Uutinen / 29.7.2015

Helenin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

Tavoitteen mukainen tulos haastavissa olosuhteissa

Helen-konserni saavutti alkuvuoden taloudelliset tavoitteensa.  Leuto talvi vähensi kaukolämmön myyntituloja ja viileä alkukesä hidasti kaukojäähdytyksen kasvua. Helen käynnisti jälleen uuden aurinkovoimalaitoksen rakentamisen, ja vahvisti asemaansa Suomen suurimpana aurinkosähkön tuottajana. 

Helenin tulos toteutui suunnitellun mukaisesti. Liikevaihto oli 413 milj. euroa ja liikevoitto 91 milj. euroa. Erittäin leudon talven vuoksi kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 4 % ja oli nyt 3 586 GWh. Sähkön myyntimäärä kasvoi 2 %, mutta alentuneen sähkön markkinahinnan vuoksi sähkönmyynnin liikevaihto laski. Viileän kesäkuun vuoksi kaukojäähdytyksen myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla vain 2 %. Polttoainekustannusten lasku on kompensoinut liikevaihdon vähentymistä. Sähkönsiirto Helsingissä aleni 1 % ja oli 2 186 GWh. Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -hankkeen raukeamisen kustannusvaikutus Helenille oli noin 7,5 milj. euroa.

Helenin avainluvut 1.1.–30.6.2015

Liikevaihto (milj. euroa)                                      413
Liikevoitto (milj. euroa)   91
Taseen loppusumma (milj. euroa)  2 691
Oman pääoman tuotto % 3
Sijoitetun pääoman tuotto % 3
Omavaraisuusaste 70
Investoinnit (milj. euroa) 57
Henkilöstö 1 482

Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminta pääosin siirtyi Helen Oy:hyn 1.1.2015.
Helenin osavuosikatsaus käsittää emoyhtiö Helen Oy:n, Helenin tytäryhtiöt sekä osuudet osakkuusyhtiöissä. Helenin luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energia -liikelaitoksen lukuihin.

Helenin kehitysohjelmaselvitys omistajan päätöksentekoon

Helsingin kaupungin vuonna 2008 määrittämien energiapoliittisten linjausten ja kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemän päätöksen perusteella Helen selvitti perusteellisesti kahta kehitysohjelman toteutusvaihtoehtoa: uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen Vuosaareen ja muutosinvestoinnit, jotka mahdollistaisivat pelletinpolton merkittävän lisäämisen Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Helen selvitti lisäksi uutta hajautettuun tuotantoon perustuvaa vaihtoehtoa.

Helen on esittänyt omistajalle näkemyksensä vaihtoehtoisista investoinneista, joilla saavutettaisiin Helsingin kaupungin asettamat päästötavoitteet. Helen Oy:n hallitus korosti, että kaikki tarkastellut vaihtoehdot ovat yhtiölle taloudellisesti raskaita. Asiasta päättää lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto.

Merkittäviä tapahtumia katsauskaudella

  • Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan pellettijärjestelmä, jonka avulla osa voimalaitoksen käyttämästä kivihiilestä 5–7 % voidaan korvata puupelleteillä. Myös Salmisaaren voimalaitokselle on rakennettu pellettijärjestelmä vuonna 2014. Kun sekä Hanasaaressa että Salmisaaressa poltetaan pellettejä 5–7 prosentin osuudella, pellettiä käytetään yhteensä lähes 100 000 tonnia vuodessa. Määrä vastaa noin kolmasosaa koko Suomen pellettituotannosta. Mediatiedote 8.4.2015
  • Helen Oy:n yhdistetty kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisu on voittanut energia-alan arvostetun Global District Energy Climate Awards -palkinnon. Palkintojenjako järjestettiin Tallinnassa 27.4.2015. Palkintoraati arvosti erityisesti Helenin energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät tiivistä kaupunkirakennetta energiatehokkuuden maksimoimiseksi. Kaukojäähdytys parantaa asukkaiden elämisen laatua, ja samalla se mahdollistaa hukkaenergian ja aurinkolämmön hyödyntämisen suuressa mittakaavassa. Mediatiedote 27.4.2015
  • Uusi aurinkovoimalaitos Helsingin Kivikkoon. Aurinkovoimalaitokseen tulee lähes 3000 aurinkopaneelia, jotka täyttävät noin hehtaarin alueen Kivikon hiihtohallin katolla. Kivikon aurinkovoimalan teho tulee olemaan yli 800 kW. Kivikon aurinkovoimalan valmistumisen myötä Helen vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana aurinkosähkön tuottajana. Mediatiedote 11.5.2015
  • SunZeb-tutkimushanke vahvisti, että kaukojäähdytyksen avulla rakennuksista saadaan kierrätettyä merkittävä määrä lämpöä takaisin kaukolämpöverkkoon. Tästä lämmöstä huomattava osa on auringosta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa. SunZEB-tutkimushankkeessa selvitettiin tiiviin kaupunkirakentamisen tuomia uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseen, energiavirtojen kierrättämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Mediatiedote 16.6.2015

Näkymät tulevaisuuteen

Helenin näkymät loppuvuoteen ovat säilyneet ennallaan. Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin toimintaan. Sähkön markkinahinnan alhainen taso sekä polttoaineiden hintakehitys tuovat haasteita loppuvuoden tuloskehitykselle.

Helenin 2015 tuloksen ennustetaan toteutuvan ennen yhtiöittämistä arvioidulla tasolla, noin 60–80 milj. euroa.

Kehitysohjelmaan liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat merkittävästi Helenin tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa.

Helsingissä 29.7.2015
Pekka Manninen

Osavuosikatsaus on ladattavissa Helen.fi sivuilta.

Lue lisää aiheesta

Yritykset