Nyhet / 29.6.2018

Utredningen av fiskvandringen i Kymmene älv fortsätter

Den utredning som Helen inlett om hur man skulle kunna underlätta fiskarnas vandring i Kymmene älvs västra gren fortsätter med radiomärkning av fiskar och simuleringar av olika fiskvandringsalternativ.

Helen har i samarbete med NTM och Jord- och skogsbruksministeriet utrett vilket som är det bästa och kostnadseffektivaste sättet att hjälpa vandringsfiskar att ta sig upp i Kymmene älv förbi kraftverksdammarna. Utredningen är ett av statens spetsprojekt och har fått spetsobjektsunderstöd från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Den första utredningsfasen är klar och utifrån resultaten har man beslutat att göra ytterligare utredningar i år och nästa år.

Utredningsarbetet fortsätter med radiomärkning av fiskar och simuleringar av olika fiskvandringsalternativ. Med hjälp av detta tar man reda på hur fiskarna rör sig i omgivningen kring kraftverken och kan utifrån fiskarnas rörelser sluta sig till var de bästa platserna för fiskvägarnas mynningar finns.

Brett samarbete kring utredningen

Undersökningarna och utredningarna särskilt om Kymmene älvs västra gren sammanställdes av Naturresursinstitutet (LUKE) till en materialhelhet som fungerade som förstudiematerial för det officiella utredningsarbetet. På basis av förstudiematerialet ordnades också en workshop till vilken man bjöd in en rad experter från LUKE, NTM och JSM, näringsidkare från trakten kring Kymmene älv samt naturvårdare. I workshoppen avgränsade man tillsammans vilka fiskvandringsalternativ som ska börja utredas närmare i det officiella utredningsarbetet. I utredningen ville man också ha med nya innovativa alternativ och erfarenheter från andra länder.

Utredningsrapporten sammanställdes av Sitowise Oy. Utredningen innehåller en bred genomgång av hur olika alternativ påverkar dels fiskstammens återhämtning, dels kraftverkens verksamhet. Man har också fått med helt nya innovativa fiskvandringsalternativ.

Rapporter över utredningarna:

Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen, esiselvitys 

Selvitys kalankulkuvaihtoehdoista Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten ohi

Mer information:

Maiju Westergren, direktör, hållbarhet och samhällsrelationer, Helen Ab, tfn 0400 276 660

Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, Jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02 95162313