Nyhet / 30.7.2015

Helens delårsöversikt 1.1–30.6.2015

 

Resultatmålet nåddes under krävande förhållanden

Helenkoncernen nådde sina ekonomiska mål för första halvåret 2015. Den milda vintern minskade försäljningsinkomsterna från fjärrvärme och den kyliga försommaren bromsade upp tillväxten för fjärrkyla. Helen började igen bygga ett nytt solkraftverk och stärkte sin position som Finlands största solelsproducent.  

Helens resultat blev som planerat. Omsättningen var 413 miljoner euro och rörelsevinsten 91 miljoner euro. På grund av den ytterst milda vintern minskade fjärrvärmeförsäljningen med 4 % från föregående år och var nu 3 586 GWh. Volymmässigt ökade elförsäljningen med 2 %, men det lägre marknadspriset på el gjorde att elförsäljningens omsättning minskade. På grund av det kyliga vädret i juli ökade försäljningen av fjärrkyla med bara 2 % under första halvåret. Den minskade omsättningen har kompenserats av lägre bränslekostnader. Elöverföringen i Helsingfors minskade med 1 % till 2 186 GWh. Nedläggningen av Industrins Kraft Abp:s projekt Olkiluoto 4 medförde en kostnadseffekt på cirka 7,5 miljoner euro för Helen.

Nyckeltal för Helen 1.1–30.6.2015

Omsättning (mn euro) 413
Rörelsevinst (mn euro) 91
Balansomslutning (mn euro) 2 691
Avkastning på eget kapital % 3
Avkastning på investerat kapital % 3
Soliditet, % 70
Investeringar (mn euro) 57
Anställda 1 482

 

Affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet överfördes i huvudsak till Helen Ab 1.1.2015. I Helens delårsöversikt ingår moderbolaget Helen Ab, Helens dotterbolag samt andelar i intressebolag. Siffrorna för Helen är inte jämförbara med siffrorna för affärsverket Helsingfors Energi.

Helens utvecklingsprogramutredning klart för beslut av ägaren

På basis av de energipolitiska riktlinjer som Helsingfors stad formulerade 2008 och stadsfullmäktiges beslut 18.1.2012 utredde Helen ingående två genomförandealternativ för utvecklingsprogrammet: byggande av ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö och investeringar i ändringar som gör det möjligt att använda betydligt större mängder pellets i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk. Dessutom utredde Helen ett nytt alternativ som baserar sig på decentraliserad produktion.

Helen har för ägaren lagt fram sin syn på investeringsalternativen för att nå de utsläppsmål som Helsingfors stad satt upp. Helen Ab:s styrelse betonade att alla granskade alternativ är ekonomiskt betungande för bolaget. Det slutliga beslutet fattas av Helsingfors stadsfullmäktige.

Betydande händelser under översiktsperioden

• På Hanaholmens kraftverk byggs ett pelletssystem med vars hjälp 5–7 % av stenkolsbränslet kan ersättas med träpellets. Också på Sundholmens kraftverk byggdes ett pelletssystem under 2014. När man börjar blanda 5–7 % pellets i stenkolet på både Hanaholmen och Sundholmen, kommer den sammanlagda pelletsförbrukningen att uppgå till närmare 100 000 ton per år. Det motsvarar omkring en tredjedel av Finlands totala pelletsproduktion. Pressmeddelande 8.4.2015

• Helen Ab:s kombinerade fjärrvärme- och fjärrkylelösning har vunnit det prestigefyllda priset Global District Energy Climate Awards. Prisutdelningen hölls i Tallinn 27.4.2015. Juryn värdesatte särskilt Helens energieffektiva lösningar som utnyttjar den täta stadsstrukturen för att maximera energieffektiviteten. Fjärrkylan förbättrar invånarnas livskvalitet och gör det samtidigt möjligt att utnyttja spillenergi och solvärme i stor skala. Pressmeddelande 27.4.2015

• Nytt solkraftverk i Stensböle i Helsingfors. Solkraftverket får närmare 3 000 solpaneler som fyller en cirka en hektar stor yta på taket till Stensböle skidhall. Stensböle solkraftverk får en effekt på över 800 kW. När Stensböle solkraftverk står färdigt befäster Helen sin ställning som Finlands största solelsproducent. Pressmeddelande 11.5.2015

• Forskningsprojektet SunZeb bekräftade att fjärrkyla kan användas för att återföra betydande mängder värme från byggnader till fjärrvärmenätet. En stor del av den här värmen är förnybar energi som härstammar från solen. I SunZEB undersökte VTT de nya möjligheter att utnyttja förnybar energi, tillvarata energiflöden och minska utsläppen som ett tätt stadsbyggande för med sig. Pressmeddelande 16.6.2015

Utsikter för framtiden

Helens utsikter för årets senare hälft är oförändrade. Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland återspeglar sig på Helens verksamhet. Det låga marknadspriset på el och bränsleprisutvecklingen skapar utmaningar för resultatutvecklingen under återstoden av året.

Helens resultat för 2015 väntas landa på den nivå som beräknades före bolagiseringen, cirka 60–80 miljoner euro.

Investeringsbesluten i samband med utvecklingsprogrammet har stor betydelse för Helens resultatförmåga i framtiden.

Helsingfors 29.7.2015

Pekka Manninen

Delårsöversikten kan laddas ner på Helens webbplats. (på finska)

Läs mer om ämnet

Företag