Nyhet / 28.10.2020

Årets Energigeni: Spillvärme från Pauligs kafferosteri blir fjärrvärme

I Helens och Pauligs unika pilotprojekt kan spillvärme från Pauligs kafferosteri utnyttjas för att värma bostäder i Helsingfors. Projektet tilldelades i dag utmärkelsen Årets Energigeni, som beviljas av arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och statens bolag för hållbar utveckling Motiva.

Jouni Kivirinne och Timo Tuukkanen. Bild: Sam Weckman. 

På Pauligs kafferosteri i Nordsjö kan värme med hjälp av en ny teknisk lösning tas till vara i en mängd som motsvarar 1000 tvårumslägenheters årsbehov av värme. Genom lösningen förbättrar Paulig märkbart kafferostningslinjernas energieffektivitet i Nordsjörosteriet. Med hjälp av ett värmeåtervinningssystem kan den spillvärme som inte behövs för rosteriet ledas ut i Helens fjärrvärmenät.

– Tillsammans med Paulig hittade vi ett gemensamt intresse inom hållbarhet. Helens Öppna fjärrvärme gav en enkel modell för den här betydande energieffektiviseringsåtgärden: vi återvinner spillvärme med hjälp av vårt fjärrvärmenät som täcker hela staden, säger Jouni Kivirinne, som är utvecklingschef för affärsverksamheten på Helen.

Vid Öppen fjärrvärme kan ett företag eller en fastighet både köpa fjärrvärme och sälja egenproducerad värme till energibolaget. Helen köper processvärme från industrin som lämpar sig för fjärrvärmenätet och utnyttjar den för att värma Helsingfors.

– Lösningen i kafferosteriet är betydande, eftersom det är fråga om en avsevärd mängd spillvärme som tas till vara. Hållbarhet är en av hörnstenarna i vår affärsverksamhet, och jag är stolt över att vi kom på idén att återvinna värme från Nordsjörosteriet. Tillsammans med Helen har vi under det senaste året byggt upp en teknisk lösning, som ska stå klar före årsskiftet, säger fastighets- och säkerhetschef Timo Tuukkanen på Paulig.

Spillvärme har en stor roll på vägen mot klimatneutralitet

Helens mål är ett klimatneutralt energisystem år 2035. Utnyttjande av spillvärme har en stor roll på Helens väg mot klimatneutral produktion. Som bäst utreds bland annat möjligheterna att använda spillvärme från processindustrin i Sköldvik för att värma upp huvudstadsregionen, samt möjligheterna att utnyttja andra lokala spillvärmekällor och värme från miljön. Redan nu produceras närmare 10 % av fjärrvärmen i Helsingfors genom utnyttjande av värme från renat avloppsvatten samt fjärrkyla. I Esplanadens och Katri Valas värmepumpsanläggningar återvinner och förädlar Helen kundernas överskottsvärme så att den kan återanvändas.

Helen vill effektivisera och utvidga energiåtervinningen ytterligare och köper överskottsvärme från aktörer som använder fjärrvärme, exempelvis produktionsanläggningar, fastigheter, företag och bostadshus. Genom att utnyttja överskottsvärme kan man minska användningen av andra energikällor.

– Det är inte bara klimatet som vinner på det här spillvärmeprojektet, utan också Paulig, Helen och kunderna. Genom att förena våra krafter för att bekämpa klimatförändringen får vi tillgång till de bästa lösningarna och når vårt mål om klimatneutralitet, säger Kivirinne.