Nyhet / 3.12.2020

Helen har som första finländska energibolag förbundit sig att sätta ett vetenskapligt baserat mål för utsläppsminskningen – utsläppen halveras inom de närmaste åren

Helen har som första finländska energibolag förbundit sig att sätta ett vetenskapligt baserat mål för utsläppsminskningen och försöker begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med klimatavtalet i Paris.

På Helen pågår ett omfattande investeringsprogram för att ersätta fossila bränslen. Användningen av stenkol halveras redan 2022 eller 2023, när Hanaholmens kraftvärmeverk ska fungera endast som ett reservkraftverk. I Helsingfors upphör användningen av stenkol helt och hållet senast 2029. Helens mål är klimatneutralitet år 2035.

Bolagets nuvarande utsläppsminskningsmål och tillvägagångssätten för uppföljning av klimatpåverkan ska bedömas av en utomstående aktör. Vetenskapligheten säkerställs av organisationen Science Based Target, som är samarbetsorgan till bl.a. FN:s Global Compact och Världsnaturfonden. I och med den utomstående bedömningen ändras Helens nuvarande utsläppsminskningsmål så att det motsvarar uppvärmningsgränsen på 1,5 grader i enlighet med klimatavtalet i Paris. Uppföljningen av och rapporteringen om bolagets klimatpåverkan kommer också att basera sig på de senaste vetenskapliga rönen.

I den nya bedömningen av klimatpåverkan som baserar sig på nya vetenskapliga rön beaktas inte bara de direkta s.k. skorstensutsläppen utan också utsläppen under hela livscykeln. Det här betyder att alla indirekta utsläpp som uppkommer vid bolagets verksamhet räknas med när målet sätts, så som utsläpp från fastigheter, resor och trafik samt anskaffningar.

– Genom den utomstående bedömningen vill vi visa för våra kunder att vi är ambitiösa och har förbundit oss att minska utsläppen i betydande grad. För att nå målen letar vi efter nya sätt att producera energi ur marken, havet och luften, säger Maiju Westergren, som är direktör för hållbarhet och samhällsrelationer på Helen.

För den utomstående bedömningsprocessen har man reserverat 24 månader. Helens eget mål är att få godkännande redan hösten 2021.

Helens omfattande investeringsprogram och utsläppsminskning bedöms inte få någon inverkan på fjärrvärmens prisnivå.

Fakta:

  • Användningen av kol i Helsingfors och CO2-utsläppen halveras fram till 2022-2023
  • Helens mål är klimatneutralitet år 2035
  • Helen utnyttjar mångsidigt spillvärme som uppkommer i staden
  • Katri Valas värmepumpsanläggning utrustas med en sjätte värmepump och en sjunde är redan under planering
  • I Nordsjö byggs en havsvattenvärmepump
  • I Nordsjö byggs ett biovärmeanläggning
  • På Blåbärslandet byggs ett värmelager i en grotta
  • De första jordvärmepiloterna byggs i Postparken och Esbo
  • I Brunakärr planeras en 2–3 km djup geovärmeanläggning