Nyhet / 2.10.2020

Flera utredningar pågår om ersättande av stenkol: nytt forskningsobjekt ute till havs

Värmepumpsinvesteringar är en viktig del av en klimatneutral framtid, och regeringens färska förslag till ändringar i elskatten stöder den här utvecklingen. Helen utvidgar nu utredningarna om möjligheterna att utnyttja värme från havsvatten inom fjärrvärmeproduktionen året om och i stor skala.

Det smarta energisystemet och fjärrvärme- och fjärrkylenäten i Helsingfors ger möjlighet att flexibelt kombinera ny teknik med olika produktionssätt. På Helen ses värmepumparna som en viktig del av framtidens energisystem: de är ett naturligt sätt att utnyttja nya klimatneutrala värmekällor inom fjärrvärmeproduktionen.

Helen utreder nu möjligheterna att utnyttja värme från havsvatten inom fjärrvärmeproduktionen i större skala och året om. I förstudiefasen är målet att närmare utforska strömningarna och förhållandena på havsbottnen längre ut från stranden och hitta en gynnsam plats för havsvattentäkt samt nödvändiga tekniska lösningar. Havsvattentunneln kan bli upp till 15–20 kilometer lång och ha så stor diameter att man kan köra där med lastbil – det handlar alltså om en rätt så unik lösning även internationellt sett.

- Värmepumpar som utnyttjar havsvatten är ett intressant alternativ som ersättning till fossila bränslen. Värmen i havsvattnet är förnybar, värmekällan är outsinlig och till råga på allt gratis. Utmaningen är att få tillräckligt varmt havsvatten också under vintern, och därför forskar man längre ute till havs: när vattentäkten sker på stort vattendjup är värmeeffekten tillgänglig hela vintern igenom. I den här lösningen produceras alltså fjärrvärme ur +2-gradigt havsvatten, berättar enhetschef Janne Rauhamäki på Helen.

Vid Helens kraftverk i Nordsjö byggs som bäst en unik värmepump som också utnyttjar värme ur havsvatten. Sommartid tas värmen från havsvatten nära stranden och vintertid från kraftverkets egen kylvattencirkulation. Det utnyttjande av värme ur havsvatten året om som nu utreds är ett betydligt större projekt med en storleksklass på upp till flera hundra megawatt. Det här motsvarar Sundholmens kolkraftverks fjärrvärmeeffekt.

Mot klimatneutral fjärrvärme

Helens mål är klimatneutralitet år 2035. Användningen av stenkol upphör redan tidigare och senast 2029. Förutom havsvattenprojektet pågår också andra utredningar om ersättande av fossila bränslen, bland annat utnyttjande av spillvärme från processindustrin i Sköldviksområdet för uppvärmning i huvudstadsregionen, övriga regionala spillvärmeformer samt värme som finns i omgivningen, så som geovärme.

- Helen har i år redan fattat investeringsbeslut om 350 miljoner euro i klimatneutralitet. Jag ser det som viktigt att vi utreder många olika alternativ för att hitta de bästa lösningarna, och värme ur havsvatten är en intressant möjlighet. Helsinki Energy Challenge pågår som bäst, också den vägen kan nya intressanta lösningar komma fram, säger Helens VD Juha-Pekka Weckström.

Fakta

  • Helen upphör med användningen av stenkol senast 2029 och minskar användningen successivt.
  • Av de lösningar som ska ersätta värmeproduktionen vid Hanaholmens kraftverk är en del redan kända, andra är färdiga och en del är under byggnad: i Nordsjö byggs ett biovärmeverk, en ny värmepumpsanläggning under Esplanaden togs i drift 2018, Katri Valas värmepumpsanläggning utvidgas med en sjätte värmepump och värmeåtervinningen ur renat avloppsvatten effektiviseras.
  • Sundholmen kvarstår som energiproduktionsområde och stenkolet ersätts med andra lösningar. Målet är att hitta lösningar som inte baserar sig på förbränning. Katri Valas värmepumpsanläggning utvidgas med en sjunde värmepump.
  • Värme ur havsvatten kommer att utnyttjas i värmepumpen i Nordsjö som redan är under byggnad. Som värmekällor används varmt havsvatten på sommaren och kraftverkets egen kylvattencirkulation på vintern. Havsvattenvärmepumpen i Nordsjö ska stå klar att ta i drift 2022. Det nu pågående projektet med att utreda värme ur havsvatten bygger på utnyttjande av havsvatten året om, och som värmekälla behövs då havsvatten med en temperatur på minst +2 grader. Det här kräver att vattentäkten placeras längre ut till havs, vilket kan kräva en upp till 15–20 km lång tunnel.