Nyhet / 1.6.2023

Helen bygger ett vätgaskluster tillsammans med andra aktörer i Östersjöregionen

Helen deltar i BalticSeaH2-projektet som finansieras av Europeiska unionen, där man skapar förutsättningar för det första europeiska vätgasklustret som överskrider landsgränserna i Östersjöregionen. Ren vätgas spelar en nyckelroll i samhällets gröna omställning och projektet som nu startar stöder dess bredskaliga användning inom olika industribranscher. Helen ökar sina kompetenser i fråga om vätgas och eftersträvar att bli en av de främsta vätgasaktörerna i Finland.

BalticSeaH2-projektet hämtar den infrastruktur till Östersjöregionen som är nödvändig för att avveckla kolanvändningen inom olika industribranscher och öka energiförsörjningsberedskapen både i Finland och på andra håll i Europa. Grön vätgas kan ersätta fossila bränslen till exempel inom stålindustrin och inom sjöfarten. Dessutom möjliggör den produktion av bland annat fossilfria gödselmedel.

– Utvecklingen av vätgasekonomin börjar med många lokala vätgaskluster som utvidgas till en marknad som omfattar Europa. Vi står inför en historisk tidpunkt eftersom vi i BalticSeaH2-projektet skapar de kompetenser som hjälper oss att i framtiden bygga upp en blomstrande vätgasekonomi. Finland kan inom några år bli en branschföregångare i Europa och Helen vill sitta i förarsätet i denna unika utveckling, konstaterar Sari Mannonen, direktör för utveckling av Helens lösningar och produktportfölj.

Vätgas sammanför branscherna

EU:s partnerskapsprogram Clean Hydrogen Joint Undertaking har beviljat en finansiering på 25 miljoner euro för BalticSeaH2-projektet, som totalt är värt 33 miljoner euro. I projektet som koordineras av CLIC Innovation deltar 40 aktörer från nio länder i Östersjöregionen: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige. Bland aktörerna finns bland annat industriföretag, tekniktillverkare, forskningsinstitut och vätgasnätverksbolag.

Finland och Estland är de viktigaste länderna i projektet eftersom de redan har en stark, gemensam infrastruktur. El- och naturgaslinjerna som går genom Östersjön samt de intensiva sjöfartsförbindelserna möjliggör en utvidgning av samarbetet också till vätgasekonomin.

I det fem år långa projektet testas vätgastillämpningar inom olika sektorer: landsvägstrafik, sjöfart, kemisk industri samt el- och värmeproduktion. Med tanke på helhetsbilden är det ytterst viktigt med sektorsintegrering, dvs. att man utnyttjar synergier mellan olika branscher. Detta blir möjligt med hjälp av projektets mål, ett digitalt optimeringssystem, som också kan tillämpas på andra vätgaskluster.

Helen utnyttjar vätgasens alla dimensioner

Inom ramen för projektet utvecklar Helen pilotanläggningen 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub som kombinerar el, värme, transport och energilagring med vätgasproduktion. Det främsta användningsändamålet för ren vätgas, som producerats med vind- och solenergi, är att fungera som bränsle för tung trafik, eftersom man i produktionsområdet planerar den första tankstationen för vätgas i huvudstadsregionen. Vätgas kan också levereras i containrar till industrin.

– De utsläppsminskningar som pilotanläggningen ger upphov till inom trafik och fjärrvärme är betydande och tar både Helen och hela Finland närmare klimatneutralitet. Spillvärmen som uppstår vid vätgasproduktionen kan utnyttjas i Helens fjärrvärmenät. Å andra sidan kan vätgasen också förvandlas tillbaka till el och matas in i nätet vid bristsituationer. Vätgasen besitter gränslösa möjligheter att förnya hela energisystemet och jag kan knappt vänta tills de omsätts i konkreta projekt, tillägger Mannonen.

Läs mer om ämnet

Elektrisk trafik Klimatneutralitet