Nyhet / 26.4.2023

Helen-koncernens delårsöversikt januari–mars 2023: Investeringar i ren energi i en verksamhetsmiljö som är fortsatt osäker

Januari–mars 2023

 • Omsättningen ökade med 43 procent jämfört med motsvarande period förra året och var 727 (508) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten steg klart och uppgick till 67 (45) miljoner euro och 9,2 (8,8) procent av omsättningen.
 • Elförsäljningen minskade med tre procent och var 1 451 (1 500) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med fem procent och var 1 166 (1 227) gigawattimmar.
 • Värmeförsäljningen minskade med fyra procent och var 2 434 (2 536) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla ökade med 29 procent och var 31 (24) gigawattimmar.

Koncernens nyckeltal

MEUR Q1/2023 Q1/2022 Q1–Q4/2022
Omsättning 727 508 1 785
Rörelsevinst 67 45 142
Rörelsevinst % 9,2 % 8,8 % 8,0 %
Vinst före skatt 69 37 119
Investeringar 74 31 562
Soliditetsgrad 57 % 69 % 58 %
Avkastning på investerat kapital (12 mån) 2 % 2 % 4 %
Antal anställda 727 974 701
Balansomslutning 3 980 3 136 3 751

Verkställande direktör Olli Sirkka kommenterar

År 2023 inleddes i samma sinnesstämning där det exceptionellt turbulenta året 2022 slutade. Vår verksamhetsmiljö har förändrats på ett grundläggande sätt och det är svårt att förutse framtiden. Vår verksamhetsmiljö består av nya variabler och geopolitiska kopplingar som kräver att omvärlden övervakas kontinuerligt med ännu känsligare öron.

Jag började som verkställande direktör vid Helen i januari, när priserna på energiprodukter och elens marknadspriser efter en lång tid började gå ner. Priserna är extremt känsliga för förändringar och den höga volatiliteten har kommit till marknaderna för att stanna.

För att kunna anpassa oss till den ändrade situationen fattade vi beslutet att fortsätta produktionsdriften av Sundholmens B-kraftverk under uppvärmningsperioden 2024–2025. Syftet med beslutet var att säkerställa leverans- och försörjningsberedskapen, men det påverkar inte vårt beslut att uppnå en kolneutral energiproduktion år 2030.

Trots den ostabila verksamhetsmiljön vilar vår affärsverksamhet på en stadig grund. Under det första kvartalet fortsatte vi investera i kolneutral energiproduktion enligt vår plan. Vi informerade om att vi ska bygga en ny luft-vattenvärmepumpsanläggning i industriell skala. Anläggningen byggs på Sundholmens kraftverksområde och ska producera förnybar fjärrvärme och -kyla. Samtidigt förberedde vi oss på att stänga Hanaholmens B-kraftverk som varit i drift sedan 1974, vilket minskar på våra koldioxidutsläpp med 40 procent.

Vi strävar efter att underlätta kundernas utmanande situation som orsakas av de höga marknadspriserna för el genom att släppa ett elavtal som ger prisstabilitet, Helen Smart Garanti. Vi sänkte prisen på elavtal som gäller tills vidare eftersom marknadspriserna för el började sjunka i början av året. Vårt kundantal hölls på en stark nivå och vår omsättning ökade till 727 miljoner euro på grund av höga marknadspriser. Vår rörelsevinst var 9,2 procent i förhållande till omsättningen, vilket är något mer än under föregående år vid motsvarande tidpunkt.

