Nyhet / 30.5.2018

Pekka Manninen på Helen: Inkonsekventa skattebeslut försämrar möjligheterna att öka användningen av förnybar energi

Helen Ab anser att Finland behöver en konsekventare energipolitik. Regeringens föreslagna skattehöjning på kraftvärmeproduktion tillsammans med ett tidigarelagt förbud mot stenkol skulle märkbart försämra energibolagens möjligheter att satsa på nya energiinnovationer och minskade utsläpp.

– Det är inkonsekvent att tränga in energiproducenterna i ett hörn genom nya skattebeslut samtidigt som bolagen borde kunna göra investeringar i förnybar energi, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Regeringens tidigare riktlinje om att förbjuda användning av stenkol inom energiproduktionen år 2029 medför stora utmaningar för Helen, då ersättande lösningar ska tas fram i snabbare takt. Med regeringens tidsramar är det enda tillbudsstående storskaliga alternativet att på bred basis övergå till träbaserade biobränslen inom värmeproduktionen.

 – Finland behöver en energipolitik som dels stärker landet som föregångare inom energi och dels skapar förutsättningar för att ta fram nya innovationer och radikala metoder för att lösa klimatutmaningen. Regeringens åtgärder försämrar våra möjligheter att satsa på att utveckla dessa nya lösningar, säger Pekka Manninen.

Regeringens förslag om sänkt skatt på naturgas är enligt Helen ett steg i rätt riktning. Priset på naturgas är dock inte konkurrenskraftigt ens efter skatteändringen. 

Hundratals miljoner på förnybar energi

På Helen pågår för närvarande ett investeringsprogram på flera hundra miljoner euro. Finlands största pelletspanna som producerar förnybar fjärrvärme färdigställdes på Sundholmen i februari. Helen har redan tidigare världens största värmepumpsanläggning i sitt slag och bygger som bäst en ny värmepumpsanläggning i industriell skala för att kunna öka utnyttjandet av spillvärme ytterligare inom fjärrvärmeproduktionen.

I mars beslutade man att investera i att bygga Finlands största underjordiska grottvärmelager på Blåbärslandet i Helsingfors. Investeringen minskar användningen av stenkol och andra fossila bränslen.

Helen förbereder en nedläggning av stenkolskraftverket på Hanaholmen och utreder som bäst möjligheterna att bygga tre nya biovärmeverk på olika håll i Helsingfors.

Helenin aurinkovoimala Suvilahdessa

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet