Nyhet / 13.6.2017

Helen ger kommersiell tillgång till lagring av el

Helen är först i Finland med att erbjuda företag möjlighet att lagra el. Ellagringssamarbetet med Helsingfors stads miljöcentral har nyss inletts.

Helens ellager i Södervik anslöts i fjol somras till det samnordiska elsystemet. Då startade också ett treårigt forskningsprojekt kring utnyttjande av ellager tillsammans med Helen Elnät Ab och Fingrid Abp. Nu har ellagrets funktioner testats i snart ett år, och Helen vill ge kommersiell tillgång till lärdomarna från Södervik.

Företag som överväger att investera i ett ellager har oftast bara momentant behov av att lagra el i sin egen verksamhet.

- Vi vill hjälpa våra kunder att få ut maximal nytta av sitt ellager alla tider på året. När en kund inte själv behöver hela kapaciteten i sitt ellager, kan vi köpa den överflödiga drifttiden som stöd för elsystemet, säger utvecklingschef Juha Karppinen på Helen.

- Om ett företag är intresserat av de möjligheter lagring av el innebär, skräddarsyr Helen en lösning för företagets behov och kan gå med som ägare av ellagren, tillägger Karppinen.

Ellagret i Miljöhuset används som stöd för stamnätet

Helen inledde sitt första kundsamarbetsprojekt kring ellager med Helsingfors stads miljöcentral. Ellagret i Miljöhuset är det första konsumentellagret med vars hjälp man konkret kan visa ett ellagers många möjligheter och fördelar för kunden. Ellagret används också som stöd för elnätet.

Ellagret i Miljöhuset har en lagringskapacitet på 45 kilowattimmar el, vilket motsvarar 18 timmars energiförbrukning i ett enfamiljshus eller en timmes förbrukning i Miljöhuset som är en kontorsbyggnad. Ellagret lagrar el från solpaneler på Miljöhuset och stöder laddningsstationerna för elbilar.

Helen hjälper Miljöhuset med styrningen av ellagret vid de tidpunkter då Miljöhuset inte kan utnyttja det självt. Helen köper ellagrets överflödiga drifttid och styr dessutom kundens ellaster för att få ut maximal nytta av lagringen. Med Helens hjälp används Miljöhusets ellager och fastighetens ellaster som stöd för Fingrids stamnät.

- Ellager är en central del av framtidens energisystem, och lagring av el är till nytta för alla parter i energinätet. Helen är föregångare inom lagring av el, och vi vill arbeta för att sprida användningen av ellager i Finland, säger Karppinen.

Varför lagra el?

•Om en fastighet har egen elproduktion, till exempel solpaneler, hjälper ellagret till att utnyttja all el som producerats.
•Ellagret hjälper till att jämna ut elförbrukningen och ta bort skadlig reaktiv effekt, vilket sänker elöverföringsavgifterna.
•Ellagret jämnar fortlöpande ut elmatningen, vilket ger optimal elkvalitet. Ellagret kan automatiskt ersätta utebliven el vid korta strömavbrott, och vid längre avbrott ger det tid att starta reservaggregaten.

Varför ett ellager från Helen?

•Helen är föregångare inom lagring av el i Norden. Vi utvecklar hela tiden nya sätt att utnyttja ellager för våra kunders och framtidens energisystems behov.
•Helen hjälper företagen att få ut maximal nytta av ellagringen. Helen kan också delta i investeringarna i ellager.

sähkövarasto

Läs mer om ämnet

Företag Smarta lösningar