Nyhet / 20.4.2021

Helens stora bostadsbolagsenkät: spända nerver och grannrelationer hos styrelsernas exmedlemmar – men lättare att enas om energilösningarna

Att inte längre delta i bostadsbolagets styrelsearbete har ett tydligt samband med hur missnöjd man är med hur bostadsbolagets ärenden sköts. Det här framgår av en enkät som energibolaget Helen låtit utföra om praxis och attityder i bostadsbolagens verksamhet. Enkäten besvarades av 1000 aktionärer och påverkare i bostadsaktiebolag.

öre detta styrelsemedlemmar har en klart negativare bild av bostadsbolagets möten än nuvarande medlemmar. En betydligt mindre del av de förstnämnda upplever att andan är god vid bostadsbolagets möten (68 % vs 90 %), att ärendena behandlas tillräckligt effektivt (58 % vs 83 %) eller att mötesdeltagarna har rätt slags sakkunskap (58 % vs 79 %). Missnöjdheten tillspetsas så att hela 42 procent av de före detta styrelsemedlemmarna säger att de ofta blir irriterade vid bostadsbolagets möten – siffran är högre endast bland vice ordförandena. 

”Enkätresultaten förmedlar tydligt att före detta styrelsemedlemmar är missnöjdare med bostadsbolagets möten än nuvarande medlemmar. En sak som särskilt verkar irritera är att de anser att mötesagendan inte tar upp rätt frågor: enligt exmedlemmarna borde uppvärmningsfrågor diskuteras och tystnaden brytas betydligt oftare än vad som nu är fallet”, berättar Helens marknadsförings-, kommunikations- och kundupplevelsedirektör Sohvi Salmelin.

Exmedlemmarna har koll på uppvärmningsfrågorna

Före detta styrelsemedlemmar är den svarsgrupp som är bäst insatt i energifrågor: hela 97 procent av dem vet hur deras bostad värms upp och samma andel är väl förtrogen med fjärrvärme.

”Uppvärmningen är en stor utgiftspost i bostadsbolagen och därför är det naturligt att saken diskuteras. Förutom priset har man i bostadsbolagen också börjat tänka på uppvärmningens klimatavtryck i högre grad än tidigare. Det är bra att bostadsbolagen överväger och är beredda att övergå till klimatneutral uppvärmning – detta sätter fart på utvecklingen av nya alternativ, som till exempel utnyttjande av spillvärme från industrin inom fjärrvärmen,” säger Helens försäljnings- och kundservicedirektör Anu-Elina Hintsa.

De före detta styrelsemedlemmarnas önskemål om diskussion om uppvärmningsfrågor kommer sannolikt snart att uppfyllas, eftersom 80 procent av styrelsernas nuvarande ordförande säger att energilösningarna har stor betydelse för dem.

Korrekt information minskar klyftan mellan grannarna

Enkäten antyder också att personer som tidigare suttit med i styrelsen tydligare ser smärtpunkterna och utvecklingsobjekten i grannskapet och bostadsbolaget, och inte håller inne med sin åsikt. Knappt hälften (45 %) av exmedlemmarna upplever att det vid bostadsbolagets möten ofta uppstår dispyter mellan grannarna, medan medeltalet för alla som svarade är nästan 20 procentenheter lägre.

En klar merpart av exmedlemmarna deltar i bostadsbolagets möten för att sköta gemensamma ärenden, och att tillbringa tid med grannarna är sekundärt för dem. Av exmedlemmarna anser bara tre procent att det bästa med bostadsbolagens möten är umgänget med grannarna, medan medeltalet är 13 procent.

”Vid bostadsbolagets möten fattas viktiga beslut om frågor som för många är förknippade med livets största investering. Meningsskiljaktigheter uppstår oundvikligen, men för att man ska hitta en gemensam grund att stå på är det viktigt att man har tillgång till uppdaterad information. Till exempel när det gäller beslut om uppvärmningen kommer det som en överraskning för många att helsingforsarna redan nu kan välja att byta ut den traditionella fjärrvärmen mot klimatneutral förnybar fjärrvärme eller cirkulär värme. Koldioxidutsläppen från traditionell fjärrvärme kommer att halveras fram till år 2024 och senast fem år senare kommer den att vara helt koldioxidfri. Dessutom är exempelvis jordvärme ett intressant alternativ för en del bostadsbolag,” säger Hintsa.

Bostadsbolagens intresse för klimatneutrala energiformer är lyckligtvis på hög nivå. Omkring två av tre styrelsemedlemmar säger att bostadsbolaget är positivt inställt till klimatneutrala energiformer, dvs. antingen redan har övergått till sådana, planerar att övergå till sådana eller åtminstone är intresserat av att höra mer om dem.

”Ur bostadsbolagens synvinkel finns här två viktiga nyheter. Den första är att hälften av aktionärerna som besvarade enkäten säger att de är beredda att betala lite mer för klimatneutrala energiformer. Den andra är att klimatneutrala uppvärmningsformer ofta är förmånligare och kostnadseffektivare än man trott. Också energieffektiviseringslösningar minskar både bostadsbolagens klimatavtryck och värmekostnaderna,” försäkrar Hintsa.

Helens klimatneutrala uppvärmningsalternativ för bostadsbolag

• Med förnybar fjärrvärme kan de boende minska sitt hushålls klimatavtryck. Antingen kan hela bostadsbolaget övergå till förnybar fjärrvärme, eller också kan de boende själva välja en miljövänligare uppvärmningsform oavsett ägarförhållandena.
• Produkten förnybar fjärrvärme utnyttjar spillvärme ur avloppsvatten, som uppkommer i vardagen. Avloppsvattnet som innehåller värme leds till avloppsreningsverket och därifrån till Katri Valas värmepumpsanläggning.
• Värmen som uppkommer med förnybar energi i värmepumpsanläggningen leds till fjärrvärmenätet och vidare till hemmen.
• Jordvärme är ett klimatneutralt uppvärmningsalternativ för en del bostadsbolag. Bostadsbolagen kan skaffa jordvärmelösningen från Helen, antingen som tjänst eller så att bostadsbolaget äger systemet.

Om enkäten

Helen lät i december 2020 utföra en enkät för att utreda åsikterna hos aktionärer och påverkare i bostadsbolag. Analysföretaget nSight genomförde datainsamlingen i Dynatas webbpanel med ett sampel på 1000 personer. Personerna som besvarade enkäten rekryterades via en konsumentpanel.

Läs mer om ämnet

Värme Husbolag