Nyhet / 25.8.2017

Fem lösningar från Helen för en klimatneutral framtid

På sin Miljödag presenterade Helen nyckelorden för framtiden: stadsbornas delaktighet, återvinning av spillvärme, flexibilitet och avveckling av fossila bränslen. Den förnybara energiproduktionen behöver allt mer utrymme.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Den stora och globala klimatutmaningen kan inte lösas med någon enskild teknik eller handling, utan det behövs flera metoder och allas medverkan för att bekämpa klimatförändringen. Framför allt får stadsborna och kunderna en större roll. 

 – I framtiden kommer vi att ha en betydande mängd sol- och vindkraft, men också allt mer återvunnen energi och energi som producerats med nya framtida teknikformer. Vintertid kommer vi än så länge att behöva värme som producerats genom förbränning. Även i framtiden produceras energi i staden, nära invånarna. Energiproduktionen behöver utrymme också i framtidens Helsingfors, säger direktör Maiju Westergren på Helen.

Helens fem lösningar för en klimatneutral energiframtid är:

• Större roll för stadsborna.
Invånarna blir också energiproducenter, när det blir vanligare med solkraft och ellager samt olika hybridsystem inom uppvärmningen.

• Effektivare återvinning av spillvärme.
Vi låter ingen energi gå till spillo utan återvinner den så bra som möjligt. Sommarens värmebehov kan i framtiden helt tillgodoses med återvunnen värme.

• Behov av flexibilitet.
På en elmarknad med en kraftigt ökad andel väderberoende sol- och vindkraftsproduktion kommer det att behövas flexibilitet av olika slag inom både produktionen och användningen av energi. Energilagring och efterfrågeflexibilitet blir vanligare.

• Övergång från fossila bränslen till x-ekonomi via bioekonomi.
Bioekonomi är en mellanfas vid övergången från fossila bränslen till klimatneutral produktion. Det är svårt att förutspå vad som kommer efter bioekonomin, men nya lösningar planeras och testas redan.

• Satsningar på forskning, utveckling, utbildning och innovationer.
Finland ligger i framkant när det gäller forskning i energiteknik. Även Helen är med i flera forskningsprojekt och försök. Vi måste säkerställa att vi har tillräcklig kompetens också i framtiden.

På Helens Miljödag den 24 augusti presenterades visioner om framtidens Helsingfors och idéer för utveckling av den byggda miljön. Tema för evenemanget var staden, urbaniseringen och framtiden. Föredragshållare var Helsingfors stads biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, framtidsforskaren Antti Tarvainen från Demos Effect och spelplaneraren Karoliina Korppoo från Colossal Order.