Nyhet / 10.11.2020

Delårsöversikt januari–september 2020: Flera investeringar i vindkraft, kunderna kan också köpa en del av vindparkens produktion

Helens resultat var fortsatt gott, även om omsättningen minskade på grund av coronapandemin. Helen fortsatte med investeringarna i klimatneutralitet genom att placera direkt i en ny vindpark som huvudägare. Den nya vindkraftsproduktionen kommer att erbjudas kunderna som ett nytt koncept i form av andelar i kraftverkets produktion.

Helens resultat var fortsatt gott, även om omsättningen minskade på grund av coronapandemin. Helen fortsatte med investeringarna i klimatneutralitet genom att placera direkt i en ny vindpark som huvudägare. Den nya vindkraftsproduktionen kommer att erbjudas kunderna som ett nytt koncept i form av andelar i kraftverkets produktion.

– I år har vi redan fattat investeringsbeslut om 350 miljoner euro i klimatneutral produktion. Ägarförhållandena för Vindpark Lakiakangas 3 Ab är ett starkt bevis på vårt mål att förnya energibranschen. I och med den nya tjänstemodellen kan kunderna nu också köpa vindkraft i form av större andelar i kraftverkets produktion. Modellen tillämpas redan inom försäljningen av solkraft, nu lanserar vi den också på vindkraftssidan. Bland våra företagskunder har den nya tjänsten väckt stort intresse. Fortfarande pågår en rad utredningar om att ersätta stenkol, och byggandet av klimatneutral produktion fortsätter i en rad projekt, säger Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Som nya dotterbolag rapporteras också Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Ab. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Från och med ingången av 2020 började Helen rapportera omsättningen och anskaffningen av el till bruttobelopp. Siffrorna inom parentes är jämförbara med motsvarande tidsperiod föregående år.

Juli-september 2020

 • Koncernens omsättning försämrades jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen minskade till 169 miljoner euro (174 mn euro). Rörelsevinsten steg till 15 miljoner euro (13 mn euro).
 • Värmeförsäljningen minskade med 8 % från föregående år till 595 GWh (647 GWh).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 4 % till 1 072 GWh (1 032 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla minskade med 13 % till 65 GWh (75 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 3 % till 953 GWh (986 GWh).

Januari-sepptember 2020

 • Koncernens resultat försämrades jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen minskade till 746 miljoner euro (826 mn euro). Rörelsevinsten uppgick till 120 miljoner euro (128 mn euro). En bidragande orsak till förändringen i omsättningen var att början av året var ytterst varm, vilket minskade produktionsvolymen för fjärrvärme. Affärsverksamhetens relativa lönsamhet förbättrades på grund av framgångsrika åtgärder på elmarknaden, men den lägre omsättningen försämrade den absoluta lönsamheten.
  Den milda början på året minskade värmeförsäljningen med 8 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 4 072 GWh (4 433 GWh).
 • Den totala elförsäljningen minskade med 9 % till 4 357 GWh (4 809 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla minskade med 6 % till 142 GWh (151 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 5 % till 3 042 GWh (3 202 GWh).

Koncernens nyckeltal

  7 - 9/2020 7 - 9/2019 Förändring 1 - 9/2020 1 - 9/2019 Förändring
Omsättning, MEUR 169 147 -3% 746 826 -10%
Rörelsevinst, MEUR 15 13 13% 120 128 -7%
Rörelsevinst, % 8,6 7,4 16% 16 15,5 3%
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 8 10 -12% 102 117 -13%
Investeringar, MEUR 27 16 68% 75 44 70 %
Soliditetsgrad, %       78 78 0%
Avkastning på investerat kapital (rullande 12 mån) %       5,4 6,9 -21%
Antal anställda 30.9       990 948 4 %
Balansomslutning, MEUR       2712 2640 3 %

Betydande händelser under juli-september

Energimarknaden och klimatneutralitet

 • Helen utökar sin vindkraftsproduktion i betydande grad – totalt investeras 100 miljoner euro i en ny vindpark. Helen har inlett byggandet av vindparken Lakiakangas 3 i Österbotten tillsammans med projektutvecklaren CPC Finland. Projektet stöder Helens mål att femdubbla vindkraftsproduktionen på två år. Helen börjar erbjuda sina kunder energi från den nya vindparken år 2022.
 • Helens vindkraftsproduktion ökar också i och med att intressebolaget Hyötytuuli bygger en ny vindpark i Mellersta Österbotten. Vindparken inleder sin produktion 2022.
 • Helen är med och utreder möjligheterna att utnyttja småskalig kärnkraft inom fjärrvärmen. Småskalig kärnkraft är en möjlighet bland andra klimatneutrala och utsläppssnåla energiproduktionssätt under den nya energieran. Det tvååriga projektet EcoSMR (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) som finansieras av Business Finland startade i september. Projektet sammanför finska aktörer som kan utveckla affärsverksamhet kring möjligheterna med små modulära reaktorer.
 • Helens nya AI-system förbättrar planeringen av energiproduktionen och minskar utsläppen. Helen har tagit fram en lösning som baserar sig på artificiell intelligens, med vars hjälp värmeförbrukningen kan förutses ännu noggrannare än förut, vilket gör planeringen av produktionen effektivare. När energisystemet blir effektivare minskar också utsläppen. Det är fråga om Helens första AI-system som tagits i användning för produktion. Systemet har byggts upp tillsammans med Silo AI.

Kundlösningar och tjänster

 • Helen öppnade Helsingfors första högeffektladdare för elbilar i Södervik. Den är mångdubbelt effektivare än dagens laddstationer och kan i bästa fall ladda en elbil på bara 20 minuter.

Utsikter för framtiden

Priserna på energinyttigheter har varit fortsatt låga under det gångna kvartalet. De nordiska vattenresurserna har legat på en högre nivå än normalt, vilket har en central inverkan på det låga marknadspriset på el i Norden.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar.

EU beslutade i juli om en covid-återhämtningsplan på 750 miljarder euro, varav Finlands andel är 3,2 miljarder euro. Av de här stödmedlen ska 0,9–1,2 miljarder euro avdelas för grön omställning. På nationell nivå gör man som bäst upp listor över projekt som uppfyller kommissionens kriterier och som skulle kunna beviljas återhämtningsmedel. Finlands regering lämnar i november in nationella planer över fördelningsgrunderna till kommissionen. Helens klimatneutralitetsprojekt passar bra in i den här helheten.

I enlighet med Finlands regerings riktlinjer höjs beskattningen av uppvärmningsbränslen med 105 miljarder euro, alltså mer än vad man tidigare räknat med. Det här försämrar lönsamheten i Helens affärsverksamhet. Ändringen av skatteklassen för värmepumpar främjar däremot investeringarna i klimatneutralitet, ifall ändringen förverkligas.

Helen svarar på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i klimatneutral produktion och lösningsinriktad affärsverksamhet samt genom att bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kunderna och övriga intressentgrupper för att bygga en klimatneutral framtid. Arbetet med att lösa klimatutmaningen fortsätter; energiindustrin har en viktig roll som en betydande investerare.

Resultatet för 2020 väntas landa på en något lägre nivå än året innan. Resultatutsikterna försvagas dels av den varma början på året, dels av utvecklingen av marknadspriset på el samt osäkerheten i fråga om den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin.