Nyhet / 12.2.2021

Helen tog reda på de vanligaste problemen som tas upp på bostadsbolagens möten – vice ordföranden är den som oftast hittar på svepskäl för att slippa diskutera dem

Av alla frågor som bekymrar de boende förekommer boendekostnaderna, till exempel vederlagen, oftare än något annat på bostadsbolagens mötesagendor – 55 procent av dem som besvarade enkäten berättar att det här är det vanligaste temat som tas upp på mötena. Därnäst kommer stökiga sopskjul (24 %), uppvärmningsfrågor (23 %) och brott mot tystnadsreglerna eller annat oljud från grannarna (21 %). Siffrorna framgår av en enkät som energibolaget Helen låtit utföra om praxis och attityder i bostadsbolagens verksamhet. Enkäten besvarades av 1000 aktionärer och påverkare i bostadsaktiebolag.

Omkring en fjärdedel av dem som besvarade enkäten anser att bostadsbolagets uppvärmningsfrågor borde behandlas på mötena i ännu större utsträckning än i dag. Bostadsbolagens intresse för i synnerhet klimatneutrala energiformer är på hög nivå: av styrelsemedlemmarna säger cirka två av tre att bostadsbolaget är positivt inställt till dem.

”Vi ser att bostadsbolagens aktionärer och beslutsfattare skulle vilja ha mer information om produkter och tjänster i anslutning till olika energiformer, men de upplever att det är krångligt och omständligt att sätta sig in saken. Vi här på Helen vill göra valen av energilösningar enkla och begripliga. Med hjälp av Helens räknare är det lätt att åskådliggöra hur mycket energi solpaneler producerar, och tillsammans med vår expert kan man bekanta sig med olika alternativ direkt på bostadsbolagets gård. I och med att vi har data om värme- och elförbrukningen kan vi dimensionera t.ex. energieffektiviseringstjänster och solkraftssystem för bostadsbolagets behov”, säger marknadsförings-, kommunikations- och kundupplevelsedirektör Sohvi Salmelin på Helen.

Hälften av ordförandena anser att kritiken är oskälig

Inställningen till bostadsbolagets möten är huvudsakligen positiv, eftersom cirka tre fjärdedelar av alla som besvarade enkäten tycker att det råder en god vi-anda på mötena, tycker att det är trevligt att småprata med grannarna, uppskattar de beslut som fattats på mötena och upplever att de får sin röst hörd där. Av styrelseordförandena upplever emellertid nästan två tredjedelar att de ofta känner sig pressade vid bostadsbolagets möten. Omkring hälften (49 %) av ordförandena upplever dessutom att kritiken mot styrelsen är oskälig, medan bara omkring två av tio (22 %) av de vanliga medlemmarna anser det.
Pressen tar sig uttryck i att omkring en tredjedel av styrelseordförandena och vice ordförandena har tappat nerverna vid bostadsbolagets möte – medeltalet för alla som besvarade enkäten är cirka tio procentenheter lägre. Det här kan också vara orsaken till att 37 procent av styrelseordförandena och över hälften (57 %) av vice ordförandena som svarade ofta hittar på svepskäl för att slippa delta i bostadsbolagets möten. Motsvarande siffra för övriga styrelsemedlemmar är 21 procent och för personer som regelbundet deltar men inte hör till styrelsen 15 procent.

”Enligt undersökningsresultaten försöker närmare hälften av styrelseordförandena och över 60 procent av vice ordförandena undvika att delta i bostadsbolagets möten, ofta till och med genom att hitta på svepskäl. Orsaken kan vara bristen på etablerad praxis och därav följande osäkerhet: varje bostadsbolag är unikt och vilka energilösningar som är lämpliga varierar därför också. Exempelvis när det gäller att förbättra energieffektiviteten kan det i ett bostadsbolag räcka med att inreglera radiatornätet, medan det i ett annat bostadsbolag kan vara befogat att överväga byte av uppvärmningssätt. Med över 100 års erfarenhet av energi och de utmaningar kunderna ställs inför vill vi vara med på kundens resa och erbjuda produkter och tjänster för bostadsbolagens alla behov”, tillägger Salmelin.

Om enkäten

Helen lät i december 2020 utföra en enkät för att utreda åsikterna hos aktionärer och påverkare i bostadsbolag. Analysföretaget nSight genomförde datainsamlingen i Dynatas webbpanel med ett sampel på 1000 personer. Personerna som besvarade enkäten rekryterades via en konsumentpanel.

Läs mer om ämnet

Husbolag Värme