Nyhet / 27.10.2023

Helen-koncernens delårsöversikt januari–september 2023: Koldioxidutsläppen minskade betydligt

Juli–september 2023

 • Omsättningen minskade med 16,5 procent jämfört med motsvarande period förra året och var 246 (295) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten minskade och uppgick till 22 (58) miljoner euro och 9,0 (19,7) procent av omsättningen. Den jämförbara* rörelsevinsten var 45 (58) miljoner euro och 18,1 (19,7) procent av omsättningen.
 • Elförsäljningen ökade med 9,9 procent och var 915 (833) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 0,9 procent och var 993 (1 002) gigawattimmar.
 • Försäljningen av värme minskade med 20,2 procent och var 483 (606) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla minskade med 13,6 procent och var 76 (88) gigawattimmar.

Januari–september 2023

 • Omsättningen ökade med 16,3 procent jämfört med motsvarande period förra året och var 1 298 (1 116) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten minskade och uppgick till 101 (111) miljoner euro och 7,8 (10,0) procent av omsättningen. Den jämförbara* rörelsevinsten var 158 (111) miljoner euro och 12,2 (10) procent av omsättningen.
 • Elförsäljningen ökade med 0,4 procent och var 3 395 (3 381) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 2,7 procent och var 3 152 (3 241) gigawattimmar.
 • Försäljningen av värme minskade med 8,5 procent och var 3 922 (4 286) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla minskade med 2,3 procent och var 168 (171) gigawattimmar.

* Det jämförbara resultatet exkluderar effekten av det tidiga upphörandet av stenkolbaserad värmeproduktion på Hanaholmen och Sundholmen. Detta inkluderar främst engångskostnader relaterade till nedläggningen samt ackumulerade avskrivningar av anläggningstillgångar enligt plan.

Koncernens nyckeltal

  Q3/2023 Q3/2022 Q2/2023 Q1–Q3/2023 Q1–Q3/2022 Q1–Q4/2022
Omsättning, milj. euro 246 295 325 1 298 1 116 1 785
Driftsbidrag, milj. euro 74 88 59 264 201 276
Rörelsevinst, milj. euro 22 58 12 101 111 142
Rörelsevinst, % 9 20 4 8 10 8
Vinst före skatt, milj. euro 29 44 6 104 93 119
Investeringar, milj. euro 150 335 74 350 420 562
Soliditetsgrad, % 58 57 57 58 57 58
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 5 4 5 5 4 4
Balansomslutning, milj. euro 3 804 3 798 3 810 3 804 3 798 3 751
Antal anställda 764 963 779 764 963 701

Beräkningen av avkastning på sysselsatt kapital i procent (ROCE) har preciserats och nyckeltalen för tidigare perioder har korrigerats enligt detta.

Verkställande direktör Olli Sirkka kommenterar

Samhällets gröna omställning fortsätter och förutsätter att energibolagen gör betydande satsningar på klimatneutral energiproduktion. Helen har under detta år investerat totalt omkring 300 miljoner euro i nya lösningar som ersätter fossila bränslen. Investeringarna håller samma nivå som ifjol.

Effekterna av att stänga Hanaholmens B-kraftverk som brände stenkol konkretiseras i utsläppsutvecklingen under det tredje kvartalet. Vi ersatte stenkol och olja med biomassa och naturgas, vilket ledde till att de specifika utsläppen av koldioxid från vår energiproduktion minskade med över 90 procent jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Under det tredje kvartalet brände vi inte någon stenkol över huvud taget.

Då de fossila bränslen ersätts med bland annat biomassa förbättras lönsamheten i fjärrvärmen som används i de helsingforsiska hemmen. I fortsättningen strävar vi efter att hålla ett konkurrenskraftigt marknadspris på fjärrvärme med hjälp av bland annat värmepumpar och elpannor. I början av hösten inledde vi omfattande ändringsarbeten på Sundholmens produktionsområde stödjer vår resa mot kolneutral energiproduktion.

Det elektrifierade energisystemet kräver flexibilitet för att fungera och för att utjämna den varierande produktionen från väderberoende energikällor. Under granskningsperioden investerade vi bland annat i ett elenergilager som byggs i anslutning till solparken i Lojo.

Koncernens omsättning utvecklades positivt under januari–september och var betydligt högre än under samma period förra året. Den jämförbara lönsamheten har märkbart högre än under samma period förra året. De engångskostnader som orsakas av att stänga kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen försvagar ändå den rapporterade rörelsevinsten.

