Nyhet / 28.10.2022

Helenkoncernens delårsöversikt januari–september 2022: Vi fortsatte att investera och förnya vår produktportfölj i en turbulent omvärld

Juli-september 2022

 • Koncernens omsättning ökade märkbart jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 295 miljoner euro (195).
 • Rörelsevinsten steg klart och uppgick till 58 miljoner euro (19).
 • Värmeförsäljningen minskade med 10 % från föregående år till 606 GWh (672).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 14 % till 833 GWh (730).
 • Försäljningen av kyla ökade med 6 % till 88 GWh (83).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 2 % till 1 002 GWh (1 021).

Januari-september 2022

 • Koncernens omsättning ökade märkbart jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 1 116 miljoner euro (827).
 • Rörelsevinsten steg klart och uppgick till 111 miljoner euro (93).
 • Värmeförsäljningen minskade med 7 % från föregående år till 4 286 GWh (4 623).
 • Den totala elförsäljningen minskade med 16 % till 3 381 GWh (4 003).
 • Försäljningen av kyla var så gott som oförändrad och uppgick till 171 GWh (172).
 • Elöverföringen i Helsingfors var så gott som oförändrad och uppgick till 3 241 GWh (3 249).

Koncernens nyckeltal

  Q3/2022 Q3/2021 Förändring 1-9/2022 1-9/2021 Förändring
Omsättning, MEUR 295 195 52 % 1 116 827 35 %
Rörelsevinst, MEUR 58 19 207 % 111 93 20 %
Rörelsevinst, % 19,7 9,8 102 % 10,0 11,3 -11 %
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 45 16 178 % 93 82 13 %
Investeringar, MEUR 47 77 -39 % 127 175 -27 %
Soliditetsgrad, % - -   57 76 -25 %
Avkastning på investerat kapital, % - -   3,6 4,5 -20 %
Antal anställda 30.9 -   936  1 020 -6 %
Balansomslutning, MEUR - -   3 798 2 795 36 %

Vd Juha-Pekka Wekcström kommenterar: 

– Under 2022 års tredje kvartal blev kristålighet ett centralt tema i energibranschen på flera sätt. Vi visade god kristålighet i ett läge där energikrisen fortsatte som en marknadsstyrande faktor och till och med förvärrades under kvartalet. Vårt verksamhetssätt, där vi är både köpare och säljare på marknaden, balanserade vår situation och gjorde att den tills vidare är hanterbar från vår sida sett. Våra marginalsäkerhetskrav steg inte till oroväckande nivå.

Trots den krävande omvärlden fortsatte vi med våra investeringar i klimatneutral och utsläppsfri energi. Vi investerade i mer vindkraft genom att köpa Juurakko och Karahka vindparker i Norra Österbotten tillsammans med vår partner Ålandsbankens Specialplaceringsfond. Vi berättade att vi gör en betydande investering på värmepumpsmarknaden genom att tillsammans med LämpöYkkönen Oy grunda ett samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar. Investeringen väntar på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) godkännande inom tillsynen över företagsförvärv.

På grund av marknadsläget utvecklade vi vår elförsäljningsportfölj under kvartalet. De digitala tjänsternas roll ökade och vi fortsatte att aktivt utveckla dem för att kunna betjäna våra kunder bättre i den krävande situationen. Ett exempel på våra digitala tjänster är appen Oma Helen, där kunderna kan se sin egen elförbrukning ända ner på timnivå. Under det tredje kvartalet fick Oma Helen över 70 000 nya användare. Vårt kundunderlag var fortsatt starkt. Vår omsättning ökade markant på grund av det höga elpriset på grossistmarknaden, men de stegrade produktionskostnaderna försämrar fjärrvärmens lönsamhet avsevärt, säger Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.

