Nyhet / 18.2.2016

Utsläppen i Helsingfors har minskat betydligt

Helen har gjort betydande investeringar i energieffektivitet, förnybar energi och teknik som minskar de lokala utsläppen. Resultaten märks i form av minskade utsläpp: på fem år har svaveldioxid-, kväveoxid- och partikelutsläppen minskat med närmare 40 % och koldioxidutsläppen med 22 %.

Helens mål är att fram till 2020 minska koldioxidutsläppen med 20 % jämfört med 1990 års nivå. Målet förefaller vara uppnåeligt, men utvecklingen hotas av att bränslepriserna och beskattningen förändras i ogynnsam riktning med tanke på bekämpning av klimatförändringen. Ett exempel på detta är den planerade beskattningen av kraftvärmeproduktion.

– Helen har gjort betydande investeringar i såväl energieffektivitet, förnybar energi som teknik som minskar de lokala utsläppen. Och satsningarna märks, konstaterar direktör Maiju Westergren på Helen. – Den höjning av skatten på kraftvärmeproduktion som regeringen planerar skulle vara ett stort bakslag för vår effektiva energiproduktion. Skatten drabbar framför allt kraftvärmeproduktion med naturgas som bränsle.

Sedan 2010 har Helens utsläpp enligt förhandsuppgifter minskat på följande sätt:

  • koldioxidutsläppen har minskat med 22 % 
  • svaveldioxidutsläppen har minskat med 38 % 
  • kväveoxidutsläppen har minskat med 37 % 
  • utsläppen av små partiklar har minskat med 38 %

Intelligent energisystem möjliggör nya lösningar

Helens energiproduktionssystem möjliggör mångsidig produktion av förnybar energi och storskaligt utnyttjande av olika former av spillvärme. Helen ökar produktionen av förnybar energi i etapper och på ett mångsidigt sätt. Helen är föregångare inom byggande av stora solkraftverk. I kraftvärmeverken på Hanaholmen och Sundholmen ersätts en del av stenkolet med pellets. Helen är för närvarande det enda energiföretaget i Finland som använder pellets i en pulverförbränningspanna i kraftverksskala.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände i december en modell där man i etapper investerar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Genom etappvisa investeringar kan man beakta nya tekniska lösningar och eventuella förändringar i kundernas energianvändning. Likaså utreds möjligheterna till storskaligt utnyttjande av exempelvis solvärme, geotermisk värme och värmepumpar.