Nyhet / 12.4.2022

Helen frigör sig från ryska bränslen

Helen frigör sig från ryska bränslen som en följd av kriget i Ukraina. Vi beslutade i början av mars att tills vidare köpa stenkol från andra länder än Ryssland. 

På grund av de anskaffningsavtal som är i kraft har två kolfartyg anlänt till Helen efter beslutet. EU-medlemsländerna har nu godkänt nya importsanktioner på ryskt stenkol. EU-förbudet mot import av kol trädde i kraft 9.4.2022, men på avtal som ingåtts före 9.4.2022 tillämpas förbudet först från och med 10.8.2022. Det är förargligt att förbudet mot import av kol börjar tillämpas först i augusti. Vi hade hoppats att sanktionerna skulle träda i full kraft omedelbart, så att de skulle ha påverkat Helens gällande avtal. Största delen av våra avtal går ut under vårens lopp. Helen stöder sanktionerna och som bolag följer vi EU:s gällande sanktioner som anknyter till Ukrainakriget.

Beträffande ryska bränslen har vi på eget initiativ och frivilligt försökt hålla en linje som är stramare än sanktionerna. Förutom att vi slutar köpa ryskt stenkol har också vårt grossistavtal om rysk naturgas upphört. Den gas vi köper under resten av våren kommer från Baltikum via Baltic Connector och är LNG-baserad. Vi köper inte biomassa från Ryssland. Pellets köper vi från Finland och Estland och vi håller på att utvidga anskaffningen till andra västländer. Flis köper vi från Finland och vi planerar att utvidga anskaffningen till Estland och Baltikum i ett senare skede. I fråga om olja har vi ett avtal med en finsk leverantör.

Världsläget har accentuerat betydelsen av att vara självförsörjande på energi. I enlighet med vår strategi fortsätter vi i intensifierad takt vår övergång till ett decentraliserat energisystem där energi produceras, utvinns och lagras på flera platser utsläppsfritt, förnybart och leveranssäkert. I slutet av fjolåret meddelade vi att vi upphör med användningen av stenkol fem år i förtid, senast i början av april 2024. Vi har redan i åratal varit på väg mot ett decentraliserat energisystem och har gjort kraftiga investeringar i förnybar och utsläppsfri energiproduktion. Vi har också ökat vår vindkraftsproduktion i betydande grad. Den sjunde värmepumpen i Katri Vala står snart färdig. Vårt projekt med havsvattenvärmepumpar fortskrider och vi bygger framtidens energiplattform genom att ta fram en digital modell av fjärrvärmenätet. Med hjälp av modellen kan vi optimera värmeproduktionen och säkerställa att värme levereras till alla kunder när produktionen vid våra stora kraftverk läggs ner.

Läs om våra senaste investeringar:
Helen bygger framtidens energiplattform och skapar en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent

Helenille lisää tuulivoimalla tuotettua sähköä Suomen Hyötytuulen uudesta tuulipuistosta

Helenin meriveden lämmöntalteenottoprojekti etenee allianssikumppanin kilpailutukseen merivesijärjestelmän kehitys- ja toteutusvaiheisiin

Helen fortsätter att öka sin vindkraftsproduktion genom ny investering

Helens vindkraftsproduktion tredubblas – Fortum och Helen samarbetar om att bygga vindkraft i Österbotten

Läs mer om ämnet

Helen