Nyhet / 2.6.2021

Miljökonsekvensbedömningen av projektet för utvinning av värme ur havsvatten har inletts

Helen har gjort en förstudie av olika alternativ för att utnyttja havsvatten som värmekälla för värmepumpar i industriell skala i Helsingfors. Projektet går nu vidare till miljökonsekvensbedömning. I juni presenteras projektet i ett webbinarium som är öppet för alla.

Helen förbereder sig för att upphöra med användningen av stenkol år 2029 i enlighet med regeringens linjeval. Målet är att nå klimatneutralitet fram till 2035. Avsikten är att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors och öka användningen av förnybar energi.

Genom projektet söker man efter alternativ för att ersätta hela den fjärrvärmeeffekt som producerats med stenkol i Sundholmens kraftverk. Havsvattenvärmepumparnas utsläppssnålhet baserar sig på samma princip som gäller för övriga värmepumpar, men i stället för att producera värme genom förbränning av t.ex. stenkol, naturgas eller olja använder värmepumparna både el och värmeenergi från havsvatten för att producera energi. Det har ännu inte fattats något beslut om att genomföra projektet.

Presenteras för allmänheten i juni

Miljökonsekvensbedömningen av projektet för utvinning av värme ur havsvatten har inletts. Syftet med bedömningen är att främja beaktandet av miljökonsekvenserna redan i planeringsskedet samt ge medborgarna mer information och öka deras möjligheter att påverka planeringen av projektet. Med hjälp av miljökonsekvensbedömningen tar man fram information som grund för beslutsfattandet om projektet och för tillståndsprocessen.

Bedömningsprogrammet och projektet behandlas vid ett öppet informationsmöte för allmänheten, som ordnas som ett webbinarium onsdag 9.6.2021 kl. 17–19. Ingen särskild anmälan behövs.

Stenkol ersätts med värme ur havsvatten

I projektet planerar man att bygga tunnlar för intag och utsläpp av havsvatten från Sundholmens kraftverksområde till havsområdet utanför Helsingfors. Man har valt att närmare granska tre alternativ för intagstunnlarna. För utsläpp av vattnet som kylts ned vid värmeutvinningen granskar man fyra alternativa utloppsställen.

Under vintern har Helen utrett förhållandena på havsbottnen med hjälp av givare. Mätningarna är nu framgångsrikt slutförda och resultaten utnyttjas vid miljökonsekvensbedömningen och den fortsatta planeringen av projektet.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen investerar som bäst i förnybar, mer decentraliserad stadsenergi, och utredningen om havsvattenvärmepumpar ingår i ett omfattande investeringsprogram.

Fakta:

  • Utgångspunkten för planeringen är en fjärrvärmeeffekt på 500 MW.
  • Värmepumparna använder både el och värmeenergi från havsvatten för fjärrvärmeproduktion.
  • Tanken är att cirka 60 % av den fjärrvärme anläggningen producerar ska komma från havsvatten och 40 % från el.
  • Den lägsta temperaturen på havsvattnet som leds till värmepumparna är cirka +2 °C, och då är temperaturen på returvattnet som leds ut i havet cirka 0,5 °C.
  • För att hitta tillräckligt varmt vatten under vintern måste vattenintaget ligga på 50–70 meters djup. Det här kräver en upp till 15–30 km lång tunnel.
  • Det flöde som krävs är cirka 180 000 m3/h (50 m3/s), när vattnets temperatur är + 2 °C.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet