Nyhet / 26.7.2022

Aktuellt i augusti: vad händer på elmarknaden?

Läget på elmarknaden har varit ett hett diskussionsämne på sista tiden. Senaste höst steg priserna kraftigt på den nordiska elbörsen och samma prisuppgång har fortsatt i år: sedan årets början har priserna mer än fördubblats.

Många faktorer har bidragit till det här. Prisuppgången senaste höst berodde på obalans mellan tillgång och efterfrågan. Elproduktionen begränsades bland annat av att fyllnadsgraden var exceptionellt låg i vattenmagasinen i Norge och detsamma gällde gaslagren i Europa. Den snabba globala återhämtningen inom den industriella produktionen efter coronapandemin gjorde i sin tur att efterfrågan tog fart. I år har kriget i Ukraina fört med sig osäkerhet på marknaden, och därför kan faktorerna som påverkar energipriset, i synnerhet kostnaderna för råvaror som gas och stenkol, variera kraftigt och snabbt på världsmarknaden. Man kan också räkna med att en betydande minskning av gasimporten till Europa sätter press på elpriserna.

Finland är inte immunt mot förändringar och osäkerhet på världsmarknaden och tyvärr syns världsmarknadsprisernas utveckling i elpriserna också i hela Finland. Priserna i Finland hör ändå fortfarande till de lägsta i Europa.

På grund av det ständigt föränderliga läget på elmarknaden har vi fått många förfrågningar särskilt om avtal och priser. Vi ville dela några frågor som vi ofta får och svaren på dem.

Är prisuppgången bestående?

Marknadspriserna är alltid svårförutsägbara. Vi lever i en globalt exceptionell situation på grund av kriget i Ukraina och omvälvningen inom energibranschen.

På kort sikt kommer priserna på elmarknaden enligt den allmänna uppfattningen sannolikt att variera på grund av det instabila världsläget. Den gröna omställningen stöds genom subventioner av olika slag, både på EU-nivå och nationellt. I synnerhet under övergångstiden då exempelvis vindkraftsproduktionen spelar en stor roll kommer vi att se ökad volatilitet, alltså större variationer, på dags- och timnivå. När omställningen hunnit längre och produktionen av förnybar energi utvecklas och nya tekniska lösningar blir etablerade och skalas upp, är det sannolikt att också pristopparna på el jämnas ut.

Hur påverkas priserna i mitt avtal av marknadspriserna?

Hur snabbt marknadspriserna påverkar ditt avtal beror på vilken typ av avtal du har och på din situation.

Om du har ett tillsvidareavtal förändras priserna några gånger per år och du får besked om den nya prisnivån ungefär en månad före prisändringen. Marknadspriserna påverkar avtalets prisnivå, eftersom Helen precis som andra bolag köper elen som levereras till kunderna på elmarknaden i förväg till det marknadspris som gäller vid ett visst tillfälle. Priset vid det aktuella tillfället påverkar därmed kundernas slutliga avtalspriser. Ett tillsvidareavtal kan du teckna när som helst och också säga upp när som helst.

Om du har ett tidsbundet avtal med fast pris är din prisnivå oförändrad under hela avtalsperioden i fråga om både grundavgiften och energiavgiften. Helen återtar inte avtalet och du som kund kan inte heller återta avtalet under pågående avtalsperiod, om du inte råkar flytta. Helen påminner sina kunder i god tid om att förnya ett tidsbundet avtal, så kunderna har god tid på sig att förnya sitt avtal. När det gäller nya avtal förändras priserna så gott som dagligen, och i priset beaktas det prognostiserade priset på marknaden under hela den tidsbundna perioden (t.ex. 24 mån). Därför kan det pris som gällde i går ha förändrats kraftigt på bara en natt, om marknaden fluktuerar i fråga om prisnivåerna för de följande 24 månaderna.

Om du har ett börselavtal, förändras din prisnivå när priserna på elbörsen varierar timme för timme. Dessutom betalar du en fast marginal. Ett börselavtal kan du teckna och säga upp när som helst. Fördelen med ett börselavtal är möjligheten att utnyttja förmånliga timmar genom att styra den egna elförbrukningen till just de timmarna.

Läs mer om ämnet

Helen