Vi har inlett en uppdatering av vår strategi och den kommer att vara färdig före utgången av året. I vår uppdaterade strategi vill vi skapa stegmärken för att uppnå klimatneutral energiproduktion 2030 samt garantera vår egen och våra kunders framgång i energiomställningen.

Betydande händelser i juli–september

 • Vi gjorde en ellagerinvestering i solparken i Lojo där vi bygger Helens första elenergilager i anslutning till en solpark. Byggandet av parken inleds hösten 2023 och elenergilagret blir färdigt under 2024.
 • För våra kunder lanserade vi tjänsten Batterivinst som fokuserar på elenergilager i megawattklassen och som optimerar den i batterier lagrade elens försäljning till el- och reservmarknaden.
 • Vi installerade en Kalasydän-enhet i anslutning till vattenkraftverket i Ahvenkoski för att underlätta fiskarnas vandring. Runt enheten byggs en hydraulisk fisktrappa under våren 2024.
 • Vi ingick ett frivilligt green deal-avtal med miljöministeriet, med målet att minska de utsläpp som uppstår på byggarbetsplatser. Dessutom utarbetade vi ett åtgärdsprogram för utsläppsminskningarna.

Betydande händelser efter granskningsperioden

 • Den 1 oktober 2023 bytte prisperioden för fjärrvärme från sommar- till höstperiod. När prisperioden bytte ökade det totala priset för fjärrvärme i genomsnitt 2,8 procent jämfört med förra hösten.
 • Den 2 oktober 2023 informerade vi om förnyelsen gällande fjärrvärmeprodukter som träder i kraft i början av 2024. Syftet med förnyelsen är att bättre svara på våra kunders föränderliga behov samt öka transparensen och överensstämmelsen hos prissättningen på fjärrvärme.
 • Den 3 oktober 2023 berättade vi att Helen slutit en avsiktsförklaring med Steady Energy om småskalig kärnkraft, vars mål är att möjliggöra en investering i ett litet kärnkraftverk som producerar värme. Steady Energys kärnvärmeteknologi bygger på toppmodern forskning inom Teknologiska forskningscentralen VTT.
 • Den 8 oktober 2023 upptäcktes en läcka i gasledningen Baticconnector mellan Finland och Sverige. Läckan konstaterades senare orsakas av en skada på ledningen. Överföringen av gas mellan Finland och Estland är för tillfället avbruten.

Utsikter för framtiden

Investeringar i klimatneutral el- och värmeproduktion kommer att konkretiseras genom att nya vind- och solparker byggs runt om Finland och befintliga kraftverksområden omformas i Helsingfors. Helens produktionsstruktur övergår från kraftvärme av el och värme till värmekraftsenheter, där de huvudsakliga produktionsformerna för el är vind-, sol-, vatten- och kärnkraft. Värmeproduktionen elektrifieras snabbt och kommer i framtiden att bestå av värmepumpar, elpannor och hållbar bioenergi. Dessutom främjar vi våra partnerskap inom vätgas och fortsätter utredningsarbetet om rollen hos småskaliga kärnreaktorer som en av framtidens energikällor.

För att förbättra kundupplevelsen satsar vi särskilt på digitala kundmöten och digitaliseringen av lösningsverksamheten. Vi utvecklar våra digitala tjänster som stödjer våra kunder i smart energianvändning och vi vill göra vår egen del i att öka energikunskapen i samhället.

Situationen på detaljhandelsmarknaden för el har stabiliserats i och med att marknadspriserna har sjunkit, men priskänsligheten är fortfarande hög. Stora prisfluktuationer gör det mycket svårt att förutsäga företagets resultat. Innevarande års resultat kommer bland annat att påverkas av kostnader relaterade till den tidiga nedläggningen av stenkolbaserad energiproduktion samt lagen om tillfällig vinstskatt inom elsektorn, den så kallade windfall-skatten. Resultatutsikterna har varierat kraftigt under året, men vi räknar för närvarande med att innevarande års resultat kommer att ligga i linje med förra årets eller lite under.

Vid sidan av den höga volatiliteten skapar även myndighetsregleringar osäkerhet för branschen. Bland annat konsumentombudsmannens beslut att begära förhandsavgörande av marknadsdomstolen om elprishöjningar samt Energimyndighetens och konsumenttvistenämndens anvisningar om skäliga elpriser kan påverka branschens verksamhetsmodeller i framtiden.

Det osäkra ekonomiska läget samt de stigande räntorna och inflationen torde påverka kundbeteendet också nästa år. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och dess följdverkningar kommer också att synas länge inom energisektorn.

Läs mer om ämnet

Helen