Nyhet / 22.4.2021

Spillvärme från datorhallar blir klimatneutral fjärrvärme: Telias datacenter värmer bostäder i Helsingfors

Telia och energibolaget Helen har kommit överens om att utnyttja värme som uppkommer i datacentret. Enligt planerna ska spillvärme som tas till vara från Telias moderna datacenter i Sockenbacka överföras till fjärrvärmenätet och distribueras till bostäder och fastigheter i Helsingfors från och med juni 2022. Som mest kommer datacentret att värma över 20 000 bostäder i Helsingfors.

Den ökade användningen av data ökar också elförbrukningen i datorhallar. Samtidigt alstras betydande mängder värme i hallarna. Telia och energibolaget Helen har som plan att ansluta Telias datacenter i Sockenbacka till fjärrvärmenätet och använda den tillvaratagna värmen från datacentret till att värma bostäder i Helsingfors. Med hjälp av en värmepump kan en värmemängd som är minst 1,3 gånger så stor som datacentrets elförbrukning tas till vara.

- Det är fint att få vara med och planera en ny renare energiframtid tillsammans med Telia. Datorhallarna är en utmärkt lokal värmekälla, vilket är något vi gärna vill ha och aktivt letar efter. Redan nu erbjuder vi våra kunder förnybar värme, och senast 2035 kommer Helens fjärrvärme att vara helt och hållet klimatneutral, säger direktör Anu-Elina Hintsa på Helen.

I fjärrvärmesystemet pågår också en förändring från centraliserad värmeproduktion mot ett decentraliserat system, där kunderna kan vara både konsumenter och producenter. Det befintliga fjärrvärmenätet fungerar som en utmärkt plattform för nya klimatneutrala lösningar. Datorhallar är en ypperlig värmekälla, eftersom deras värmealstring är jämn under hela året.

- Datacentrets centrala läge gör att det går utmärkt att leverera spillvärme till fjärrvärmenätet för den växande huvudstadens behov. Den klimatneutrala fjärrvärmen från datacentret i Helsingfors kan i framtiden värma ända upp till 20 000 bostäder och därmed ersätta en del av användningen av fossila bränslen som energikälla. Det här stöder också Telias ambitiösa miljömål. Vårt mål är att fram till år 2030 komma ner till noll utsläpp i hela vår värdekedja, från underleverantörer till kunder. Vi har också tänkt komma ner till noll avfall med hjälp av cirkulär ekonomi, berättar Telia Finland Oyjs hållbarhetsdirektör Eija Pitkänen.

Sänkt elskatt på värmepumpar och datorhallar avgörande för genomförandet av projektet

En förutsättning för att nå klimatmålen är att man övergår till klimatneutral energi och avvecklar förbränningsbaserade energilösningar. Genom att utnyttja spillvärme från datacenter kan klimatmålen nås betydligt snabbare. Ett viktigt steg i detta är att sänka elskatteklassen för värmepumpar.

- För att de klimatneutrala projekten ska kunna förverkligas är det viktigt att elskatteklassen för värmepumpar och datorhallar sänks. Helen utreder flera olika projekt som baserar sig på värmepumpar, och projektet i Sockenbacka är ett av dem som kommer att genomföras när ändringen av elskatteklassen för värmepumpar går vidare, säger direktör Anu-Elina Hintsa på Helen.

Telia och Helen har förbundit sig till Helsingfors stads Klimatpartner-nätverk, vars syfte är att stärka samarbetet vid bekämpningen av klimatförändringen och stödja Helsingfors stads klimatneutralitetsmål.

Fakta:

  • Telia Helsinki Data Center i Sockenbacka är en av Nordens största öppna datacenter.
  • Datacentret som öppnades i juni 2018 har bl.a. beviljats LEED-miljöcertifikat på guldnivå. Bidragande orsaker till att man nått guldcertifiering är byggnadens miljöpåverkan som helhet, framför allt energieffektiviteten och vattensnålheten. Bland annat tar man till vara regnvatten och utnyttjar det som spolvatten i datacentret.
  • Datacentret använder klimatneutral el: Vattenkraft och vindkraft.
  • Enligt planerna ska datacentret börja leverera ren cirkulär värme till fjärrvärmenätet från och med juni 2022.
  • Helens fjärrvärme ska vara helt klimatneutral år 2035.
  • Sänkt elskatteklass för värmepumpar och datorhallar främjar framtida klimatneutralitetsprojekt. I statens budgetförslag för 2020 konstaterades att överföringen av värmepumpar och datorhallar som producerar värme till fjärrvärmenätet till skatteklass II enligt regeringsprogrammet ska göras så snabbt som möjligt så att ändringarna kan träda i kraft 2021.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet Företag