Nyhet / 28.2.2023

Januari-december 2022: Ett år av betydande investeringar under pågående energikris

blobid1.jpg

OKTOBER-DECEMBER 2022
• Koncernens omsättning ökade markant jämfört med motsvarande period året innan
och uppgick till 669 (491) miljoner euro.
• Rörelsevinsten steg kraftigt och uppgick till 31 (-11) miljoner euro.
• Värmeförsäljningen minskade med 12 % från föregående år till 1 980 (2 262) GWh.
• Den totala elförsäljningen minskade med 4 % till 1 418 (1 475) GWh.
• Försäljningen av kyla ökade med 10 % till 34 (31) GWh.
• Elöverföringen i Helsingfors minskade med 9 % till 1 110 (1 224) GWh.

JANUARI-DECEMBER 2022:
• Koncernens omsättning ökade markant jämfört med motsvarande period året innan
och uppgick till 1 785 (1 318) miljoner euro.
• Rapporterat rörelsevinsten steg och uppgick till 142 (82) miljoner euro, men jämförbara rörelsevinsten var samma än i 2021. I rörelsevinsten för 2021 ingår engångsnedskrivningar på 60 miljoner euro, vilket innebär att den jämförbara rörelsevinsten var 142 miljoner euro.
• Avkastning på investerat kapital var 4 (3) %.
• Värmeförsäljningen minskade med 9 % från föregående år till 6 266 (6 885) GWh.
• Den totala elförsäljningen minskade med 12 % till 4 799 (5 478) GWh.
• Försäljningen av kyla var så gott som oförändrad och uppgick till 205 (203) GWh.
• Elöverföringen i Helsingfors var så gott som oförändrad och uppgick till 4 351 (4 473) GWh.

 

Koncernens nyckeltal

EUR mill. 2022 2021
Omsättning 1,785 1,318
Rörelsevinst 142 82
Rörelsevinst % 8% 6%
Vinst före skatter 119 67
Investeringar 562 295
Soliditetsgrad 58% 68%
Avkastning på investerat kapital (12 mån.)  4% 3%
Antal anställda 701 1,015
Balansomslutning 3,751 3,115

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab samt dotterbolag och intressebolag som finns uppräknade i bokslutets tabelldel.

 

VD Olli Sirkka kommenterar:

Året 2022 avslutades i ett i många avseenden ytterst händelserikt kvartal, som var en bra sammanfattning av hela året. Trots energikrisen fortsatte vi att genomföra vår strategi och gjorde betydande investeringar i klimatneutral energiproduktion. Under det fjärde kvartalet berättade vi om vårt beslut att under de närmaste åren bygga över 2 000 megawatt kapacitet som ska ersätta fossil energiproduktion. Nordsjö biovärmeverk inledde värmeproduktion som planerat. Vi fortsatte våra satsningar på vind- och solkraft genom att berätta om flera stora investeringar, och tillsammans med LämpöYkkönen Oy grundade vi Geonova Ab, som är inriktat på jordvärme- och värmepumpslösningar. Vårt laddningsnätverk för elbilar växte ytterligare.

Energikrisen som uppstod på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina präglade marknaden under 2022, och priserna på utsläppsrätter och råvaror fortsatte att stiga nästa hela året. Efter krigets utbrott fattade vi snabbt beslut om att frigöra oss från ryska bränslen. Det snabba bytet av anskaffningskanaler i en tuff omvärld krävde mycket arbete men lyckades utomordentligt bra.

Vårt verksamhetssätt, där vi är både köpare och säljare på marknaden, balanserade vår situation på den turbulenta marknaden. Under året gjorde vi betydande förändringar i vår produktportfölj. Vi förnyade vårt värmesortiment och tog med jordvärme som ett huvudsakligt värmesystem vid sidan av fjärrvärme. Inom elförsäljningen lanserade vi bland annat produkterna Bas El och Helen Smartel. Den smarta energianvändningen märktes snabbt i form av minskad elförbrukning hos de av våra kunder som övergått till börsel, och vid årets slut hade elförbrukningen minskat inom alla avtalstyper.

Energikrisen ledde till att våra servicekanaler blev överbelastade. Vi kunde inte betjäna våra kunder så snabbt som vi önskade och blev till och med tvungna att tillfälligt stänga vissa kontaktkanaler på grund av den extremt höga belastningen. De digitala tjänsterna fick en betydligt större roll. Appen Oma Helen, där kunderna kan se sin egen elförbrukning ända ner på timnivå, hade cirka 390 000 användare vid årets slut. För att kunna betjäna våra kunder bättre än förut kommer vi att fortsätta med den snabba utvecklingen av våra digitala tjänster som stöd för våra kunder.

Vårt kundunderlag var fortsatt starkt och vi lyckades behålla vår marknadsandel. Vår omsättning ökade markant på grund av det höga elpriset på grossistmarknaden. Den kraftiga stegringen av produktionskostnaderna gjorde vår fjärrvärmeverksamhet förlustbringande, eftersom vi inte förde över de extremt höjda kostnaderna fullt ut på kundpriserna. Vår jämförbara rörelsevinst var på samma nivå än förra året och avkastning på investerat kapital var fyra procent som är måttlig för ett affärsföretag. Vår jämförbara lönsamhet (rörelsevinst åtta procent) minskade från förra året (11 procent).

Kristålighet var på olika sätt ett centralt tema i energibranschen under 2022. Helens experter, som är i världsklass, fokuserade på att utföra sitt arbete och trygga leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen i den instabila omvärlden. Vi gav prov på hög kristålighet. Jag vill tacka alla Helens anställda för er fina arbetsinsats, säger Helen Ab:s VD Olli Sirkka.

 

Utsikter för framtiden

Investeringarna i klimatneutral el- och värmeproduktion konkretiseras, när de många vindkraftsprojekten blir färdiga under de närmaste åren. Vår produktionsstruktur förändras huvudsakligen från kraftvärmeproduktion till särproduktion, när bland annat Hanaholmens kraftverk stängs, Nordsjö biovärmeverk tas i produktions användning, Katri Valas sjunde värmepump blir färdig och fler vindparker blir färdiga. Vind-, vatten- och kärnkraft är de huvudsakliga formerna för särproduktion av el.

Vi kommer att fortsätta med våra investeringar för att påskynda omställningen till klimatneutral el- och värmeproduktion. Solenergins roll har redan ökat i vår affärsverksamhet och vårt mål är att göra fler investeringar i solenergi. Vi kommer att ytterligare främja utnyttjandet av spillvärme av olika slag. Vätgasens viktiga roll i framtidens klimatneutrala samhälle ökar, och vi kommer att främja våra partnerskap kring vätgas. Vi stärker infrastrukturen för eldriven trafik genom att öka antalet laddstationer. Med grottvärmelagret på Blåbärslandet har vi nått uppvärmningsfasen, som genomförs i enlighet med läget på energimarknaden. Vi väntar på att reguljär elproduktion ska inledas vid Olkiluoto 3, där vi är delägare via vårt delägarbolag TVO.

Vi strävar efter att bli mer självförsörjande på energi genom att ersätta nuvarande produktion med mångsidiga tekniska lösningar, däribland elpannor, luft-vattenvärmepumpar, återvinning av värme från datorhallar samt jordvärmelösningar av olika slag. Samarbetet med grannkommunerna utökas i fråga om värmeanskaffningen. Vi fortsätter att utreda småskaliga kärnreaktorers (SMR) roll som en av framtidens energikällor. Vi arbetar tillsammans med myndigheterna (ANM, STUK) för att skapa förutsättningar för att förnya och påskynda förnyandet av lagstiftningen om kärnenergibranschen och tillståndsprocesserna i anslutning till det.

Vi fortsätter att lyfta fram vårt förnyade och breda värmeutbud. I och med detta erbjuder vi våra kunder vid sidan av fjärrvärme även jordvärme som huvudsakligt uppvärmningssystem, och dessutom ett ökat antal lösningar som effektiviserar uppvärmningen, bland annat frånluftsvärmepumpar och energirenoveringar.

Vi fortsätter med våra satsningar på förbättrad kundupplevelse genom att framför allt satsa på digitala kundmöten och digitalisering av lösningsaffärsverksamheten. Vi kommer att ytterligare öka våra satsningar på digitala tjänster som hjälper våra kunder att spara energi och sporrar dem att bli smartare energikonsumenter. Vi vill göra vår del för att förbättra konsumenternas förståelse om energi.

Vi förväntar oss att den allmänna instabiliteten och svårförutsägbarheten på energimarknaden fortsätter. De krävande marknadsförhållandena och utvecklingstrenden i fråga om energiproduktionsstrukturen upprätthåller en stor prisvariation. Läget på detaljhandelsmarknaden för el har blivit lättare när prisnivåerna har kommit ner och kraven på ställda säkerheter i samband med affärsverksamheten har blivit måttfullare. Den politiska regleringen och eventuella förändringar i energimarknadens funktionsprinciper för med sig osäkerhet för aktörerna. Osäkerheten ökar risken i branschen och försämrar därmed investeringsutsikterna i branschen. Vi förutser att Windfall-skatten kommer att märkbart försämra bolagets resultat och kassaflöde. Av de här orsakerna är koncernens affärsresultat betydligt osäkrare än tidigare, också på grund av fjärrvärmens svaga lönsamhet. Med hänsyn till osäkerhetsmomenten förutser vi att koncernens resultat för 2023 kommer att vara sämre än för 2022.

Helen-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus (på finska)

Läs mer om ämnet

Helen