Nyhet / 22.12.2017

Växande andel förnybar energi kräver flexiblare elsystem

Inom de närmaste åren ökar produktionen av förnybar energi i både Europa och Finland, och därmed också behovet av flexibla lösningar i elsystemet. I Helsingfors utvecklas marknadslansering av decentraliserad produktion och flexibilitet som ett led i ett EU-projekt.

Helen Ab och Helen Elnät Ab är med i det fyraåriga EU-forskningsprojektet SysFlex, där man tar sig an framtida utmaningar som gäller elsystemet i hela Europa. I projektet tar man fram lösningar, produkter och tjänster för en situation där 50 procent av den förnybara energiproduktionen är ansluten till elsystemet. Förnybar produktion kräver emellertid flexibilitet för att helheten ska fungera.

Helen och Helen Elnät har som mål att demonstrera hur decentraliserade produktions- och flexibilitetslösningar kan lanseras på stamnätsbolaget Fingrids redan existerande marknad samt utveckla Helen Elnäts lokala marknad för reaktiv effekt. De nya lösningarna ökar flexibiliteten i elsystemet, förbättrar informationsutbytet även över gränserna och tar den gemensamma helheten ett steg närmare en situation med en betydligt större andel förnybara energikällor.

Som föregångare har Helen utvecklat en rad nya metoder som skapar flexibilitet på den finska elmarknaden. Som exempel kan nämnas solkraftverk, ellager, värmelaster, laddningsstationer för elbilar och laststyrning genom hemautomation. När flexibilitetsresurserna görs till en del av marknaden kan man dra nytta av fördelarna med förnybar produktion samtidigt som kraftsystemet fungerar pålitligt.

– I Europa håller energiframtiden på att skapas, och Helen och Helen Elnät är med i täten. I SysFlex demonstrerar man hur lokala resurser av olika slag kan utnyttjas på marknadsvillkor för hela elmarknadens och kraftsystemets funktion, men också med hjälp av nya lokala marknadsplatser och produkter, berättar Kristiina Siilin på Helen.

– Utvecklingsarbetet bidrar också till att säkerställa att hela vårt elsystem fungerar bra även i framtiden, säger Pirjo Heine på Helen Elnät.

Produktionen av småskalig solenergi har fördubblats i Helsingfors

Antalet producenter av småskalig solenergi i Helsingfors har fördubblats varje år. I dag finns här närmare 200 småskaliga produktionsobjekt.

Sett till effekten har den småskaliga produktionen i Helsingfors fyrdubblats enbart i år. Totalt har småskalig produktion motsvarande 3250 kWp installerats i Helsingfors. Av detta står Helens solkraftverk i Stensböle för 850 kWp och i Södervik för 340 kWp.

Av elförbrukningen i Helsingfors en sommardag kan en knapp procent tillgodoses med solkraft.