Nyhet / 25.1.2016

Målen för förnybar energi nåddes i Zachrisbackens skola

Uppvärmningssystemet som baserar sig på förnybar energi i Helens pilotprojekt i Zachrisbackens skolcentrum har uppfyllt förväntningarna. Under det första året var jordvärmens andel 79 procent och solvärmens andel 3 procent.

I pilotprojektet på Zachrisbacken testas nya energilösningar. Skolcentret har utrustats med en uppvärmningslösning som baserar sig på förnybar energi och består av solfångare, ett jordvärmesystem, en oljepanna samt värmelager.

Vid planeringen av uppvärmningssystemet satte man som mål att andelen förnybar energi producerad med sol- och jordvärme skulle vara 80 procent. Målet nåddes under det första året 2015: Jordvärmens andel var 79 procent och solvärmens andel 3 procent.

Vid sträng kyla räcker jordvärmen och värmen från solfångarna inte till, utan det behövs tillskott av värme. Till uppvärmningssystemet hör också en oljeeldad värmecentral med två oljepannor, och man har framgångsrikt testat att använda bioolja i dem. Detta höjde andelen förnybar energi till omkring 90 procent.

– I pilotprojektet på Zachrisbacken utreder vi hur olika produktionsformer kan utnyttjas lokalt i samma helhet, säger enhetschef Juhani Aaltonen på Helen Ab. – På dagens energimarknad är det mycket viktigt att ett system som består av olika produktionsformer ses som en helhet, för att man ska få systemet att fungera effektivt med avseende på miljön. Det här gäller både små och stora uppvärmningshelheter.

Energisystemet i Zachrisbackens skolcentrum är det första steget i ett storskaligare försök i Östersundom. I Zachrisbackens skola är värmeproduktionen också en del av undervisningen. Eleverna har lärt sig principerna för olika uppvärmningsformer på fysiklektionerna, lärt sig behandla och tolka statistisk information med hjälp av skolans energidata och använt samma energidata när de lärt sig kalkylering på datalektionerna.

Fakta:

  • Zachrisbackens skolcentrum ligger i Östersundom i östra Helsingfors 
  • Skolans gamla värmecentral som drevs med lätt eldningsolja har ersatts med ett nytt uppvärmningssystem som består av jordvärme, solvärme, en värmecentral som också fungerar med bioolja, samt värmelager. 
  • Det nya decentraliserade uppvärmningssystemet togs i drift i oktober 2014 
  • I skolcentret vistas dagligen 550 elever och 126 daghemsbarn