Tase

Vastaavaa

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
 2014
1 000 €
2013 
1 000 €
2014
1 000 €
2013
1 000 €

Pysyvät vastaavat

       
Aineettomat hyödykkeet        
Aineettomat oikeudet 69 705 60 440 69 524 60 031
Liikearvo - 93 - -
Konserniliikearvo 16 149 18 674 - -
  85 854 79 207 69 524 60 031
Aineelliset hyödykkeet        
Maa- ja vesialueet 27 685  27 685 -  - 
Rakennukset ja rakennelmat 148 871  155 861 72 543 76 196
Koneet jakalusto 931 549 940 725 649 422 651 172
Hankintaennakkomaksut ja
keskeneräinen käyttöomaisuus
92 625 34 569 55 379 20 560
  1 200 730 1 158 840 777 344 747 928
Sijoitukset        
Osuudet saman konsernin yrityksissä -  - 268 024 269 584
Osuudet osakkuusyrityksissä 168 291 168 443 188 205 188 205
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 144 201 142 950 24 871 23 890
Muut sijoitukset 458 458 148 858 148 858
  312 950 311 851 629 958 630 537

Vaihtuvat vastaavat

       
Vaihto-omaisuus        
Polttoaineet 72 558 82 900 72 558 82 900
Keskeneräiset tuotteet 1 875 1 030 - -
Tarvikkeet 1 160 1 070 - -
  75 593 85 000 72 558 82 900
Pitkäaikaiset saamiset        
Saamiset kaupungilta 17 17  17 17
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset 19 587 38 600 29 138 47 117
Siirtosaamiset 100 066 101 515 77 504 79 294
Muut saamiset 50 446 55 322 14 431 15 282
  170 099 195 437 121 073 141 693
Rahoitusarvopaperit        
Rahat ja pankkisaamiset 52 534 24 629 20 379 10 098

Yhteensä

1 897 777 1 854 981 1 690 853 1 673 204
         

Vastattavaa

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
    2014 
1 000 €
2013 
1 000 €
2014
1 000 €
2013 
1 000 €

Oma pääoma

       
Osake- ja peruspääoma 474 290 474 290 474 290 474 290
Arvonkorotusrahasto 59  59 - -
Muut rahastot 52 693  52 693 52 693 52 693
Edellisten tilikausien voitto 386 729 359 217 375 137 369 220
Tilikauden voitto 157 023  174 046 142 511 156 140
  1 070 794 1 060 305 1 044 631 1 052 343

Vähemmistöosuudet

1 257 866 - -

Tilinpäätössiirtojen kertymä

       
Kertynyt poistoero - - - -
Investointivaraus - - 95 300 95 300
Ympäristöpennivaraus - - 2 111 1 919 

Pakolliset varaukset

- 9 218 - 8 404 

Vieras pääoma

       
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Pääomalainat 1 600 1 600 - -
Lainat rahoituslaitoksilta 181 168 209 919 48 000 54 000
Lainat kaupungilta 148 342 156 751 148 342 156 751
Muut pitkäaikaiset velat 89 981 81 297  2 87
Laskennallinen verovelka 12 121 11 123 - -
  433 212 460 690 196 344 210 838
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 32 609 8 500 6 000 6 000
Lainanlyhennykset kaupungille - 8 409 8 409 8 409
Saadut ennakot 17 26 - -
Ostovelat 8 692 29 519 27 39 013
Siirtovelat 59 062 31 332 43 682 17 533
Muut lyhytaikaiset velat 292 134 246 116 294 348 233 444
  392 514 323 902 352 466 304 399

Yhteensä

1 897 777 1 854 981 1 690 853 1 673 204