Uutinen / 28.10.2022

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022: Jatkoimme investointeja ja tuoteportfolion uudistuksia turbulentissa toimintaympäristössä

Heinä-syyskuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 295 miljoonaa euroa (195).
 • Liikevoitto kasvoi selvästi ja oli 58 miljoonaa euroa (19).
 • Lämmön myynti pieneni 10 % edellisvuodesta ja oli 606 GWh (672).
 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 14 % ja oli 833 GWh (730).
 • Jäähdytyksen myynti kasvoi 6 % ja oli 88 GWh (83).
 • Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 2 % ja oli 1 002 GWh (1 021).

Tammi-syyskuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 1 116 miljoonaa euroa (827).
 • Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 111 miljoona euroa (93).
 • Lämmön myynti laski 7 % edellisvuodesta ja oli 4 286 GWh (4 623).
 • Sähkön kokonaismyynti laski 16 % ja oli 3 381 GWh (4 003).
 • Jäähdytyksen myynti pysyi lähes ennallaan ja oli 171 GWh (172).
 • Sähkönsiirto Helsingissä pysyi lähes ennallaan ja oli 3 241 GWh (3 249).

Konsernin avainluvut

  Q3/2022 Q3/2021 Muutos 1-9/2022 1-9/2021 Muutos
Liikevaihto, M€ 295 195 52 % 1 116 827 35 %
Liikevoitto, M€ 58 19 207 % 111 93 20 %
Liikevoitto, % 19,7 9,8 102 % 10,0 11,3 -11 %
Voitto enne tp-siirtoja, M€ 45 16 178 % 93 82 13 %
Investoinnit, M€ 47 77   127 175 -27 %
Omavaraisuusaste, % - -   57 76 -25 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % - -   3,6 4,5 -20 %
Henkilöstö 30.9. -   936  1 020 -6 %
Taseen loppusumma, € - -   3 798 2 795 36 %

 

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Wekcström kommentoi: 

– Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kriisinkestävyys nousi monellakin tapaa keskeiseksi teemaksi energia-alalla. Osoitimme hyvää kriisinkestävyyttä tilanteessa, jossa energiakriisi jatkui markkinoita määräävänä tekijänä ja jopa pahentui neljänneksen aikana. Kokonaisvaltainen toimintatapamme toimia markkinoilla sekä ostajana että myyjänä tasapainotti tilannettamme ja teki siitä kannaltamme toistaiseksi hallittavan. Vakuusvaatimuksemme eivät nousseet huolestuttavalle tasolle.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta jatkoimme investointejamme hiilineutraaliin ja päästöttömään energiaan. Investoimme lisää tuulivoimaan ostamalla Juurakon ja Karahkan tuulipuistot Pohjois-Pohjanmaalta yhdessä partnerimme Ålandsbankenin Erikoissijoitusrahaston kanssa. Kerroimme investoivamme merkittävästi lämpöpumppumarkkinaan perustamalla maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen LämpöYkkönen Oy:n kanssa. Investointi odottaa vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV).

Markkinatilanteesta johtuen kehitimme sähkönmyyntiportfoliotamme neljänneksen aikana. Digitaalisten palveluiden rooli kasvoi ja jatkoimme niiden aktiivista kehittämistä palvellaksemme asiakkaita paremmin haastavassa tilanteessa. Esimerkkinä digitaalisista palveluistamme on Oma Helen -sovellus, jossa voi seurata omaa sähkönkulutustaan tuntitasolla. Sen otti kolmannen kvartaalin aikana käyttöön yli 70 000 uutta käyttäjää. Asiakasmäärämme säilyi vahvana. Liikevaihtomme kasvoi huomattavasti sähkön korkeasta tukkumarkkinahinnasta johtuen, mutta tuotantokustannusten nousu heikentää huomattavasti kaukolämmön kannattavuutta, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. 

