Nyhet / 2.8.2019

Delårsöversikt för Helenkonsernen januari-juni 2019

Helens goda resultatutveckling, starka balansräkning och finansiella ställning ger möjlighet att utveckla lösningar för den nya energieran samt tillväxtmöjligheter.

Helens omsättning och resultat har fortsättningsvis utvecklats positivt, vilket är en följd av framgångsrika åtgärder på elmarknaden, kraftverkens höga tillgänglighet och den gynnsamma utvecklingen för fjärrvärmeverksamheten. Helen fortsätter att investera i minskning av utsläppen och ökad användning av förnybar energi. Helen söker tillväxt genom att ta fram nya tjänster och investera i tillväxtföretag.

- Helens starka kompetens och gedigna erfarenhet ger möjlighet att utveckla de nuvarande affärsområdena och hitta nya tillsammans med kunder och samarbetspartners. Vi växer genom att investera i ny teknik och erbjuder våra kunder lösningar för den nya energieran. Vi söker också tillväxt genom att placera i tillväxtföretag och genom företagsförvärv. Den fortsatt positiva resultatutvecklingen ger goda möjligheter till detta, säger Helen Ab:s verkställande direktör Pekka Manninen.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Siffrorna inom parentes är motsvarande siffror för samma tidsperiod föregående år. Dotterbolaget Finlands Energi-Entreprenad Ab såldes 30.4.2019 och rapporteras efter det inte längre i siffrorna för koncernen.

 

APRIL-JUNI 2019

 • Koncernens resultat var bättre än året innan. Omsättningen steg till 166 miljoner euro (163 miljoner euro), rörelsevinsten var 26 miljoner euro (6 miljoner euro).

 • Värmeförsäljningen ökade med 4 % till 1 078 GWh (1 040 GWh).

 • Den totala elförsäljningen ökade med 15 % till 1 237 GWh (1 074 GWh).

 • Försäljningen av kyla ökade en aning till 50 GWh (48 GWh).

 • Elöverföringen i Helsingfors låg på samma nivå som året innan och uppgick till 1 001 GWh (1 003 GWh).

 

JANUARI-JUNI 2019

 • Koncernens resultat för det första kvartalet var bättre än året innan. Omsättningen steg till 519 miljoner euro (489 miljoner euro) och rörelsevinsten uppgick till 116 miljoner euro (69 miljoner euro). Framgångsrika åtgärder på elmarknaden och optimering av produktionen bidrog till den ökade omsättningen och det goda resultatet.

 • Den milda början på året minskade värmeförsäljningen med 6 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 3 786 GWh (4 023 GWh).

 • Den totala elförsäljningen ökade med 5 % till 3 777 GWh (3 605 GWh).

 • Försäljningen av kyla ökade en aning till 76 GWh (74 GWh).

 • Elöverföringen i Helsingfors låg på samma nivå som året innan och uppgick till 2 216 GWh (2 242 GWh).

 

KONCERNENS NYCKELTAL

                             4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring
Omsättning, MEUR 166 163 2% 519 489 6 %
Rörelsevinst, MEUR 26 6   116 69 68 %
Rörelsevinst, % 15,6 3,6   22,3 14,1 58 %
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 21 0   107 58 85
Investeringar, MEUR 18 13 38 % 28 26 8 %
Soliditetsgrad, (%) - -   77 74 4 %
Avkastning på investerat kapital (rullande 12 mån) (%) - -   6,7 3,3 103 %
Antal anställda 30.6 - -   997 1 175 - 15 %
Balansomslutning, MEUR - -   2 644 2 672 - 1 %

 

BETYDANDE HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI

 • I Nordsjö byggs en ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten. Byggnadsarbetena inleds 2020 och den nya värmepumpen kan tas i drift 2022.

 • Helen blev partner till Olympiastadion, med det gemensamma målet att förbättra energieffektiviteten.

 • Helen lanserade den nya tjänsten Virtuellt batteri som är avsedd för köpare av solpaneler. Tjänsten är ett steg mot renare energiproduktion av ett nytt slag, där också kunder deltar.

 • I Nordsjö utvecklas ett unikt stadsraffinaderi i ett samprojekt mellan Helen, Lassila & Tikanoja samt VTT. Målet är att utnyttja material och energi i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi.

 • Finland fick sin första byggplatscyklist. Byggplatscyklistens sommarjobb på Helen går ut på att utveckla och förbättra dialogen med stadsborna och trafikregleringarna för gång- och cykeltrafiken i samband med byggnadsarbeten i el- och värmenätet.

 • Den första fasen i utredningen av spillvärme från Sköldvik slutfördes. Spillvärme skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov.

 • Helsingfors stad och Helen avtalade om leverans av sammanlagt 59 nya laddstationer för elbilar till innerstaden.  

 

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Prisfluktuationerna på grossistmarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Inom detaljförsäljningen av el fortsätter sammanslagningarna av försäljningsorganisationer, särskilt i medelstora energibolag. Inom fjärrvärmen skärps konkurrensen med andra uppvärmningsformer och -aktörer hela tiden, då nya aktiva och synliga aktörer etablerar sig på marknaden och ny teknik lanseras.

Finlands nya regeringsprogram är ambitiöst i fråga om riktlinjerna för energi och klimat, men än så länge har inga konkreta åtgärder skrivits in i programmet.  

En positiv sak i regeringsprogrammet är ur Helens synvinkel att elskatteklassen för värmepumpar som producerar värme till fjärrvärmenätet sänks från skatteklass I till skatteklass II. Regeringsprogrammet innehåller också andra riktlinjer som stöder Helens nya strategi genom att stärka marknadsefterfrågan på nya lösningar. Om däremot skrivningarna om skärpt beskattning av kraftvärmeproduktion och höjda skatter på bränslen för uppvärmning förverkligas, kommer de att ha en negativ inverkan på utvecklingen av Helens produktion och på koncernens framtida resultatutveckling.

Inom EU kvarstår energi- och klimatfrågorna också på den nya kommissionens agenda. Under sitt ordförandeskap som inleddes i juli kommer Finland att ge klimatfrågorna en synlig plats.

- Helens mål är att nå kolneutralitet fram till 2035, inom samma tidsram som anges i vårens regeringsprogram och i målen för Helsingfors stad. I enlighet med den nya strategin svarar Helen på omvälvningen i energisektorn genom kraftiga investeringar i lösningsinriktad affärsverksamhet och genom att bygga upp partnerskap som stöder strategin, säger Pekka Manninen.

Ladda ner Helens delårsöversikt

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019