Nyhet / 29.7.2022

Helenkoncernens halvårsöversikt januari–juni 2022: Framgångsrik anpassning i en krävande omvärld

April-juni 2022

- Koncernens omsättning ökade jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 312 miljoner euro (224).
- Rörelsevinsten gick ner till 9 miljoner euro (12).
- Värmeförsäljningen ökade med 4 % från föregående år till 1 144 GWh (1 101).
- Den totala elförsäljningen minskade med 2 % till 1 048 GWh (1 069).
- Försäljningen av kyla minskade med 3 % till 59 GWh (60).
- Elöverföringen i Helsingfors ökade med 1 % till 1 012 GWh (1 001).

Januari-juni 2022

- Koncernens omsättning ökade märkbart jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 821 miljoner euro (632).
- Rörelsevinsten minskade betydligt och uppgick till 53 miljoner euro (74).
- Värmeförsäljningen minskade med 7 % från föregående år till 3 680 GWh (3 950).
- Den totala elförsäljningen minskade med 23 % till 2 548 GWh (3 294).
- Försäljningen av kyla minskade med 6 % till 83 GWh (89).
- Elöverföringen i Helsingfors ökade med 0,5 % till 2 239 GWh (2 228).

Koncernens nyckeltal

  4-6/2022 4-6/2021 Förändring 1-6/2022 1-6/2021 Förändring
Omsättning, MEUR 312 224 39 % 821 632 30 %
Rörelsevinst, MEUR 9 12 -25 % 53 74 -28 %
Rörelsevinst, % 2,8 5,2 -46 % 6,5 11,7 -45 %
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 11 7 62 % 48 66 -27 %
Investeringar, MEUR 49 69 -28 % 80 98 -18 %
Soliditetsgrad, % - -   61 76 -20 %
Avkastning på investerat kapital, % - -   2,5 4,3 -42 %
Antal anställda 30.6 - -   1 011 1 073 -6 %
Balansomslutning, MEUR - -   3 494  2 779 26 %

Vd Juha-Pekka Weckström kommenterar:

– Under 2022 års andra kvartal lösgjorde vi oss från ryska bränslen, när våra gällande avtal om ryskt stenkol gick ut. På tre månader ersatte vi anskaffningen av ryskt stenkol och kartlade och spred anskaffningen på tre olika världsdelar. Det här anser jag vara en betydande framgång och prestation.

Trots den krävande omvärlden fortsatte vi med våra investeringar i klimatneutral och utsläppsfri energi. Vi gjorde ytterligare investeringar i vindkraft samt i solenergi, som är på stark uppgång. Vi satsade också ännu mer på återvinning av spillvärme – ett exempel på det är samarbetet med Equinix i fråga om datacentralerna i Södervik och Viksbacka.

Våra kundvolymer ökade inom alla segment under det andra kvartalet. Jag är tillfreds med att vi har lyckats skapa ett konkurrenskraftigt och brett utbud som är kundorienterat och skapar värde för våra kunder. Under det andra kvartalet bevarade vi också vår ställning som Finlands mest kända energibolag. Vår omsättning ökade betydligt, men på grund av den betydande kostnadsökningen minskade vår rörelsevinst, säger VD Juha-Pekka Weckström på Helen Ab.

Betydande händelser under april-juni

- Vi berättade att vi frigör oss från ryska bränslen. I fråga om stenkol följde vi våra gällande avtal ända till slut. I fortsättningen köper vi stenkol från andra länder än Ryssland. Vårt grossistavtal om rysk naturgas har upphört. Vi köper inte biomassa från Ryssland. Pellets köper vi från Finland och Estland och vi håller på att utvidga anskaffningen till andra västländer. Flis köper vi från Finland och vi planerar att utvidga anskaffningen till Estland och Baltikum i ett senare skede. I fråga om olja har vi ett avtal med en finsk leverantör.

- Vi valde YIT och spanska ACCIONA, som utvecklar hållbara infrastrukturlösningar, till allianspartners för det tunnelsystem som ingår i det planerade projektet för värmeutvinning ur havsvatten på Sundholmen i Helsingfors. Arbetena inleds när besvärstiden har gått ut i juli 2022. Utvecklingsfasen beräknas pågå till hösten 2024. I slutet av utvecklingsfasen fattas beslut om övergång till den cirka fem år långa genomförandefasen.
- Vårt banbrytande samarbete med Equinix kring återvinning av spillvärme fortsatte. Den spillvärme som uppkommer vid kylningsprocessen av Equinix datacentraler i Södervik och Viksbacka används i fortsättningen med hjälp av fjärrvärme för att värma tusentals bostäder och kontorslokaler i Helsingfors.
- Vi bygger ut solenergiproduktionen i rask takt genom att i Nurmijärvi bygga den första solparken i industriell skala. Solparken i Nurmijärvi får ett markinstallerat solkraftverk med cirka 2 800 solpaneler. Parkens totala areal är cirka tre hektar. Den totala kapaciteten är 1,5 MWp, vilket motsvarar 750 tvårumslägenheters årsförbrukning av el.
- Vi berättade att vi bygger framtidens energiplattform och tar fram en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent. Det här effektiviserar insamlingen av data och fördjupar förståelsen om fjärrvärmenätets funktion.
- Den vindkraftsproducerade elen ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Vårt helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Hyötytuuli och Mankalas andel av Oosinselkä vindparks produktion är 25 procent. I Oosinselkä vindpark byggs totalt 15 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 93 MW.

- Enligt ett meddelande i juni från vårt delägda bolag TVO kommer Olkiluoto 3 att inleda reguljär elproduktion i december 2022 i stället för i september så som tidigare meddelats.