Merkittäviä tapahtumia heinä-syyskuussa

 • Kerroimme investoivamme merkittävästi lämpöpumppumarkkinaan perustamalla maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen LämpöYkkönen Oy:n kanssa. Yhteisyritys tulee tarjoamaan asiakkaille energiatehokkaita ja hiilineutraaleja lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Helsingissä ja muualla Suomessa. Yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV).
 • Kerroimme jatkavamme merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan hankkimalla yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Juurakon (40 MW) ja Karahkan (noin 150 MW) tuulipuistot Pohjois-Pohjanmaalta VSB-konsernilta. Kalajoella (Juurakko) ja Oulaisissa (Karahka) sijaitseviin tuulipuistoihin tulee yhteensä 32 turbiinia. Juurakon tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2022 kuluessa. Karahkan rakennustyöt alkavat syksyllä 2022 ja puiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Helen on tuulipuistojen enemmistöosakas.
 • Kerroimme sopineemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä Elisan kanssa datakeskuksessa syntyvän hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan Elisan Pasilassa sijaitsevan datakeskuksen jäähdytysprosessissa kerätty hukkalämpö siirtyy lämmittämään lähialueen koteja ja yritysten toimitiloja. Kiertotalousmuotoinen yhteistyö perustuu avoimeen kaukolämpöverkkoon. Avoimella eli kahdensuuntaisella kaukolämpöverkolla tarkoitetaan lämpöverkkoa, jossa asiakkaat voivat sekä ostaa lämpöä että myydä tuottamaansa lämpöä energiayhtiölle.
 • Kerroimme meriveden lämmöntalteenottohankkeen siirtyneen kehitysvaiheeseen, kun sopimus asiasta allekirjoitettiin allianssipartnereidemme ACCIONAn ja YIT:n kanssa. Meriveden lämmöntalteenottohanke koostuu kahdesta osasta: merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Merivesijärjestelmä, jota nyt lähdetään kehittämään yhdessä allianssipartnereidemme kanssa, sisältää arviolta 17 kilometriä pitkän vedenottotunnelin.
 • Kerroimme valinneemme käyttö- ja kunnossapitotehtävien toimittajaksi Enersense IN Oy:n ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja dokumentointipalveluiden toimittajaksi Fimpec Engineering Oy:n. Siirtyminen palveluhankinnan toimintamalliin on osa Hana- ja Salmisaaren hiilivoimaloiden sulkemiseen liittyviä sopeuttamistoimia sekä Helenin strategian mukaista siirtymää kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.
 • Kerroimme muuttavamme kaukolämmön hintaa kolmelle seuraavalle hintakaudelle merkittävän, Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan raaka-aineiden kustannusten nousun vuoksi. Kustannuspaine kohdistuu nimenomaan kaukolämmön energiamaksuun, joka koostuu raaka-aineiden hinnoista, energiaveroista, päästöoikeuksista ja sähkönkulutuksesta. Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu kausittaisesta energiamaksusta ja kiinteästä sopimusvesivirtamaksusta.
 • Kerroimme, että asiakkaidemme kiinnostus oman energiankäytön seurantaan on kasvanut merkittävästi energia-asioiden ja energiasäästösuositusten noustua isosti otsikoihin. Tämä näkyy muun muassa vuonna 2020 julkaistun Oma Helen -palvelun kasvaneena käyttäjämääränä. Palvelun, jossa voi seurata omaa energiankäyttöään jopa tunnin tarkkuudella, oli syyskuun loppuun mennessä ottanut käyttöönsä yli 325 000 asiakastamme, ja määrä kasvaa koko ajan. Kolmannen kvartaalin aikana uusia käyttäjiä tuli yli 70 000 (4–6/2022: 20 000 uutta käyttäjää).
 • Kerroimme energiamurroksen vaikutuksista asiakkaidemme kulutukseen. Pörssisähköön siirtyneet asiakkaamme vähensivät energiankulutustaan 15 prosenttia samalla, kun kiinteähintaisen sähkösopimuksen solmineiden asiakkaiden kulutus pysyi ennallaan.
 • Kvartaalin aikana energiakriisin vaikutukset näkyivät asiakaspalvelussamme. Asiakkaidemme huoli tilanteesta näkyi valtavana kysymystulvana asiointikanaviimme, ja se aiheutti pitkiä jonoja. Teimme muutoksia asiakaspalvelukanaviemme aukioloon ja pyrimme parhaamme mukaan auttamaan asiakkaitamme tiedonhankinnassa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • 11.10. kerroimme Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyneen liikkeen luovutuksen, jossa Helenin käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyvät Enersenselle. Järjestelyn yhteydessä on sovittu palvelusopimuksesta, jonka perusteella Helen ostaa kyseiset palvelut jatkossa Enersense International Oyj:n Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen on määrä astua voimaan 1.11.2022. Helen käynnisti käyttö- ja kunnossapitopalveluiden julkisen kilpailutuksen huhtikuussa 2022 ja se päättyi elokuussa 2022.
 • 25.10. kerroimme Energiateollisuus ry:n liittokokouksen valinneen Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckströmin hallituksen uudeksi puheenjohtajakseen. 

