Nyhet / 28.2.2018

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen har inletts

Helen utreder olika alternativ för byggande av nya biovärmeverk i Helsingfors. I det här skedet vill man tills vidare bara utreda om området i Tattarmossen lämpar sig för värmeproduktion med biobränslen. I mars ordnas ett öppet informationsmöte om projektet i Puistolan peruskoulu.

Decentraliserad värmeproduktion behövs runt om i staden för att kunderna ska kunna garanteras så störningsfri värmedistribution som möjligt i hela Helsingfors. I utredningsplanerna för olika alternativ ingår för närvarande områden i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen.

De nya biovärmeverken ska ersätta användning av stenkol och säkerställa att fjärrvärmen räcker till. Biovärmeverken byggs inte samtidigt utan i etapper, så att det första värmeverket som byggs är i drift senast 2024.

Förnybar fjärrvärme med skogsflis

I Tattarmossen planeras ett fliseldat värmeverk med en fjärrvärmeeffekt på 130 MW. Värmeverket skulle bli aningen större än den nyligen färdigställda pelletsvärmeanläggningen på Sundholmen. Helen utreder möjligheten att förutom flis även utnyttja returbränslen, till exempel bränsle som framställts av fraktioner som innehåller ren plast, trä och kartong samt rivningsvirke.

Tattarmossen är en bra plats för ett värmeverk, eftersom det finns många fjärrvärmekunder i norra Helsingfors men tills vidare bara lite energiproduktion. Det finns också planer på att bygga fler bostäder i området. Eftersom överföringsförbindelserna är goda kan dessutom uppvärmningen av innerstaden säkerställas från området.

Möte för allmänheten i mars

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen pågår. Bedömningens syfte är att främja beaktandet av miljökonsekvenserna redan i planeringsfasen och att öka informationen till medborgarna samt deras möjligheter att delta i planeringen av projektet. Med hjälp av miljökonsekvensbedömningen tar man fram information som grund för beslutsfattandet och tillståndsprocessen.

Miljökonsekvensbeskrivningen för biovärmeverket i Tattarmossen blir färdig i slutet av sommaren 2018.

Projektet presenteras tisdag 13 mars 2018 i Puistolan peruskoulu (Koutavägen 2) kl. 18.00 - 20.00. Mötet är öppet för allmänheten och ingen särskild anmälan behövs. 

Biobränslen ersätter stenkol

Helen investerar betydande belopp i förnybar energi och ersättning av stenkol; under 2017 uppgick dessa investeringar till 30 miljoner euro. På Sundholmen färdigställdes i år en ny pelletsvärmeanläggning som kan producera värme för 25 000 tvårumslägenheter, vilket motsvarar en stad av Nyslotts storlek. Även återvinningen av överskottsvärme utökas allt mer när den nya värmepumpsanläggningen under Esplanaden tas i drift våren 2018. Med de nya värmepumparna kan 15 MW överskottsvärme tas tillvara.


Fakta:

  • Helen planerar tre nya biovärmeverk i Helsingfors.
  • Förutom i Tattarmossen planeras anläggningar också i Nordsjö och Dammen. Tills vidare utreder man bara olika förläggningsalternativ.
  • Biovärmeverken byggs i etapper så att man kan ersätta värmeproduktionen vid Hanaholmens kraftverk, som enligt planerna ska tas ur drift 2024. Till dess måste ett eller två nya värmeverk stå färdiga.
  • För Tattarmossens del håller man på att utreda områdets lämplighet för värmeproduktion, även andra alternativ granskas samtidigt.
  • I Tattarmossen har man planerat ett fliseldat värmeverk.
  • Helen utreder möjligheten att förutom flis även utnyttja returbränslen, till exempel bränsle som framställts av fraktioner som innehåller ren plast, trä och kartong samt rivningsvirke.
  • Till de returbränslen som kan komma att användas hör inte bioavfall från hushåll eller animalt bioavfall.

 

Läs mer om ämnet

Värme