Nyhet / 7.12.2021

Helens fjärrvärmepriser jämnar ut sig till sommaren

Fjärrvärmen har fyra prisperioder som är bundna till årstiden. Vinterns och vårens totalpris för fjärrvärmeprodukten ligger nära prisnivån hösten 2021 och sjunker under sommarperioden 2022. Helen har i betydande grad dämpat den prisinverkan som de exceptionellt höga råvarupriserna och utsläppsrätterna medför för kunderna, och förväntar sig att trycket på prishöjningar jämnar ut sig till sommarperioden 2022.

Totalpriset på fjärrvärme består av en fast flödesavgift samt en energiavgift som varierar under olika perioder. Den fasta flödesavgiften utgör omkring en fjärdedel av totalkostnaderna, och inga ändringar är att vänta i prislistan för flödesavgiften. Kostnadstrycket gäller energiavgifterna, som uppdateras fyra gånger per år: i början av januari, början av mars, början av maj och början av oktober. Nästa år kommer Helen att erbjuda fjärrvärmekunderna prisuppgifter i ett längre tidsperspektiv och offentliggör priserna för tre prisperioder samtidigt. För konsumentkunder som köper fjärrvärmeprodukten stiger totalpriset med sammanlagt 15 % för vinter-, vår- och sommarperioden nästa år*. För bostadsbolag och företagskunder är prishöjningen några procentenheter högre på grund av att kundernas energiavgifter utgör en större andel av totalpriset. Helens prisändringar bildas inte på det pris som meddelats för höstperioden 2021, utan jämförs med motsvarande perioder föregående år.

- Den kraftiga kostnadsökningen för fjärrvärmens energiandel märktes för första gången av för kunderna under sommarperioden 2021. Samma höjda prisnivå fortsätter tyvärr också under början av året. Vi förstår att prishöjningen, som ökar de nödvändiga boendeutgifterna, är en betydande börda för helsingforsare som bor i fjärrvärmda bostäder. Vi förväntar oss dock att den betydande höjningen av kostnadsnivån är ett övergående fenomen och att kundpriserna jämnar ut sig till sommarperioden 2022, säger försäljnings- och kundservicedirektör Anu-Elina Hintsa på Helen.

imageiahgs.png
Figur 1. Fjärrvärmens energipris är bundet till fyra årstider..

Höjningen av fjärrvärmens energiavgift beror på att punktskatterna höjdes kraftigt vid årsskiftet 2021 och att priserna på bränslen, utsläppsrätter och el samtidigt stigit väldigt kraftigt. Bland annat har världsmarknadspriserna på naturgas, som är ett kritiskt bränsle för värmeproduktionen, stigit med hela 530 % mellan vinterperioderna 2021 och 2022. Helen slår inte ut kostnaderna för det högre energipriset på kundpriserna för fjärrvärme fullt ut, utan har i betydande grad dämpat de exceptionellt höga råvaruprisernas och utsläppsrätternas prisinverkan för kunderna. Helen betonar att totalpriset på fjärrvärme alltid jämförs med motsvarande tidpunkt föregående år. Den 15-procentiga höjning av totalpriset som nu är aktuell läggs alltså inte på de höjningar som meddelats för sommar- och höstperioderna 2021, utan man jämför till exempel vinterperioden 2022 med vinterperioden 2021.

image8zjog.png
Figur 2. Marknadspriserna på utsläppsrätter, stenkol, naturgas och el har stigit exceptionellt mycket jämfört med vinterperioden 21.

Aktiva åtgärder för att dämpa prishöjningen

Helen vidtar kontinuerligt åtgärder för att redan på kort sikt dämpa prishöjningen på fjärrvärme för kundernas del, trots att pristrycket på marknaden ökar. Helen har påskyndat övergången till klimatneutral energiproduktion och utreder som bäst möjligheten att lägga ned stenkolsproduktionen på Sundholmen redan 2024. Det stenkolsdrivna kraftverket på Hanaholmen stängs våren 2023. Biovärmeverket i Nordsjö tas i drift under uppvärmningssäsongen 2022-2023 och Katri Valas sjunde värmepump står färdig 2023. Investeringarna minskar användningen av fossila bränslen.

- Fjärrvärmen är på väg att bli klimatneutral. Redan nu kan vi erbjuda kunderna förnybar fjärrvärme. Nästa år kommer tilläggsavgiften för förnybar fjärrvärme att sänkas med över 50 %, när vår förnybara produktion ökar. Också enskilda kunder i bostadsbolag har möjlighet att välja förnybar fjärrvärme, berättar Hintsa.

Fjärrvärmekunder kan också välja produkten Fastprisfjärrvärme. Det fasta priset ger stabilitet i ekonomiplaneringen, och med dess hjälp får kunden en tydlig och förutsägbar bild av priset på uppvärmningsenergi för tre år framåt.

- De energipriser för Fastprisfjärrvärme som nu offentliggjorts bär det positiva budskapet att trycket på prishöjningar kommer att minska, konstaterar Hintsa.

Framtidens fjärrvärme är förnybar och ett ekonomiskt hållbart alternativ

Helens fjärrvärme är på väg mot klimatneutralitet. I framtiden värms Helsingfors med decentraliserad energiproduktion, där energi tas till vara från flera olika källor: marken, luften och vattnet samt spillvärme. För Helens del är pristrycket på fossilt producerad fjärrvärme ett övergående fenomen, eftersom förnybar produktion inte berörs av kostnadstrycket på fossil produktion.

Helen erbjuder fjärrvärmeprodukter av olika slag

Helen erbjuder följande fjärrvärmeprodukter för konsumenter, bostadsbolag och företag:

  • Fjärrvärme. Fjärrvärme är en pålitlig, driftsäker och enkel uppvärmningslösning för både nya och gamla fastigheter. Fjärrvärme värmer bekvämt rummen och tappvarmvattnet, och värmen hålls jämn oavsett utomhustemperatur. Fjärrvärmen har fyra årliga prisperioder, då produktens energiavgift uppdateras.
  • Förnybar fjärrvärme för konsumenter. Förnybar fjärrvärme är ett enkelt sätt att göra en insats för klimatet för helsingforsare som bor i fjärrvärmda bostäder. För en tilläggskostnad på bara några få euro per månad får kunder i både flerbostadshus och småhus tillgång till fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor.
  • Fastprisfjärrvärme för bostadsbolag. Fastprisfjärrvärme ger stabilitet i värmekostnaderna. Den ger en tydlig och förutsägbar bild av priset på uppvärmningsenergi för tre år framåt.
  • Förnybar fjärrvärme för bostadsbolag och företag. Förnybar fjärrvärme främjar klimatneutral värmeproduktion och minskar fastighetens koldioxidutsläpp genast, utan omläggningar av uppvärmningssystemet. Vid produktionen av förnybar fjärrvärme utnyttjas träpellets, som är en biprodukt från industrin.
  • Cirkulär värme för företag. Cirkulär värme är en 100 % utsläppsfri värmeprodukt som distribueras via fjärrvärmenätet. Cirkulär värme är ett enkelt sätt att uppdatera fastighetens uppvärmning till helt klimatneutral utan renoveringar. Cirkulär värme produceras av spillvärme som samlas in från bland annat datorhallar, elstationer, avloppsvatten och industrins processer.

*) Finsk Energiindustri rf:s typ-egnahemshus, energiförbrukning 18 MWh/år, vattenflöde 0,15 m3/h

Läs mer om ämnet

Värme