Betydande händelser i juli-september

 • Vi berättade att vi gör en betydande investering på värmepumpsmarknaden genom att tillsammans med LämpöYkkönen Oy grunda ett samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar. Samföretaget kommer att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet. Innan samföretaget kan grundas och de tillhörande arrangemangen genomföras måste Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkänna saken inom sin tillsyn över företagsförvärv.
 • Vi berättade att vi fortsätter med våra betydande investeringar i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Juurakko (40 MW) och Karahka (cirka 150 MW) vindparker i Norra Österbotten av VSB-koncernen. Vindparkerna i Kalajoki (Juurakko) och Oulais (Karahka) får sammanlagt 32 turbiner. Enligt planerna ska Juurakko vindpark stå färdig under 2022. För Karahka sker byggstarten hösten 2022 och enligt planerna ska parken stå färdig i slutet av 2024. Helen är majoritetsägare i vindparkerna.
 • Vi berättade att vi med Elisa, som är föregångare inom telekommunikations- och digitala tjänster samt inom 5G, har avtalat om utnyttjande av spillvärme som uppkommer i datacentralen. Avtalet går ut på att spillvärme som fångas upp i samband med kylningsprocessen av Elisas datacentral i Böle överförs till fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och företag i närområdet. Kretsloppssamarbetet baserar sig på ett öppet fjärrvärmenät. Med öppet eller dubbelriktat fjärrvärmenät avses ett värmenät där kunderna dels kan köpa fjärrvärme och dels sälja värme som de själva producerat till energibolaget
 • Vi berättade att projektet för värmeutvinning ur havsvatten gått in i utvecklingsfasen, när ett avtal om saken undertecknades med våra allianspartners ACCIONA och YIT. Projektet med värmeutvinning ur havsvatten består av två delar: ett havsvattensystem och en värmepumpsanläggning på Sundholmen. Det havsvattensystem som vi nu börjar utveckla tillsammans med våra allianspartners omfattar en vattenintagstunnel med en beräknad längd på 17 kilometer.
 • Vi berättade att vi valt Enersense IN Oy till leverantör av drifts- och underhållstjänster och Fimpec Engineering Oy till leverantör av planerings-, byggherre- och dokumentationstjänster för fjärrvärme- och kylnäten. En övergång till en verksamhetsmodell som går ut på anskaffning av tjänster är ett led i anpassningsåtgärderna i anslutning till stängningen av Hanaholmens och Sundholmens kolkraftverk samt i övergången till klimatneutral energiproduktion i enlighet med Helens strategi.
 • Vi berättade att vi ändrar fjärrvärmepriset för de tre närmast kommande prisperioderna på grund av den betydande kostnadsstegringen på råvaror till följd av Rysslands anfallskrig. Kostnadstrycket gäller uttryckligen energiavgiften för fjärrvärme, som består av råvarupriser, energiskatter, utsläppsrätter och elförbrukning. Totalpriset på fjärrvärme består av en energiavgift som varierar under olika perioder samt en fast flödesavgift.
 • Vi berättade att våra kunders intresse för att hålla koll på sin energiförbrukning har ökat märkbart efter att energifrågor och rekommendationer om att spara energi började dyka upp i nyhetsrubrikerna. Det här märks bland annat i att allt fler har börjat använda tjänsten Oma Helen, som lanserades 2020. Tjänsten, där kunderna kan hålla koll på sin energiförbrukning ända ner på timnivå, hade vid utgången av september redan tagits i bruk av över 325 000 kunder, och antalet ökar hela tiden. Under det tredje kvartalet tillkom över 70 000 nya användare (4–6/2022: 20 000 nya användare).
 • Vi berättade om hur energiomvälvningen påverkar våra kunders förbrukning. Våra kunder som övergått till börsel minskade sin elförbrukning med 15 procent samtidigt som kunder med fastprisavtal förbrukade lika mycket som förut.
 • Under kvartalet märktes energikrisens verkningar i vår kundtjänst. Våra kunders oro för läget tog sig uttryck i att våra servicekanaler översvämmades av frågor, vilket ledde till långa köer. Vi gjorde ändringar i våra kundtjänstkanalers öppettider och försöker efter bästa förmåga hjälpa våra kunder att få information.

Händelser efter översiktsperioden

 • 11.10 berättade vi att Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkänt den överlåtelse av rörelse, där Helens drifts- och underhållstjänster övergår till Enersense. I samband med arrangemanget kom man överens om ett tjänsteavtal, enligt vilket Helen i fortsättningen köper tjänsterna i fråga från Enersense IN Oy, som hör till Enersense International Oyj:s affärsområde Smart Industry. Avtalet ska träda i kraft 1.11.2022. Helen inledde ett offentligt upphandlingsförfarande för sina drifts- och underhållstjänster i april 2022 och förfarandet avslutades i augusti 2022.
 • 25.10 berättade vi att Helens VD Juha-Pekka Weckström har utsetts till ny styrelseordförande för Finsk Energiindustri rf.

