Nyhet / 28.4.2015

Energibranschens Oscar till Helen

Helen Ab:s kombinerade fjärrvärme- och fjärrkylalösning har vunnit det prestigefyllda priset Global District Energy Climate Award. Prisutdelningen hölls i Tallinn 27.4.2015.

Helen fick pris i kategorin ”Expansion”, utvidgande av fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Juryn värdesatte särskilt Helens energieffektiva lösningar som utnyttjar den täta stadsstrukturen för att maximera energieffektiviteten. Fjärrkylan förbättrar invånarnas livskvalitet och gör det samtidigt möjligt att utnyttja spillenergi och energi från solen i stor skala.

Fastigheterna i Helsingfors fungerar som enorma solfångare

Fjärrkylasystemet i Helsingfors är det tredje största i Europa och det snabbast växande. Helsingfors är den enda stad där nästan all spillvärme från kylda fastigheter utnyttjas storskaligt genom en lösning som kombinerar fjärrkyla och fjärrvärme.

Sommaren 2014 slogs rekord i Helsingfors, när man under en dag från fastigheter som värmts upp av solen tog tillvara en värmemängd som motsvarade hälften av fjärrvärmeproduktionen vid samma tidpunkt. Då producerades tappvarmvattnet för 250 000 personer med värme från solen. Det skulle ha behövts solfångare på en 20 hektar stor yta för att producera samma mängd.

- Det här är ett fint erkännande för våra proffs, men också för finskt ingenjörskunnande mera allmänt. Finland är en klar föregångare inom effektiv energiproduktion och utnyttjande av spillenergi framför allt i stadsmiljö. Erkännandet sporrar också att fortsätta de kraftiga satsningarna på utvecklingsarbete. I fortsättningen kommer vi att börja använda allt mer förnybar energi och ta fram nya lösningar för våra kunder, lovar Marko Riipinen som är direktör för Helens fjärrvärme- och fjärrkylaverksamhet.   Fakta

Prisbelönt lösning:

Kkombinerad produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla

• I Helsingfors produceras fjärrvärmen huvudsakligen genom energieffektiv kraftvärmeproduktion, där den värme som uppkommer vid elproduktionen utnyttjas som fjärrvärme.

• Kraftvärmeverken i Helsingfors har en verkningsgrad på över 90 procent, vilket är i världstopp.

• I kondenskraftverk, som är allmänt förekommande ute i världen, leds värmen som uppkommer vid elproduktionen ut i havet eller luften och verkningsgraden stannar då under 40 procent.

• Som energikällor vid integrerad produktion av el, värme och kyla utnyttjas bl.a. kyla från havsvatten, värme från avloppsvatten samt överskottsvärme som alstras i fastigheter av solen, människor och maskiner. o Under Katri Valas park i Helsingfors ligger världens största värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla i samma process och utnyttjar avlopps- och havsvatten. o Helsingfors Energis fjärrkyla produceras till 80 procent ur energikällor som annars inte skulle utnyttjas.

• Lagring av energi är en väsentlig del av systemet. 

- För att jämna ut förbrukningstoppar och maximera energieffektiviteten har stora värmelager byggts vid kraftverken.

- Finlands största fjärrkylalager ligger 100 meter under Esplanadparken. Kyllagrets vattenvolym är 38 500 m3, vilket motsvarar en medelstor sjö. Kyllagret i Böle har en volym på 11 500 m3.

• En het sommardag kan man i Helsingfors ta tillvara så mycket värme från solen att det skulle behövas solfångare på en yta motsvarande 30 fotbollsplaner (cirka 20 hektar) för att producera samma mängd. 

 Tävlingen arrangerades av energibranschens expertorganisation Euroheat & Power i samarbete med IEA (International Energy Agency).