Nyhet / 3.10.2023

Helen och Steady Energy tar sikte på att inleda kärnvärmeproduktion i Finland

Helen och Steady Energy har slutit en avsiktsförklaring om småskalig kärnkraft, vars mål är att möjliggöra en investering i ett litet kärnkraftverk som producerar värme. Småskalig kärnkraft är en av de mest lovande lösningarna med vilken man kan minska utsläpp från energiproduktionen snabbt och kostnadseffektivt, både vad gäller el och värme. För att man ska kunna bygga kärnkraftverket måste bland annat lagstiftningen reformeras.

Enligt avsiktsförklaringen inleder Helen och Steady Energy planeringen, vars mål är att uppnå ett förinvesteringsavtal gällande kärnvärmeproduktion under det kommande halvåret. I avtalet som gäller åren 2024–2027 skulle det bland annat ingå att främja en reform av kärnenergilagen, att ansöka om förläggnings- och tekniktillstånd samt att fastställa kostnaden för anläggningen. Dessutom skulle avtalet möjliggöra anskaffningen av till och med tio reaktorenheter på 50 megawatt från Steady Energy. Helen är det fösta energibolaget som inleder samarbete med Steady Energy.

– Avsiktsförklaringen som vi nu har undertecknat är Helens första konkreta steg mot småskalig kärnkraft. Vi vill vara med och starta kärnvärmeproduktionen i Finland och bygga de förutsättningar som den kräver i samarbete med Steady Energy, andra aktörer inom energibranschen, beslutsfattare och myndigheter, säger Helens verkställande direktör Olli Sirkka.

– För Steady Energy är avsiktsförklaringen en viktig milstolpe. Det skapar förutsättningar för att implementera en inhemsk teknik på 2020-talet som kan minska Finlands koldioxidutsläpp med åtta procent, när fjärrvärme inte längre skulle produceras genom förbränning. Vårt mål är att skapa en ny produkt av ren energi för exportindustrin och avancera mot den globala värmemarknaden, där potentialen för att minska utsläppen är ännu mer betydande. Vi är stolta över att Helen deltar i det betydelsefulla arbetet för finländarnas bästa och för att förebygga klimatkatastrofen, säger Tommi Nyman, verkställande direktör hos Steady Energy.

Möjliggör koldioxidfri värmeproduktion

Helen och Steady Energy ser möjligheterna med små kärnvärmeverk: de kan både förnya och trygga värmeproduktionen. Kärnvärme möjliggör produktionen av koldioxidfri fjärrvärme, balanserar prisfluktuationer på värmeenergi och säkerställer Finlands försörjningsberedskap. Ett av vårt samhälles viktigaste mål är att avstå fossila bränslen. För att trygga en stabil och tillförlitlig värmeproduktion behöver vi värmekällor av flera olika slag.

– Fjärrvärme som produceras med småskalig kärnkraft är en särskilt intressant lösning för Helen, vars 1 400 kilometer långa fjärrvärmenät hör till det längsta i Norden. En helt koldioxidfri produktion av fjärrvärme är en betydande klimatgärning för Finland som helhet, kommenterar Sirkka.

Lagstiftningsarbetet kring småskalig kärnkraft pågår ännu och kräver samarbete mellan olika myndigheter för att färdigställas. Finlands regering har förbundit sig till att främja idrifttagningen av småskaliga reaktorer. Helen och Steady Energy erbjuder tillsammans med andra energibolag en konkret väg för att uppnå regeringsprogrammets mål.

Steady Energy grundades sommaren 2023 för att kommersialisera ett koncept av kärnvärmeverk som utvecklats i Finland. Bolagets teknik grundar sig på forskning av toppkvalitet från VTT och bästa praxis inom kärnvärmeindustrin som samlats i Finland under 60 års tid.

Helen strävar efter en klimatneutral energiproduktion år 2030. Bolaget har redan tidigare uttryckt sitt intresse för småskalig kärnkraft och anser att det är en beaktansvärd framtida lösning för att värma upp Helsingfors med låga utsläpp, vid sidan av elektrifieringen.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme