Nyhet / 10.1.2019

Fjärrvärme- och elnäten förnyas – nya byggprojekt inleds i rekordtakt

Under vintern och våren 2019 utförs mer ombyggnads-, förnyelse- och byggnadsarbeten än vanligt i både fjärrvärme- och elnäten i Helsingfors. En orsak är Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli.

Ombyggnads- och förnyelsearbetena i fjärrvärme- och elnäten är ett led i det normala nätunderhållet och säkerställer att hemmen har värme och belysning. Den växande staden behöver också nytt nät. Finlands EU-ordförandeskap under andra halvåret av 2019 begränsar arbetet i gatuområdet och styr byggandet och underhållet av fjärrvärmenätet och elnätet i Helsingfors till årets första hälft.

Under vintern utför Helen 50 procent mer fjärrvärmearbeten än tidigare år. Samtidigt fördelar vi arbetena jämnare över hela året, berättar byggchef Lauri Utriainen på Helen.

Utriainen påminner om att byggprojekten alltid har en detaljerad tidsplan för de olika arbetsskedena. Ibland kan det verka som om ingenting händer på byggarbetsplatsen, men då står den och väntar på nästa arbetsskede. Vintertid kan perioder av sträng kyla fördröja arbetena, eftersom man måste säkerställa att fastigheterna får tillräckligt med värme också medan underhållsarbetena pågår.

De största byggarbetsplatserna i fjärrvärmenätet

Sörnäs: Korsningen Vilhelmsbergsgatan – Sörnäs strandväg 1-3/2019

Gräsviken: Porkalagatan (vid Sundholmens kraftverk)           2-4/2019

Kampen: Norra Järnvägsgatan – Nervandersgatan                 2-4/2019

Tölö: Idrottsgatan 12 - 16                                                           1-3/2019

Läs mer om Helens byggarbetsplatser.

Arbeten i elnätet under våren

Helen Elnät Ab:s byggnadsarbeten kommer i gång i större skala i mars-april när tjälen gått ur jorden. I år förnyas exceptionellt mycket elnät i stadskärnan. Många elnätsarbeten utförs tillsammans med Helsingfors stads utomhusbelysning. Grävarbetena är koncentrerade till trottoarer och gång- och cykelvägar, eftersom elnätet är draget under dessa.

De största byggarbetsplatserna i elnätet i stadskärnan

Gardesstaden: Framför stadshuset, Unionsgatan och Fabiansgatan 3-6/2019

Skatudden: Hamngatan och Maringatan                                              3-6/2019

Rödbergen: Nylandsgatan, Albertsgatan och Fredriksgatan             Tidsplanen ej fastslagen

Läs mer om ämnet

Värme Företag