/ 1.3.2023

Åtgärder för att trygga leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen – Sundholmens B-kraftverk kvarstår i produktionsdrift fram till 1.4.2025

Att trygga leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen är en av Helens viktigaste uppgifter. Mångsidig produktionsstruktur och ökad energisjälvförsörjning har en nyckelroll i tryggandet av dem under energibranschens omvälvning. Vi har berättat att vi fram till 2025 bygger över 2 000 megawatt värme- och elkapacitet som ersätter fossil energiproduktion. Året 2022 lärde oss att vi i en instabil omvärld inte kan lämna någonting åt slumpen i fråga om försörjningsberedskapen.

blobid1.jpg

Enligt ett beslut fattat av Helens styrelse i december 2021 upphör driften vid B-kraftverket på Sundholmen 1.4.2024. På grund av betydande förändringar i vår omvärld beslutade vi förlänga produktionsdriften vid Sundholmen B för uppvärmningssäsongen 2024–2025.

– I det nuvarande världsläget är det här en ansvarsfull lösning genom vilken vi kan trygga leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen. Vi bygger med god fart kapacitet som ska ersätta den fossila produktionen, men det finns betydande osäkerheter i leveransen av komponenter och utrustning. Vi tar inga risker med försörjningsberedskapen, kommenterar Timo Aaltonen, som är ansvarig direktör för Energiplattform och produktionslösningar på Helen Ab.

På Sundholmen finns förutom B-kraftverket också en koleldad värmecentral. Vi kommer att upphöra med användningen av kol i värmecentralen sommaren 2023, cirka tio månader i förtid. Också efter förändringarna fortsätter användningen av pellets inom värmeproduktionen på Sundholmen i enlighet med tidigare beslut. Beslutet om att fortsätta produktionsdriften vid Sundholmen B under uppvärmningssäsongen 2024–2025 innebär ingen förändring av våra utsläppsminskningsmål. Vårt mål är fortsättningsvis att fram till 2025 minska utsläppen med 80 procent jämfört med 1990 års nivå och nå klimatneutral energiproduktion 2030. Genom att använda kol minskar vi användningen av olja och naturgas i en situation där naturgasleveranserna är förenade med stor osäkerhet.