Betydande händelser i januari–mars

 • Olli Sirkka började som Helens verkställande direktör den 16 januari. Juha-Pekka Weckström som fungerat som verkställande direktör till slutet av år 2022 har övergått till nya utmaningar utanför bolaget.
 • Vi strävar efter att underlätta kundernas utmanande situation som orsakas av de höga marknadspriserna för el genom att släppa ett elavtal som ger prisstabilitet, Helen Smart Garanti.
 • Vi beslutade om en betydande prissänkning på 48 procent för elavtal som gäller tills vidare. Grunden för prissänkningen var att anskaffningspriserna för el har sjunkit.
 • Vi fattade beslut att fortsätta produktionsdriften av Sundholmens B-kraftverk under uppvärmningsperioden 2024–2025 för att säkerställa leverans- och försörjningsberedskapen.
 • Vi beslutade om att bygga en ny luft-vattenvärmepumpsanläggning i industriell skala på Sundholmens kraftverksområde. Anläggningen ska producera förnybar fjärrvärme och -kyla. Totalvärdet på investeringen är 13,5 miljoner euro.
 • Vi fattade beslut att bygga en 10 megawatts solpark i Lojo. När den färdigställs är parken bland de största i Finland och producerar förnybar el med tio gigawattimmar varje år.
 • Elproduktionen inleddes vid vår första solpark i Nurmijärvi. Totalkapaciteten för parken som består av 2 800 solpaneler är 1,5 megawatt.
 • Vi informerade att vi är med i BalticSeaH2-projektet vars mål är att skapa en gränsöverskridande vätgasekonomi i Östersjöregionen.

Betydande händelser efter översiktsperioden

 • Den 1 april 2023 stängde vi kraftverket som bränner stenkol i Hanaholmen. I och med detta minskade våra koldioxidutsläpp med 40 procent. Vår värmeproduktion sker i fortsättningen med hållbara former av energiproduktion, såsom utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme. Vi producerar el med bland annat vatten-, vind-, sol- och kärnkraft.

Utsikter för framtiden

Investeringar i el och värmeproduktion konkretiseras särskilt när de talrika vindkraftsprojekten byggs under de närmaste åren. Vår produktionsstruktur förändras allt starkare från gemensam till separat produktion av el och värme, där de huvudsakliga produktionsformerna för el är vind-, sol-, vatten- och kärnkraft. Vi ersätter värmeproduktionen med mångsidiga tekniska lösningar, däribland elpannor, luft-vattenvärmepumpar, återvinning av värme från datorhallar samt jordvärmelösningar av olika slag.

Solenergins roll har ökat inom vår affärsverksamhet. Vårt mål är att investera mer i produktionen av solenergi. Betydelsen som väte har i framtidens klimatneutrala samhälle ökar och vi har samarbetsavtal kring väte under planering. Dessutom fortsätter vi utredningsarbetet om rollen hos småskaliga kärnreaktorer som en av framtidens energikällor.

För att förbättra kundupplevelsen satsar vi särskilt på digitala kundmöten och digitaliseringen av lösningsverksamheten. Vi utvecklar våra digitala tjänster som stödjer våra kunder i smart energianvändning och vi vill göra vår egen del i att öka energikunskapen i samhället.

Den milda vintern och blåsiga vädret höll marknadspriserna för el på en låg nivå i början av året. Elutbudet ökar av att Olkiluoto 3-kärnkraftverket har startats och konsumtionen minskar vanligtvis mot sommaren. Situationen på detaljmarknaden för el har förenklats i och med att marknadspriserna har sjunkit och säkerhetskraven som riktas mot affärsverksamheten är måttfullare.

Trots att energimarknaden utjämnats något, förväntar vi oss att den allmänna instabiliteten och oförutsägbarheten fortsätter. De förändrade omständigheterna håller marknadernas priskänslighet på en hög nivå. Politisk reglering medför även osäkerhet för aktörer inom energibranschen vilket ökar på risken inom branschen och försvagar utsikterna för investeringar. Vi räknar bland annat med att skatten på exceptionella vinster försvagar koncernens resultat och kassaflöde. Även diskussionen om att skärpa beskattningen av biobränslen orsakar osäkerhet om framtiden. Förutsägelser om bolagets resultatutveckling är mycket osäkert på grund av de varierande marknadspriserna på el. Vi uppskattar att resultatet för det pågående året är lägre än föregående år.

Läs Helen-koncernens delårsöversikt (på finska)

Läs mer om ämnet

Helen