Nyhet / 10.8.2017

Delårsöversikt: Helen hållbaraste varumärket bland finländska energibolag

Helen är det hållbaraste varumärket bland finländska energibolag, framgick det av Nordens mest omfattande undersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. 

Helen fortsatte att utveckla affärsverksamheten, tjänsterna och energiproduktionen på ett hållbart sätt och ännu mer kundorienterat än tidigare. Målet är att utveckla produktionen av förnybar energi och nya tjänster samt trygga verksamhetens konkurrenskraft i en krävande marknadssituation.

- Hållbarhet är en integrerad del i all vår verksamhet och har en framträdande plats i vår strategi, som siktar på fullständigt klimatneutral energiproduktion. Vi lanserar hela tiden nya lösningar och tjänster genom vilka kunderna, om de så vill, kan välja att påverka hur energin produceras och används på ett allt effektivare och utsläppssnålare sätt. På vägen mot en klimatneutral framtid är det emellertid viktigt att också ta ansvar för att energin är leveranssäker och räcker till, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Finlands Havsvind Ab.
Siffrorna inom parentes är jämförbara siffror för samma tidsperiod föregående år.

Januari-mars 2017

Koncernens resultat för årets första kvartal blev som planerat. Omsättningen ökade till 280 miljoner euro (262 miljoner euro) och rörelsevinsten var 54 miljoner euro (52 miljoner euro). Omsättningsökningen berodde på god utveckling av försäljningen och skattehöjningarnas inverkan på priserna. 

 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 72 miljoner euro (65 miljoner euro).
  • Den varma början på året minskade värmeförsäljningen med 7 % jämfört med föregående år. Värmeförsäljningen var 2 579 GWh (2 760 GWh). 
  • Den totala elförsäljningen ökade med 5 % till 2 352 GWh (2 249 GWh).
  • Försäljningen av fjärrkyla ökade med 8 % till 24 GWh (22 GWh). 
  • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 2 % till 1 208 GWh (1 227 GWh).

KONCERNENS NYCKELTAL

 

  1-3/2017 1-3/2016 Förändring
Omsättning, M€ 280 262 7 %
Rörelsevinst, M€ 54 52 3 %
Rörelsevinst, % 19 20 -3 %
Vinst före
bokslutsdispositioner
, M€
48 46 4 %
Investeringar, M€ -19 -15 -23 %
Soliditetsgrad, % 71 71 0 %
Avkastning på investerat
kapital
, %
2 2 0 %
Antal anställda 31.3. 1 214 1 313 -8 %
Balansomslutning, M€ 2 765 2 721 2 %

 

Hänt inom Helen i januari-mars

 • Helen är det hållbaraste varumärket bland finländska energibolag, framgick det av Nordens mest omfattande undersökning (”Sustainable brand indexTM”), som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. I undersökningen fick Helen branschens högsta betyg för båda delområdena som gav poäng, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.
 • Byggandet på Sundholmens pelletsvärmeanläggning tog ett steg framåt när installationen av Finlands största pelletspanna inleddes. Det är fråga om en av landets största investeringar i förnybar energi. Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018. Den färdiga anläggningen producerar förnybar fjärrvärme för cirka 25 000 tvårumslägenheters behov. Träpellets används för att ersätta användningen av fossila bränslen inom Helens fjärrvärmeproduktion.
 • Finlands största värmepumpsanläggning, Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk som ägs av Helen, valdes till en del av det riksomfattande effektreservsystemet för den kommande treårsperioden. Som en del av effektreserven bidrar Helen därmed till att säkerställa att elen i Finland räcker till, genom att minska värmepumpsanläggningens elförbrukning i exceptionella situationer då effektreserven behövs.
 • Helen lanserade ett solkraftverkskoncept, där företagskunder får alla fördelar av egen solenergi utan kapitalinvesteringar. Helen sköter byggandet, finansieringen och underhållet av kraftverket.
 • Helen fortsatte också sina satsningar på att utveckla och sälja tjänster inom efterfrågeflexibilitet till företagskunder. Helen utnyttjar bl.a. programvara för hantering av ett decentraliserat energisystem. För kunden ger programmet möjlighet att aktivt delta på elmarknaden och innebär samtidigt en ny inkomstmodell.
 • Projektet SunZEB avancerade. Helen, Asuntosäätiö, Fira Ab och VVO-koncernen (från 4.4 Kojamo) förbereder tillsammans ett bostadskvarter för varierande former av boende i Fiskehamnen i Helsingfors, där målet är att lyfta boendekvaliteten och energieffektiviteten till framtidens standard. Den överflödiga värmelast från solen som upplevts som ett problem vid dagens byggnadssätt förvandlas i den så kallade SunZEB-plusenergimodellen till en fördel, i och med att byggnaderna fungerar som källor till förnybar energi. De första husen börjar byggas 2018.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden speglar fortsättningsvis av sig på affärsverksamheten. Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Grossistpriset på el kommer att förbli lågt i Norden under de närmaste åren, och inga väsentliga tecken på prishöjningar är i sikte. Investeringar i elproduktion är inte lönsamma utan subventioner. Högre priser är att vänta endast vintertid, då det tillfälligt kan uppstå brist på eleffekt.

Den nuvarande energi- och klimatpolitiken och elmarknadsmodellen garanterar inte en tillräcklig elproduktionskapacitet på marknadsvillkor vintertid. Helen har som ett marknadsmässigt lösningsalternativ föreslagit en effektmarknad som kompletterar elmarknaden och där det skulle bildas ett värde på den effekt som energisystemet behöver. Enligt Helens bedömningar är en effektmarknad det ekonomiskt förmånligaste sättet att säkerställa marknadens funktion i framtiden.

Resultatet för 2017 väntas landa på samma nivå som 2016.