Nyhet / 17.2.2020

Undersökning: 53 % av helsingforsarna skulle välja grön fjärrvärme – inte många vet att alla har möjlighet att byta

Helsingforsarna vet inte att de kan påverka uppvärmningssättet i sin bostad, framgår det av en undersökning som energibolaget Helen låtit utföra. Svarspersonerna har låg medvetenhet om möjligheterna att påverka valet av produktionsform för uppvärmningen av deras bostad: bara 7 procent är medvetna om valfriheten. Samtidigt skulle över hälften av svarspersonerna säkert eller sannolikt övergå till ett miljövänligt alternativ till sin nuvarande fjärrvärme, om det bara skulle innebära en liten merkostnad.

 ”Ett ytterst intressant resultat är att en övergång till ett miljövänligare alternativ för uppvärmningen av bostaden upplevs som det femte effektivaste sättet att kämpa mot klimatförändringen, men bland de ekohandlingar som svarspersonerna tog med på sin egen repertoar kommer det här längst ned på listan”, säger Anssi Juvonen, som är produktgruppschef för Helens värme- och kylprodukter.

Förnybar fjärrvärme från Helen nollar utsläppen

Få av svarspersonerna känner till att de boende själva numera har möjlighet att bestämma hur värmen för deras egen lägenhet produceras. De allmänna uppvärmningsbesluten fattas centralt på bostadsbolagsnivå, och därför är det fortfarande en vanlig missuppfattning att de boende inte själva kan påverka hur deras egen bostad värms upp.

”Med hjälp av Förnybar fjärrvärme från Helen kan helsingforsare som bor i flervånings-, rad-, par- och enfamiljshus genom sitt eget beslut nolla utsläppen från uppvärmningen av sin bostad och göra en betydande insats för klimatet. Förnybar fjärrvärme är av samma typ som ett avtal om grön el, och priset bestäms enligt bostadens storlek”, säger Juvonen.

Helen producerar Förnybar fjärrvärme i Sörnäs, av spillvärme från renat avloppsvatten i Katri Valas värmepumpsanläggning.

Helsingforsarna beredda att betala för utsläppsfrihet

Att byta produktionssätt för uppvärmningen kostar i medeltal bara drygt 2 euro mer per månad för den som är ansluten till fjärrvärmenätet. Av dem som besvarade undersökningen var sex av tio beredda att betala ännu mer än så för att göra sin fjärrvärme helt utsläppsfri.

”Genom att välja Förnybar fjärrvärme kan kunderna värma sina hem med helt recirkulerad och utsläppsfri värme, som härstammar från renat avloppsvatten. Fjärrvärmekunderna har möjlighet att bidra till klimatarbetet genom sina egna val och därigenom främja övergången till ett klimatneutralt energisystem. Förnybar fjärrvärme ger helsingforsarna möjlighet att göra individuella miljövänliga konsumentval, oavsett ägandeform”, säger Anssi Juvonen.

Att övergå till Förnybar fjärrvärme är lika enkelt som att teckna elavtal. Bytet av produkt kräver inga ändringar i uppvärmningssystemet och produkten kan genast tas i bruk. Kunden köper produkten i en mängd som motsvarar den egna bostadens förbrukning.

Sätten att delta i klimattalkon varierar med åldern

Enligt helsingforsarna är övergång till ett miljövänligare uppvärmningsalternativ den femte effektivaste metoden på individplanet för att bidra till hållbar klimatutveckling. Det effektivaste sättet är enligt svarspersonerna att välja kollektivtrafik eller samåkning i stället för privatbilism. Därnäst följer att undvika att köpa snabbmode, minska på flygresorna och öka återvinningen av hushållsavfall.

Men vilka metoder har helsingforsborna tagit till sig eller skulle vara beredda att ta till sig i sin egen vardag för att bromsa klimatförändringen? Ordningsföljden är inte densamma som för handlingar som upplevs som effektivast. Svarspersonerna minskar eller skulle kunna minska miljö- och klimatbelastningen framför allt genom att återvinna mera. Därnäst kommer att välja kollektivtrafik eller samåkning, undvika snabbmode och spara energi i bostaden genom att exempelvis släcka belysningen i tomma rum.

”Att spara energi i bostaden är enligt undersökningen en ekohandling som är populär framför allt bland äldre generationer, och detsamma gäller att välja kollektivtrafik och återvinna avfall. I de ungas svar accentueras däremot medvetenheten om kosten och den cirkulära ekonomins betydelse för att minska klimatbelastningen.”

FAKTA: AXPLOCK UR UNDERSÖKNINGEN

  • Alla åldersklasser anser att minskade flygresor är en effektiv metod.
  • Unga anser i högre grad än äldre åldersklasser att minskad köttkonsumtion och gynnande av vegetarisk kost är effektivt.
  • Återvinning av hushållsavfall anses som viktigt särskilt bland personer över 65 år.
  • 50-64-åringar tillmäter kollektivtrafik och samåkning en viktigare roll än andra åldersklasser.
  • Kvinnor förefaller att göra mer eller vara mer medvetna när det handlar om egna insatser för att minska miljö- och klimat-belastningen. 
  • Unga förefaller att vara mer medvetna och göra fler insatser för att minska belastningen – framför allt accentueras kostval och cirkulär ekonomi.

Undersökningen nådde ut till 800 svarspersoner och genomfördes på uppdrag av Helen 4-11.12.2019 av M3 Panel som drivs av Bilendi Oy. Målgruppen var helsingforsare över 18 år, som har flyttat hemifrån och ansvarar för inköpen till sitt hushåll. Samplet har viktats efter kön, men i fråga om åldersstrukturen ligger tyngdpunkten på äldre åldersklasser jämfört med den faktiska åldersfördelningen inom Helsingfors befolkning.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet