Nyhet / 10.8.2016

Mer förnybar energi med hjälp av partners

Helen söker nya partners för projekt som gäller lokal produktion av förnybar energi. Till de projektpartners som väljs utlovas sammanlagt 50 000 euro i finansiellt stöd.

Helens stödkampanj för förnybar energi riktar sig till den offentliga sektorn, föreningar och sammanslutningar samt företag med ett allmännyttigt verksamhetssätt. Syftet med kampanjen är att öka produktionen av förnybar energi tillsammans med projektpartnerna. 

-       Vi söker offentliga aktörer eller privata aktörer med ett allmännyttigt verksamhetssätt, som vill använda förnybar energi i sin egen verksamhet och i sina egna lokaler i Helsingforsområdet, berättar projektchef Niko Willman på Helen. - Genom det offentliga ansökningsförfarandet kan vi förhoppningsvis hitta partners och projekt som annars kanske inte skulle uppmärksammas.

Helen gör de kartläggningar som behövs för att välja ett lämpligt småskaligt produktionssystem och levererar det genom en servicemodell som man kommer överens om tillsammans med projektpartnern. Projektpartnerna anvisar en lämplig installationsplats för systemet i sin fastighet och ingår ett serviceavtal med Helen om anskaffning av systemet. Det extra finansiella stöd som kampanjen erbjuder minskar prisskillnaden mellan förnybar energi och köpt el. Den servicemodell man kommer överens om ger också möjlighet att satsa på ett produktionssystem utan att det krävs någon stor engångsinvestering.

Vid projektfinansieringen utnyttjas medel som Helen avsatt på Miljöpennikontot tillsammans med sina kunder. Grundprincipen för Miljöpennikontot är att kontomedlen oavkortat används till energiinvesteringar som minskar koldioxidutsläppen och till ökad användning av förnybara energiproduktionsformer. De medel som nu finns på Miljöpennikontot används för att möjliggöra ibruktagande av lokal produktion och främja klimatneutral energiförsörjning.

Helen gör betydande investeringar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helens kraftverk i Södervik som togs i drift i fjol byggdes med Miljöpennimedel. Helen har också gjort andra stora investeringar i förnybar energi och decentraliserad produktion: till exempel planeras som bäst en pelletsvärmecentral på Sundholmen och en ny värmepumpsanläggning i industriell skala.

-       Det klimatneutrala energisystemet byggs upp tillsammans med kunderna, med små och stora steg. Lokal småskalig produktion gör den förnybara energin synlig för stadsborna och för den ännu närmare slutanvändarna av energi, säger Willman.

Mer info: Niko Willman, projektchef, Helen Ab, tfn 040 126 2352

Fakta:

  • Kundlöftet för Helens Miljöpenniprodukt är att medlen från Miljöpennikontot används till att bygga ut den miljövänliga energiproduktionen.
  • Miljöpennimedlen används för att möjliggöra nya småskaliga objekt.
  • Stödet uppgår till högst 30 % av det småskaliga produktionssystemets pris.
  • Utöver Helens kampanjstöd kan projektpartnern också ansöka om arbets- och näringsministeriets investeringsstöd för förnybar energi.
  • Projektpartnerna betalar till Helen för den service de får utifrån en servicemodell som tas fram i samband med projektet.