Näkymät tulevaisuuteen

Merkittävät muutoshankkeemme ja hiilineutraalin tuotannon projektimme jatkuvat suunnitellusti. Tulemme myös jatkamaan investointejamme vauhdittaaksemme muutosta hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tuotantorakenteemme muuttuu sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillistuotantoon Hanasaaren ja Salmisaaren yhteistuotannon loppuessa. Sähkön erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, vesi- ja ydinvoima. Salmisaaren alue säilyy energiantuotannossa. 

Jo tehtyjen tuulivoimainvestointiemme rakentuessa ja valmistuessa tavoitteenamme on jatkaa tuulivoimaan investoimista. Jo tehtyjen tuulivoimainvestointien osalta olemme sitoutuneet yli 500 miljoonan euron investointeihin tytäryhtiöiden kautta. Aurinkoenergian rooli on jo kasvanut liiketoiminnassamme, ja tavoitteenamme on investoida lisää aurinkoenergiaan. Tulemme edistämään entisestään hukkalämpöjen hyödyntämistä. Myös vedyllä on tärkeä rooli tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa, ja meillä on suunnitteilla vetyyn liittyviä yhteistyösopimuksia. Edistämme sähköisen liikenteen infrastruktuuria lisäämällä latauspisteitä. Tavoitteenamme on avata noin 65 pika- tai suurteholatauspistettä tänä vuonna, ja vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on asentaa yli 1 000 latauspisteen verkosto.

Jatkamme uudistetun ja kattavan lämpötarjoamamme esille tuontia. Sen myötä tarjoamme asiakkaillemme kaukolämmön ohella maalämpöä päälämmitysjärjestelmänä sekä entistä enemmän muita lämmitystä tehostavia ratkaisuja, kuten poistoilmalämpöpumppuja ja energiaremontteja.

Vuosaaren modernin biolämpölaitoksen käyttöönotto lähestyy. Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu edistyy, ja Mustikkamaan luolalämpöakun osalta on päästy lämmitysvaiheeseen, jota toteutetaan energiamarkkinatilanteen mukaisesti. Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin aikana odotamme myös Olkiluoto 3:n, jota omistamme osaomistusyhtiömme TVO:n kautta, säännöllisen sähköntuotannon alkavan.

Pyrimme lisäämään energiaomavaraisuutta korvaamalla nykyistä tuotantoa monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, joihin kuuluvat muun muassa sähkökattilat, ilma–vesilämpöpumput, konesalien lämmön talteenotto ja erilaiset maalämpöratkaisut. Lämmön hankinnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa lisätään. Pienydinreaktorit (SMR) ovat mielestämme varteen otettava ratkaisu yhdeksi tulevaisuuden energianlähteeksi. Pyrimme luomaan osaltamme edellytyksiä viranomaistahojen (TEM, STUK) kanssa ydinenergia-alan lainsäädännön ja siihen liittyvän luvituksen uudistamisesta ja uudistamisen nopeuttamisesta.

Visionamme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkamme panostuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakaskeskeisyyteen tähtäävä visio edellyttää panostusta digitaaliseen asiakaskohtaamiseen ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin. Tulemme panostamaan entistä enemmän asiakkaitamme auttaviin digitaalisiin palveluihin, jotka tukevat asiakkaitamme energiansäästämisessä etenkin tulevan talvena mutta kannustavat heitä myös fiksummiksi energiankäyttäjiksi.

Odotamme markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatkuvan. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne kiristyy entisestään muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentävät edelleen korkeat päästöoikeuksien hinnat ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen tulemme lyhyellä tähtäimellä tekemään vahvasti negatiivisen tuloksen kaukolämmössä. Ennakoimme kuitenkin vuoden 2022 tuloksen yltävän vähintään edellisvuoden tasolle johtuen pitkälti sähkön markkinahintojen kehityksestä. Nykyinen markkinatilanne on kuitenkin merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Helenin vuoden 2022 tilinpäätös julkaistaan 28.2.2023.

Lue lisää aiheesta

Helen