Nyhet / 12.1.2015

Det varma året 2014 minskade energianvändningen

År 2014 var den totala elförbrukningen i Helsingfors sammanlagt 4 520 GWh, vilket är 0,5 procent mindre än 2013.

Inom Helen Elnät Ab:s distributionsområde var elanvändningen störst på fredag eftermiddag den 14 januari 2014, då förbrukningen under en timme var 817 MWh.


I fråga om elleveranssäkerhet nåddes i Helsingfors ett mycket gott resultat redan för tredje året i rad, vilket i genomsnittlig avbrottsfrekvens innebär att en elanvändare i Helsingfors en gång på tolv år upplever ett halvtimmeslångt elavbrott. 


Kraftvärmeproduktionens andel stor

Helsingfors Energis totala elanskaffning gick ner med cirka 3 procent från föregående år och var 7 010 GWh. Av elen producerades 67 procent genom kraftvärmeproduktion i kraftverken i Helsingfors. De utsläppsfria produktionsformernas andel av den totala elanskaffningen ökade. Vattenkraftens, kärnkraftens och vindkraftens andel av den totala anskaffningen var cirka 33 procent. Vattenkraftens andel ökade till 11 procent år 2014.
År 2014 var varmare än genomsnittet, vilket minskade fjärrvärmeproduktionen. Produktionen uppgick till cirka 6 900 GWh, vilket är cirka en procent mindre än föregående år. Av fjärrvärmen producerades 91 procent genom energieffektiv kraftvärmeproduktion i kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen och i Nordsjö samt i Katri Valas värmepumpsanläggning.
Produktionen av fjärrkyla där man utnyttjar havsvatten, värmeinnehållet i avloppsvatten och värme från kraftvärmeproduktionen fortsatte att öka under 2014. Totalt producerades 130 GWh fjärrkyla, vilket är 12 procent mer än året innan.

Koldioxidutsläppen i Helsingfors minskade

Koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors uppgick till cirka 3,2 miljoner ton medan koldioxidutsläppen från kraftandelar utanför Helsingfors och från köpt el uppgick till mindre än 0,1 miljoner ton. Koldioxidutsläppen i Helsingfors minskade med två procent från föregående år och femårsmedeltalet fortsatte att sjunka. Vid Sundholmens B-kraftverk förberedde man sig i slutet av 2014 för kontinuerlig användning av biobränsle, pellets.


Under detta årtusende har koldioxidutsläppen varierat från år till år bl.a. beroende på vädret och den nordiska vattenkraftssituationen, men trenden har varit jämnt nedåtgående sedan förra årtiondet. Jämförelseåret 1990 var koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors cirka 3,4 miljoner ton. I dag är energiproduktionen över hälften större, vilket innebär att de specifika koldioxidutsläppen har sjunkit. År 1990 var de specifika koldioxidutsläppen 400 gCO2/kWh mot cirka 240 gCO2/kWh år 2014.
Siffrorna ovan är baserade på preliminära kalkyler. Närmare uppgifter om Helsingfors Energis verksamhet 2014 publiceras i februari i samband med bokslutet för 2014. Från 1.1.2015 verkar vi under det nya namnet Helen Ab.