Nyhet / 30.8.2023

Sundholmens produktionsområde förnyas – De nya värmeanläggningarnas byggarbeten inleds under hösten

Sundholmens produktionsområde förnyas kraftigt. Pellets ersätter användningen av stenkol i Sundholmens A-kraftverk, som lade ner den stenkolsbaserade produktionen våren 2023. Den stenkolsbaserade produktionen i B-kraftverket på Sundholmen läggs i sin tur ned den 1 april 2025. Bredvid A- och B-anläggningarna ska det resas helt anläggningshelheter som består av två elpannor samt en luft-vattenvärmepumpsanläggning i industriell skala. De nya anläggningarna börjar producera värme under uppvärmningsperioden 2024–2025.

Dessutom byggs en ny luft-vattenvärmepumpsanläggning samt två elpannor med 50 watts effekt i Sundholmen. Värmen som produceras av elpannorna motsvarar årsbehovet för cirka 30 000 höghustvåor. luft-vattenvärmepumparna producerar i sin tur cirka 61 gigawattimmar fjärrvärme och 10 gigawattimmar fjärrkyla i året. Deras fjärrvärmeeffekt är 14 megawatt och fjärrkyleeffekt 8 megawatt.

Luft-vattenvärmepumparna är de första av sin skala som byggs i Finland. Luft-vattenvärmepumparna använder utomhusluft som energikälla och kan producera fjärrvärme till och med i -8 graders utomhustemperatur. Dessutom ska fjärrvärmepumparna utnyttjas på sommaren för att producera fjärrkyla. Värmen som produceras med luft-vattenvärmepumparna och elpannorna ersätter värmeproduktionen som baserar sig på fossila bränslen.

Investeringar i en mångsidig produktionsstruktur ökar Helens självförsörjning av energi samtidigt som vi fortsätter vår gröna omställning mot en klimatneutral produktion.

– De nya elpannorna minskar på Helens koldioxidutsläpp med över 240 kiloton under de fem första åren av användning. Med hjälp av dem kan man uppnå en produktionseffekt som till och med motsvarar toppförbrukningen på Drumsö. Vårt mål är att sänka utsläppen med 80 procent till år 2025 jämfört med utsläppen år 1990 och uppnå klimatneutral energiproduktion år 2030, berättar direktören för energiplattformen och produktionslösningar Timo Aaltonen.

De nya anläggningarna byggs på Sundholmens produktionsområde. Anläggningarna placeras i främre delen av det nuvarande anläggningsområdet vid Porkalagatan. Anläggningarnas fasader i röd tegel hedrar produktionsområdets historiska arkitektur och gömmer den nuvarande tekniska byggnadens fasad. Således bidrar anläggningarna till en mer enhetlig stadsbild. Det egentliga byggarbetet inleds i slutet av år 2023 och orsakar nya trafikarrangemang för gång- och cykeltrafikens del.

Vi ökar planmässigt mängden bioenergi genom att bygga om pannanläggningen för stenkol vid Sundholmens kraftverk så att den blir användbar för pellets. Pannan som byggs om för pellets ersätter användningen av stenkol i Sundholmens A-kraftverk. Pannan används främst på vintern då behovet av värme är som störst. Även pelletspannan börjar producera värme för fjärrvärmenätet enligt planerna under uppvärmningsperioden 2024–2025.

Därutöver kompletteras Sundholmens produktionsområde av de redan befintliga värmelagren som omarbetas under innevarande år. De nya investeringarna på Sundholmen ökar för sin del energisystemets flexibilitet och producerar klimatneutral fjärrvärme för våra kunder.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme