Nyhet / 2.12.2015

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i dag att Helens utvecklingsprogram genomförs enligt en modell där man i etapper investerar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt beaktas de möjligheter som ny teknik medför samt eventuella förändringar i kundernas energianvändning. Till exempel utreds möjligheterna till storskaligt utnyttjande av solvärme, geotermisk värme och värmepumpar.

Helens mål är att minska koldioxidutsläppen med 20 procent från 1990 års nivå och öka andelen förnybar energi till 20 procent. Det första betydande investeringsprojektet blir en pelletsvärmeanläggning på Sundholmens kraftverksområde som ersättning för den oljeeldade värmeanläggningen. Planeringen av den nya värmeanläggningen inleds omedelbart och anläggningen tas i drift 2017. Produktionskapaciteten motsvarar 25 000 höghustvåors värmebehov.

Följande steg blir en stor biovärmeanläggning på Nordsjö kraftverksområde och eventuellt också på en annan byggnadsplats. Hanaholmens kraftvärmeverk kan läggas ner i enlighet med stadsfullmäktiges beslut senast 31.12.2024, när en tillräcklig värmeproduktionskapacitet har kunnat säkerställas.

Grunden för Helens nuvarande stadsenergikoncept är internationellt prisbelönad energieffektiv samproduktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt omfattande utnyttjande av spillenergier. Som Finlands största solelsproducent fortsätter Helen att bygga nya solkraftverk. Helen fortsätter också att lagra energi och utveckla tjänster inom flexibel efterfrågan.

- På Helen fortsätter vi våra kraftiga satsningar på förnybara energilösningar där vi utnyttjar ny teknik och innovationer. Genom att gå vidare i etapper kan vi bättre utnyttja marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen vid fattandet av investeringsbeslut. Vårt mål är en koldioxidneutral energiproduktion 2050, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen

Fakta:

Det av stadsfullmäktige godkända alternativet för genomförande av utvecklingsprogrammet:

En decentraliserad modell som bygger på separat värmeproduktion

 • De nödvändiga investeringarna genomförs som flexibla och decentraliserade lösningar. 
 • Sundholmens oljevärmecentral ersätts med en ny pelletsvärmeanläggning som kan tas i drift redan 2017. Anläggningens effekt är cirka 100 MW. 
 • På kraftverksområdet i Nordsjö och eventuellt också på en annan plats byggs en ny biovärmeanläggning. 
 • Som bränsle i biovärmeanläggningarna används flis och/eller pellets. Det är också möjligt att använda biokol. 
 • Genomförandet av den decentraliserade modellen möjliggör energieffektivitetslösningar av olika slag samt nya värmeproduktionslösningar (t.ex. värmepumpar, solvärme och geotermisk värme), vilka genomförs i etapper när förutsättningarna för genomförande uppfylls. De här lösningarna kan genomföras av både Helen och andra aktörer, bl.a. fastighetsägare. 
 • Genom den decentraliserade modellen nås utvecklingsprogrammets mål om utsläppsminskning och ökad användning av förnybar energi. 
 • Utmaningarna i samband med ökad användning av biobränslen handlar om tillgänglighet, acceptans och pris. 
 • I den modell som nu genomförs bevaras möjligheten att i framtiden bygga ett kraftvärmeverk i Nordsjö. 
 • När biovärmeanläggningarna har tagits i drift och man har kunnat säkra en tillräcklig värmeproduktionskapacitet blir det möjligt att lägga ner kraftvärmeverket på Hanaholmen. Då frigörs största delen av kraftverksområdet för andra ändamål. 
 • Enligt miljökonsekvensbedömningen är alternativet genomförbart. 
 • Investeringarna uppgår till cirka 360 miljoner euro.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet