Uutinen / 27.10.2023

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023: Hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi

Heinä–syyskuu 2023

 • Liikevaihto laski 16,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 246 (295) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto laski ja oli 22 (58) miljoonaa euroa ja 9,0 (19,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen* liikevoitto oli 45 (58) miljoonaa euroa ja 18,1 (19,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Sähkön myynti kasvoi 9,9 prosenttia ja oli 915 (833) gigawattituntia.
 • Sähkönsiirto Helsingissä laski 0,9 prosenttia ja oli 993 (1 002) gigawattituntia.
 • Lämmön myynti laski 20,2 prosenttia ja oli 483 (606) gigawattituntia.
 • Jäähdytyksen myynti laski 13,6 prosenttia ja oli 76 (88) gigawattituntia.

Tammi–syyskuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 1 298 (1 116) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto laski ja oli 101 (111) miljoonaa euroa ja 7,8 (10,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen* liikevoitto oli 158 (111) miljoonaa euroa ja 12,2 (10) prosenttia liikevaihdosta.
 • Sähkön myynti kasvoi 0,4 prosenttia ja oli 3 395 (3 381) gigawattituntia.
 • Sähkönsiirto Helsingissä laski 2,7 prosenttia ja oli 3 152 (3 241) gigawattituntia.
 • Lämmön myynti laski 8,5 prosenttia ja oli 3 922 (4 286) gigawattituntia.
 • Jäähdytyksen myynti laski 2,3 prosenttia ja oli 168 (171) gigawattituntia.

* Vertailukelpoisesta tuloksesta on poistettu Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilipohjaisen lämmöntuotannon aikaistetun lopetuksen vaikutus tulokseen. Tämä sisältää keskeisesti lopetukseen liittyviä kertaluonteisia kustannusvaikutuksia sekä suunnitelman mukaisten käyttöomaisuuden poistojen lisäyksiä.

Konsernin avainluvut

  Q3/2023 Q3/2022 Q2/2023 Q1–Q3/2023 Q1–Q3/2022 Q1–Q4/2022
Liikevaihto, milj. euroa 246 295 325 1 298 1 116 1 785
Käyttökate, milj. euroa 74 88 59 264 201 276
Liikevoitto, milj. euroa 22 58 12 101 111 142
Liikevoitto, % 9 20 4 8 10 8
Voitto ennen veroja, milj. euroa 29 44 6 104 93 119
Investoinnit, milj. euroa 150 335 74 350 420 562
Omavaraisuusaste, % 58 57 57 58 57 58
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 5 4 5 5 4 4
Taseen loppusumma, milj. euroa 3 804 3 798 3 810 3 804 3 798 3 751
Henkilöstön määrä 764 963 779 764 963 701

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROCE) laskentaa on tarkennettu ja aikaisempien kausien tunnusluvut korjattu sen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Olli Sirkka kommentoi

Yhteiskunnan vihreä siirtymä etenee ja edellyttää energiayhtiöiltä merkittäviä panostuksia hiilineutraaliin energiantuotantoon. Helen on investoinut tänä vuonna uusiin fossiilisia polttoaineita korvaaviin ratkaisuihin yhteensä noin 300 miljoonan euron edestä. Investointitahti on pysynyt viime vuoden kaltaisena.

Hanasaaren kivihiiltä polttaneen B-voimalaitoksen sulkemisen vaikutukset konkretisoituivat kolmannen vuosineljänneksen päästökehityksessä. Korvasimme kivihiilen ja öljyn käyttöä biomassalla ja maakaasulla, minkä ansiosta energiantuotannostamme aiheutuvat hiilidioksidin ominaispäästöt laskivat yli 90 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kivihiiltä emme polttaneet kolmannen vuosineljänneksen aikana lainkaan.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen muun muassa biomassalla parantaa helsinkiläiskoteja lämmittävän kaukolämmön kannattavuutta. Jatkossa pyrimme pitämään kaukolämmön markkinahinnan kilpailukykyisenä muun muassa lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla. Salmisaaren tuotantoalueella alkusyksyllä käynnistämämme mittavat muutostyöt tukevat matkaamme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Sähköistyvä energiajärjestelmä vaatii toimiakseen joustoa, jolla sääriippuvaisiin energialähteisiin perustuvaa vaihtelevaa tuotantoa saadaan tasattua. Investoimme katsauskauden aikana muun muassa Lohjan aurinkopuiston yhteyteen rakennettavaan sähkövarastoon.

Konsernin liikevaihto kehittyi tammi–syyskuussa suotuisasti ja oli merkittävästi suurempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vertailukelpoinen kannattavuus oli merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten sulkemiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset kuitenkin heikentävät raportoitua liikevoittoa.

Olemme aloittaneet strategiamme päivittämisen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Päivitetyllä strategialla haluamme asettaa askelmerkit hiilineutraalin energiantuotannon saavuttamiseksi vuonna 2030 sekä taata oman ja asiakkaidemme menestymisen energiamurroksessa.

Merkittävät tapahtumat heinä–syyskuussa

 • Teimme sähkövarastoinvestoinnin Lohjan aurinkopuistoon, jonne rakennamme Helenin ensimmäisen aurinkopuiston yhteyteen tulevan sähkövaraston. Puiston rakentaminen alkaa syksyllä 2023, ja sähkövarasto valmistuu vuoden 2024 aikana.
 • Lanseerasimme asiakkaillemme megawattiluokan sähkövarastojen operointiin keskittyvän Akkutuotto-palvelun, joka optimoi akkuihin varastoidun sähkön tarjoamisen sähkö- ja reservimarkkinoille.
 • Asensimme vaelluskalojen kulkua helpottavan Kalasydän-yksikön Kymijoen varrella sijaitsevan Ahvenkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen. Yksikön ympärille rakennetaan hydraulinen kalatie kevään 2024 aikana.
 • Solmimme ympäristöministeriön vapaaehtoisen green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä päästöjä. Lisäksi laadimme toimenpideohjelman vähennysten toteuttamiseksi.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

 • 1.10.2023 kaukolämmön hintakausi vaihtui kesäkaudesta syyskauteen. Kaukolämmön kokonaishinta nousi hintakauden vaihtuessa viime vuoden syyskauteen nähden keskimäärin 2,8 prosenttia.
 • 2.10.2023 kerroimme vuoden 2024 alusta voimaan tulevasta kaukolämmön tuotteita koskevasta uudistuksesta, jonka tavoitteena on vastata paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin sekä lisätä kaukolämmön hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta.
 • 3.10.2023 kerroimme solmineemme Steady Energyn kanssa pienydinvoimaa koskevan aiesopimuksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa investointi pieneen ydinlämpölaitokseen. Steady Energyn ydinlämpöteknologia perustuu VTT:n huippuluokan tutkimukseen.
 • 8.10.2023 Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin vuoto, jonka todettiin myöhemmin aiheutuneen putkessa olevasta vauriosta. Suomen ja Viron välinen kaasun siirto on tällä hetkellä keskeytetty.

Näkymät tulevaisuuteen

Investoinnit hiilineutraaliin sähkön ja lämmön tuotantoon konkretisoituvat uusien tuuli- ja aurinkopuistojen rakentuessa ympäri Suomea ja olemassa olevien voimalaitosalueiden muuttaessa muotoaan Helsingissä. Helenin tuotantorakenne siirtyy sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillistuotantoon, jossa sähkön pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoima. Lämmöntuotanto sähköistyy vauhdilla ja koostuu jatkossa lämpöpumpuista, sähkökattiloista ja kestävästä bioenergiasta. Lisäksi edistämme vetyyn liittyviä kumppanuuksiamme ja jatkamme selvitystyötä pienreaktoreiden roolista yhtenä tulevaisuuden energialähteenä.

Asiakaskokemusta parantaaksemme panostamme etenkin digitaalisiin asiakaskohtaamisiin ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin. Kehitämme digitaalisia palveluitamme, jotka tukevat asiakkaita fiksussa energiankäytössä, ja haluamme tehdä oman osamme energiasivistyksen lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne on tasaantunut markkinahintojen laskettua, mutta hintaherkkyys on edelleen korkea. Suuret hinnanvaihtelut tekevät yhtiön tuloskehityksen ennakoinnista hyvin vaikeaa. Kuluvan vuoden tulosta heikentävät muun muassa kivihiileen perustuvan energiantuotannon aikaistettuun alasajoon liittyvät kustannukset sekä sähköalan väliaikaisia voittoveroja koskeva laki eli niin kutsuttu windfall-vero. Tulosnäkymät ovat vaihdelleet vuoden aikana voimakkaasti, mutta tällä hetkellä ennakoimme kuluvan vuoden tuloksen olevan viime vuoden kaltainen tai hieman pienempi.

Suuren volatiliteetin lisäksi myös viranomaissääntely luo epävarmuutta toimialalle. Muun muassa kuluttaja-asiamiehen päätös hakea markkinaoikeudelta ennakkoratkaisuja sähkön hinnankorotuksiin sekä Energiaviraston ja kuluttajariitalautakunnan linjaukset kohtuullisesta sähkön hinnasta voivat vaikuttaa alan toimintamalleihin tulevaisuudessa.

Epävarma taloustilanne sekä nousevat korot ja inflaatio vaikuttanevat asiakaskäyttäytymiseen vielä ensi vuonnakin. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä sen aiheuttamat lieveilmiöt näkyvät energia-alalla vielä pitkään.

Lue lisää aiheesta

Helen