Nyhet / 28.4.2016

Helenkoncernens delårsöversikt januari-mars 2016

Helen fortsatte sina kraftiga satsningar på att utveckla nya energilösningar och kundorienterade tjänster. Idrifttagningen av Finlands största solkraftverk och Nordens största ellager förbereddes. På Hanaholmens kraftverk inleddes pelletseldning vid årets början.

– Omvälvningen inom energibranschen skapar goda möjligheter till nya former av affärsverksamhet. Vi fortsätter att ta fram nya produkter och tjänster och effektivisera vår verksamhet för att Helen även i fortsättningen ska vara föregångare bland energibolag och förnyare av energibranschen, säger VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Suomen Merituuli Oy.
Siffrorna inom parentes syftar på jämförelseperioden, det vill säga samma period föregående år.

Januari-mars 2016

 • Koncernens resultat för årets första kvartal blev som planerat. Omsättningen var 262 miljoner euro (260 miljoner euro) och rörelsevinsten 56 miljoner euro (86 miljoner euro). Nedgången i omsättningen berodde till stor del på lägre marknadspriser på el samt på högre bränslekostnader.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 65 miljoner euro (128 miljoner euro).
 • Januari var kall, vilket ökade värmeförsäljningen under årets början med 17 % jämfört med föregående år. Värmeförsäljningen var 2 760 GWh (2 367 GWh).
 • Elförsäljningen minskade till 2 249 GWh (2 350 GWh).
 • Fjärrkyleförsäljningen ökade till 22 GWh (21 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 4 % till 1 227 GWh (1 179 GWh).

Koncernens nyckeltal

 

Q1/2016

Q1/2015    

Förändring      

Omsättning, MEUR

262

260

1 %

Rörelsevinst, MEUR 

56

86

-34 %

Rörelsevinst, %

21

33

- -

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

50

79

-37 %

Investeringar, MEUR

15

29

-52 %

Soliditetsgrad, %

71

69

 -

Avkastning på investerat kapital, %

2

3

 -

Antal anställda 31.3.

1 313

1 380

-5 %

Balansomslutning, MEUR

2 721

2 714

0 %

Hänt inom Helenkoncernen i januari-mars 2016

 • Under årets början fortsatte planeringen av det omfattande investeringsprogrammet. I det första skedet byggs Finlands största pelletsvärmeanläggning på Sundholmen. Anläggningen får en produktionskapacitet som motsvarar 25 000 tvårumslägenheters värmebehov.
 • På Hanaholmens kraftverk inleddes kontinuerlig pelletseldning vid årsskiftet. På Sundholmens kraftverk togs motsvarande anläggningar i bruk redan föregående år. För närvarande är Helen det enda energiföretaget i Finland som använder pellets i en pulverförbränningspanna i kraftverksskala.
 • I Helsingfors sattes produktionsrekord för fjärrvärme den 7 januari 2016, då det kalla vintervädret fick efterfrågan på fjärrvärme att stiga till 2 650 megawatt.
 • Vid Mankala vattenkraftverk i Kymmene älv började moderniseringen av den andra turbinen. Av kraftverkets tre turbiner har en redan förnyats och den sista förnyas nästa år.
 • Finlands största solkraftverk som byggs i Stensböle i Helsingfors utrustades med 3 000 solpaneler och idrifttagningen av kraftverket förbereddes.
 • Idrifttagningen av Nordens största ellager som byggs i Södervik förbereddes, bland annat utfördes markbyggnads- och grundläggningsarbeten.
 • Inom utvecklingen av tjänster för eldriven trafik lanserade Helen nya alternativ för offentlig laddning av elbilar i Helsingfors. Nu kan elbilisterna välja mellan engångsladdning utan registrering, prepaidbetalning och ett månadspaket.
 • Helen gick med i Green Net Finland, som är ett nätverk för cleantech-aktörer.

Utsikter för framtiden

Resultatet för 2016 väntas bli väsentligt svagare jämfört med 2015. Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland speglar fortsättningsvis av sig på affärsverksamheten. Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Produktionen av förnybar energi ökar snabbt. Prisnivån är låg och de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna fortsätter. Om Finlands regerings plan att gradvis skärpa koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion förverkligas får det betydande konsekvenser för produktionskostnaderna för fjärrvärme och försvagar fjärrvärmens konkurrenskraft.

 

 Helenkoncernens delårsöversikt januari-mars 2016