Nyhet / 15.11.2018

Helen planerar pelletsvärmeverk i Dammen

Helen utreder möjligheterna att bygga ett biovärmeverk i Dammen i Helsingfors, på en värmeverkstomt som är i Helens bruk. Det planerade värmeverket i Dammen kräver en detaljplaneändring som ger möjlighet att bygga en anläggning till på den nuvarande tomten.

Helen förbereder sig för att avstå från stenkol 2029 i enlighet med regeringens riktlinje. Det snabbaste sättet att ersätta stenkol är biomassa, därför utreds byggandet av nya biovärmeverk i Helsingfors. Målet är att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors och öka användningen av förnybar energi.

I Dammen planeras ett biovärmeverk på 120 MW som huvudsakligen skulle drivas med pellets. Det planerade värmeverket skulle byggas på en tomt som är i Helens bruk, bredvid den befintliga olje-/naturgasdrivna värmecentralen. Byggandet av det nya värmeverket kräver en ändring i den nuvarande detaljplanen för värmeverksområdet. Tomtens användningsändamål eller storlek förändras inte vid detaljplaneändringen.

Presentations- och diskussionsmöte om detaljplaneändringen

Helsingfors stads Stadsmiljösektor ordnar ett presentations- och diskussionsmöte för invånarna om de pågående planläggningsprojekten i området

tisdag 20.11.2018 i Oulunkylän yhteiskoulu (Brofogdevägen 24) kl. 17.30 – 20.

Mötet är öppet för allmänheten och ingen särskild anmälan behövs.

Programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterial för planen (visualiseringar och utredningar) är framlagda 19.11–10.12.2018 på följande platser:

- Åggelby bibliotek, Byäldstevägen 27

på nätet https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella/

Helens mål är att ersätta stenkol inom energiproduktionen

Helen planerar att bygga nya biovärmeverk i Helsingfors. Planerna gäller områden i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen. Biovärmeverken ska ersätta användning av stenkol och säkerställa att fjärrvärmen räcker till.

De planerade värmeverken skulle producera förnybar fjärrvärme och ersätta stenkol i fjärrvärmeproduktionen. Värmeverken skulle drivas med biobränslen från hållbara källor så som pellets och skogsflis.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen investerar som bäst i förnybar och mer decentraliserad stadsenergi och biovärmeverken är en del av det omfattande investeringsprogrammet.

Fakta:

  • Helen förbereder sig för att avstå från stenkol 2029 i enlighet med regeringens riktlinje.
  • Det snabbaste sättet att ersätta stenkol är biomassa, därför planerar Helen nya biovärmeverk i Helsingfors. Biovärmeverken skulle byggas i etapper
  • Förutom i Dammen planeras områden i Tattarmossen och Nordsjö.
  • I Dammen planeras ett pelletsvärmeverk med en fjärrvärmeeffekt på 120 MW
  • Vid handeln med såväl biomassa som andra bränslen förutsätter Helen hållbarhet av sina avtalspartner.
  • Helens mål är 100 % hållbar biomassa. De trädbränslen vi köper är antingen hållbarhetscertifierade (t.ex. PEFC, FSC eller SBP) eller ursprungskontrollerade på något annat sätt.
  • Helens värmeverkstomt ligger på adressen Värmegränden 6.