- Vi meddelade att vi börjar utreda möjligheterna att anskaffa drifts- och underhållstjänster som tjänst. En övergång till en verksamhetsmodell som går ut på anskaffning av tjänster är ett led i anpassningsåtgärderna i anslutning till stängningen av Hanaholmens kraftverk och Sundholmens kolkraftverk. Utredningen är också ett steg i den gröna omställningen i enlighet med vår strategi.

- Vi lanserade den nya digitala tjänsten Yritys Helen för företags- och bostadsbolagskunder. Tjänster ger möjlighet att hålla koll på fastighetens energiförbrukning ända ner på timnivå för de tre senaste åren. Lanseringen är en fortsättning på utvecklingen av digitala tjänster för våra kunder. Vi har redan tidigare lanserat tjänsten Oma Helen för konsumentkunder. Tjänsten har tagits i bruk av över 250 000 kunder.

Händelser efter översiktsperioden

6.7.2022 berättade vi att vi gör en betydande investering på värmepumpsmarknaden genom att tillsammans med LämpöYkkönen Oy grunda ett samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar. Samföretaget kommer att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet. Innan samföretaget kan grundas och de tillhörande arrangemangen genomföras måste Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkänna saken inom sin tillsyn över företagsförvärv.

11.7.2022 berättade vi att vi fortsätter med våra betydande investeringar i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Juurakko (40 MW) och Karahka (cirka 150 MW) vindparker i Norra Österbotten av VSB-koncernen. Vindparkerna i Kalajoki (Juurakko) och Oulais (Karahka) får sammanlagt 32 turbiner. Enligt planerna ska Juurakko vindpark stå färdig under 2022. För Karahka sker byggstarten hösten 2022 och enligt planerna ska parken stå färdig i slutet av 2024. Helen är majoritetsägare i vindparkerna.

Utsikter för framtiden

Våra betydande förändringsprojekt och projekt inom klimatneutral produktion fortsätter som planerat. Vi kommer också att fortsätta med våra investeringar för att påskynda omställningen till klimatneutral el- och värmeproduktion. Vår produktionsstruktur förändras från samproduktion av el och värme till särproduktion när samproduktionen vid Hanaholmen och Sundholmen upphör. Vind-, vatten- och kärnkraft är de huvudsakliga formerna för särproduktion av el. Sundholmens kraftverksområde används även i fortsättningen för energiproduktion.

Medan våra redan gjorda vindkraftsinvesteringar byggs och färdigställs är vårt mål att fortsätta att investera i vindkraft. Solenergins roll har redan ökat i vår affärsverksamhet och vårt mål är att investera mer i solenergi. Vi kommer att ytterligare främja utnyttjandet av spillvärme av olika slag. Också väte har en viktig roll i framtidens klimatneutrala samhälle och vi har samarbetsavtal kring väte under planering. Vi främjar infrastrukturen för eldriven trafik genom att öka antalet laddstationer. Vårt mål är att öppna cirka 65 snabb-/högeffektsladdstationer i år, och fram till 2025 är vårt mål att installera ett nätverk på över 1 000 laddstationer.

Vi fortsätter att lyfta fram vårt förnyade och breda värmeutbud. I och med detta erbjuder vi våra kunder vid sidan av fjärrvärme även jordvärme som huvudsakligt uppvärmningssystem, samt ett ökat antal lösningar som effektiviserar uppvärmningen, bland annat frånluftsvärmepumpar och energirenoveringar.

Driftstarten för det moderna biovärmeverket i Nordsjö närmar sig. Arbetena på den sjunde värmepumpen i Katri Vala fortskrider och i fråga om grottvärmelagret på Blåbärslandet har vi nått uppvärmningsfasen, som genomförs i enlighet med läget på energimarknaden.

Vi strävar efter att bli mer självförsörjande på energi genom att ersätta nuvarande produktion med mångsidiga tekniska lösningar, däribland elpannor, luft-vattenvärmepumpar, återvinning av värme från datorhallar samt jordvärmelösningar av olika slag. Samarbetet med grannkommunerna utökas i fråga om värmeanskaffningen. Vi anser att småskaliga kärnreaktorer (SMR) är en beaktansvärd lösning som en av framtidens energikällor. Vi arbetar tillsammans med myndigheterna (ANM, STUK) för att skapa förutsättningar för att förnya och påskynda förnyandet av lagstiftningen om kärnenergibranschen och tillståndsprocesserna i anslutning till det.

Vår vision är att vara marknadens mest kundfokuserade energibolag, och för att nå detta mål fortsätter vi med våra satsningar på att förbättra kundupplevelsen. Visionen om kundfokusering förutsätter satsningar på digitala kundmöten och digitalisering av lösningsverksamheten.

Vi förväntar oss att instabiliteten och svårförutsägbarheten på marknaden fortsätter. Anskaffningen av bränslen via nya kanaler medför höjda kostnader. De krävande marknadsförhållandena sätter ytterligare fart på prisväxlingarna. Detta kommer att göra energimarknaden ännu mindre förutsägbar. Det krävande läget på detaljhandelsmarknaden för el skärps ytterligare i de föränderliga marknadsförhållandena. Det kan konstateras att riskerna i energibranschen allmänt taget fortsätter att öka i framtiden. Helens lönsamhet försämras dessutom av de höga kostnaderna för utsläppsrätter och bränslen under 2022. På grund av detta är det en utmaning att bedriva lönsam fjärrvärmeverksamhet. Vi bedömer dock att resultatet för 2022 kommer att nå samma nivå som i fjol, till stor del på grund av elmarknadsprisernas utveckling. Det nuvarande marknadsläget har dock märkbart ökat osäkerheten i fråga om resultatet.

Läs mer om ämnet

Helen