Nyhet / 30.4.2015

Helens delårsöversikt 1.1.–31.3.2015

Helenkoncernen nådde sina ekonomiska mål för början av året och gjorde ett bra resultat, även om den milda vintern minskade försäljningsinkomsterna från fjärrvärme. Helen fortsatte att investera i att öka förnybar energi.  Finlands största solkraftverk togs i drift och i Fiskehamnen fick de första kunderna tillgång till ny hemautomationsutrustning.

Helens resultat blev som planerat. Omsättningen var 260 miljoner euro och rörelsevinsten 86 miljoner euro. På grund av den ytterst milda vintern minskade fjärrvärmeförsäljningen med 8 % från föregående år och var nu 2 367 GWh. Försäljningen av fjärrkyla ökade med 11 % till 21 GWh. Målet är att fortsättningsvis kraftigt bygga ut fjärrkyleverksamheten. Elförsäljningen ökade med 3 % (2 350 GWh). Elöverföringen i Helsingfors minskade med 2 % till 1 179 GWh.

Nyckeltal för Helen 1.1 – 31.3.2015

Omsättning (mn euro)

260

Rörelsevinst (mn euro)

86

Balansomslutning (mn euro)

2 714

Avkastning på eget kapital (%)

4

Avkastning på investerat kapital (%)

3

Soliditetsgrad (%)

69

Investeringar (mn euro)

29

Personal

1 380

I siffrorna för Helenkoncernen ingår moderbolaget Helen Ab, Helens dotterbolag samt andelar i intressebolag. Affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet överfördes i huvudsak till Helen Ab 31.12.2014. Siffrorna för Helen är inte jämförbara med siffrorna för affärsverket Helsingfors Energi.

Betydande händelser under översiktsperioden

  • Finlands största solkraftverk i Södervik i Helsingfors blev färdigt och började producera solel. Var och en som bokat ett eget panel bland de 1 200 solpanelerna i solkraftverket får tillgång till solelen från sitt eget panel.
  • På Sundholmens kraftverk blev pelletsanläggningarna färdiga och sedan början av 2015 har en del av stenkolet ersatts med pellets.
  • Helens miljökonsekvensbedömning (MKB) av ökad användning av biobränslen i Helsingfors fick pris som årets bästa MKB 2014.
  • I Fiskehamnen i Helsingfors, ett pilotområde för smart boende, togs de första HIMA-lägenhetsautomationssystemen i bruk. Systemen levererades av Helen och ABB och ger möjlighet att minska el- och vattenförbrukningen med upp till 15 procent. Kunderna kan hålla koll sin förbrukning i realtid via nätet, och även via mobiltelefon eller pekplatta när de inte är hemma.
  • Helens offentliga laddningsstationer för elbilar anslöts till det riksomfattande laddningsnätverket Virtapiste.
  • Förnyandet av Helen Elnät Ab:s 110 kV ställverk slutfördes.
  • Moderniseringen och effekthöjningen av Mankala vattenkraftverk inleddes.

Investeringar i förnybar energi

Helen fortsatte att investera i ökad användning av biobränslen. På Hanaholmen började man bygga ett pelletssystem som ska möjliggöra inblandning av cirka 5–7 procent pellets i stenkolet. Motsvarande anläggningar togs i bruk på Sundholmens kraftverk i slutet av 2014.

Dessutom genomfördes moderniseringsinvesteringar i produktionsanläggningar och energiöverföringsnät för att förbättra leveranssäkerheten och tillgängligheten.

Utsikter för framtiden

Det låga marknadspriset på el och bränsleprisutvecklingen skapar utmaningar för resultatutvecklingen under resten av året. Helens resultat väntas vara på den nivå som beräknades före bolagiseringen, cirka 60-80 miljoner euro.

Under våren utarbetar Helen en utredning till betydande investeringar i produktionsanläggningarna, genom vilka man skull nå de mål för utsläppsminskningar och förnyar energi som Helsingfors stad satt upp. Dessa investeringsbeslut har stor betydelse för Helens resultatförmåga i framtiden.

I Helens delårsöversikt ingår moderbolaget Helen Ab, Helens dotterbolag samt andelar i intressebolag.

Läs mer om ämnet

Företag