Utsikter för framtiden

Våra betydande förändringsprojekt och projekt inom klimatneutral produktion fortsätter som planerat. Vi kommer också att fortsätta med våra investeringar för att påskynda omställningen till klimatneutral el- och värmeproduktion. Vår produktionsstruktur förändras från samproduktion av el och värme till särproduktion när samproduktionen vid Hanaholmen och Sundholmen upphör. Vind-, vatten- och kärnkraft är de huvudsakliga formerna för särproduktion av el. Sundholmens kraftverksområde används även i fortsättningen för energiproduktion.

Under tiden som våra redan gjorda vindkraftsinvesteringar byggs och färdigställs är vårt mål att fortsätta att investera i vindkraft. I fråga om de redan gjorda vindkraftsinvesteringarna har vi förbundit oss till investeringar på över 500 miljoner euro via dotterbolag. Solenergins roll har redan ökat i vår affärsverksamhet och vårt mål är att göra fler investeringar i solenergi. Vi kommer att ytterligare främja utnyttjandet av spillvärme av olika slag. Också väte har en viktig roll i framtidens klimatneutrala samhälle och vi har samarbetsavtal kring väte under planering. Vi främjar infrastrukturen för eldriven trafik genom att öka antalet laddstationer. Vårt mål är att öppna cirka 65 snabb- eller högeffektsladdstationer i år, och fram till 2025 är vårt mål att installera ett nätverk på över 1 000 laddstationer.

Vi fortsätter att lyfta fram vårt förnyade och breda värmeutbud. I och med detta erbjuder vi våra kunder vid sidan av fjärrvärme även jordvärme som huvudsakligt uppvärmningssystem, samt ett ökat antal lösningar som effektiviserar uppvärmningen, bland annat frånluftsvärmepumpar och energirenoveringar.

Driftstarten för det moderna biovärmeverket i Nordsjö närmar sig. Arbetena på den sjunde värmepumpen i Katri Vala fortskrider och i fråga om grottvärmelagret på Blåbärslandet har vi nått uppvärmningsfasen, som genomförs i enlighet med läget på energimarknaden. Under 2022 års sista kvartal förväntar vi oss också att reguljär elproduktion ska inledas vid Olkiluoto 3, där vi är delägare via vårt delägarbolag TVO.

Vi strävar efter att bli mer självförsörjande på energi genom att ersätta nuvarande produktion med mångsidiga tekniska lösningar, däribland elpannor, luft-vattenvärmepumpar, återvinning av värme från datorhallar samt jordvärmelösningar av olika slag. Samarbetet med grannkommunerna utökas i fråga om värmeanskaffningen. Vi anser att småskaliga kärnreaktorer (SMR) är en beaktansvärd lösning som en av framtidens energikällor. Vi arbetar tillsammans med myndigheterna (ANM, STUK) för att skapa förutsättningar för att förnya och påskynda förnyandet av lagstiftningen om kärnenergibranschen och tillståndsprocesserna i anslutning till det.

Vår vision är att vara marknadens mest kundfokuserade energibolag, och för att nå detta mål fortsätter vi med våra satsningar på att förbättra kundupplevelsen. Visionen om kundfokusering förutsätter satsningar på digitala kundmöten och digitalisering av lösningsverksamheten. Vi kommer att ytterligare öka våra satsningar på digitala tjänster som hjälper våra kunder att spara energi framför allt i vinter, men som också sporrar dem att bli smartare energikonsumenter.

Vi förväntar oss att instabiliteten och svårförutsägbarheten på marknaden fortsätter. Anskaffningen av bränslen via nya kanaler medför höjda kostnader. De krävande marknadsförhållandena sätter ytterligare fart på prisväxlingarna. Detta kommer att göra energimarknaden ännu mindre förutsägbar. Det krävande läget på detaljhandelsmarknaden för el skärps ytterligare i de föränderliga marknadsförhållandena. Allmänt taget kan det konstateras att riskerna i energibranschen fortsätter att öka i framtiden. Helens lönsamhet försämras dessutom av de höga priserna på utsläppsrätter och kostnaderna för bränslen under 2022. Av den här orsaken kommer vi på kort sikt att göra ett kraftigt negativt resultat inom fjärrvärme. Vi bedömer dock att resultatet för 2022 kommer att nå åtminstone samma nivå som i fjol, till stor del på grund av elmarknadsprisernas utveckling. Det nuvarande marknadsläget har dock märkbart ökat osäkerheten i fråga om resultatet.

Helens bokslut för 2022 publiceras 28.2.2023.

Läs mer om ämnet

Helen