Nyhet / 11.6.2021

Helsingforsarna har talat: Tvärt nej till trängselavgifter, stark vilja att föregå med klimatexempel som individer och som stad – här är resultaten av Helens Kommunbeslutsfattartest

I sitt Kommunbeslutsfattartest som besvarades av 1436 helsingforsare utredde Helen hurdana kommunala beslutsfattare helsingforsborna skulle vara när det gäller energi- och klimatfrågor. De som svarade uppgav att de skulle uppmuntra individerna till hållbara konsumtionsval, motsätta sig trängselavgifter och göra Helsingfors till ett modellexempel i arbetet mot klimatförändringen.

Energibranschen är inne i en omvälvning, vilket gör att energifrågor är mer aktuella än någonsin för helsingforsarna. Enligt de svar som avgavs i Helens Kommunbeslutsfattartest tar stadsborna stark ställning framför allt i tre frågor: över 80 procent av dem som svarade anser att individens konsumtionsval som påverkar klimatavtrycket är viktiga, närmare sex av tio motsätter sig att trafik som använder fossila bränslen begränsas i stadsområdena medan sju av tio vill se Helsingfors fungerande klimatarbete som ett föredöme för större städer.

”Resultaten visar att största delen av dem som svarade är diplomater som går den gyllene medelvägen. Rent principiellt har helsingforsarna en stark vilja att föregå med exempel i klimatfrågor, både som individer och som stad, men det är tydligt att exempelvis trängselavgifter än så länge är en alltför radikal åtgärd”, säger Maiju Westergren, som är direktör för hållbarhet och samhällsrelationer på Helen.

”För egen del vill vi föregå med exempel inom klimatarbetet genom att vi inte nöjer oss med att nå klimatneutralitet före år 2035, utan också särskilt satsar på att ta fram energilösningar som baserar sig på annat än förbränning. I Kommunbeslutsfattartestet lyfter vi fram hur energifrågor påverkar kommuninvånarnas dagliga liv på många olika sätt. I det stundande kommunalvalet påverkar medborgarna i stor utsträckning också vilken energipolitik som bedrivs i kommunerna”, tillägger hon.

Nedan några exempel på helsingforsarnas svar i Kommunbeslutsfattartestet.

Det är viktigt att var och en minskar sitt klimatavtryck genom sina egna konsumtionsval. Det är på beslutsfattarnas och företagens ansvar att göra det lättare för konsumenterna att göra klimatvänliga konsumtionsval.

Westergren: Helt av samma åsikt.
”Det är beslutsfattarnas och företagens uppgift att göra klimatvänliga konsumtionsval enkla, begripliga och attraktiva för konsumenterna. Att bromsa klimatförändringen är ett samspel som alla bör delta i, och därför är det viktigt att vara medveten om klimatavtrycket från ens egna konsumtionsval. På grund av våra varierande livssituationer har vi alla ändå olika beredskap och olika möjligheter att göra val. Att byta till ett miljövänligt elavtal, börja använda förnybar fjärrvärme eller installera solpaneler på sitt eget tak är exempel på olika sätt att minska sitt klimatavtryck inom elförbrukningen.”

Trafik som använder fossila bränslen borde begränsas i stadens område, till exempel genom trängselavgifter.

Westergren: Varken av samma eller annan åsikt.
”Trafiken är en stor utsläppskälla i Helsingfors, och något man måste tänka på under den kommande fullmäktigeperioden. Helsingfors har en välfungerande kollektivtrafik och en uppmuntrande inställning till utveckling av cykelvägarna. Själv tänker jag att man i stället för att begränsa trafiken borde fokusera på att främja fossilfri eldriven trafik. Den eldrivna trafiken ökar kraftigt under de närmaste åren, och det krävs samarbete mellan alla aktörer för att bygga upp ett fungerande laddningsnätverk. Eldriven trafik förbättrar också luftkvaliteten.”

Jag vill att Helsingfors ska gå i täten bland världens storstäder i arbetet mot klimatförändringen

Westergren: Helt av samma åsikt.
”Företagen har en viktig roll i att göra Helsingfors till en global aktör i arbetet mot klimatförändringen. Genom att utnyttja sitt kunnande och sina tekniska innovationer som är i världsklass har Helsingfors och företagen i Helsingfors alla förutsättningar att lyckas med detta. Till exempel när man tittar på Helens verksamhet är det internationella perspektivet mer relevant än inhemska jämförelser.”

Om Kommunbeslutsfattartestet
Helen genomförde Kommunbeslutsfattartestet på sin webbplats i maj 2021. Testet bestod av sex påståenden kring energi och klimat. Testet besvarades av sammanlagt 2042 personer, varav 1436 uppgav Helsingfors som sin hemort. 

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet