Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätös kuvaa ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyviä kuluja, investointeja, vastuita ja tuloja.

Investointeja päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvaan energiaan

Helen Oy:n ympäristöinvestoinnit yli kaksinkertaistuivat edellisen vuoden 10,5 miljoonasta eurosta 24,4 miljoonaan euroon. Noin kolmannes kaikista investoinneista oli ympäristöinvestointeja.

Toimintavuoden suurimmat ympäristöinvestoinnit liittyivät typen oksidien vähentämiseen Hanasaaressa ja Salmisaaressa (11,3 miljoonaa euroa), pellettijärjestelmien rakentamiseen (5,7 miljoonaa euroa) ja erillislämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen (4,0 miljoonaa euroa).

Ympäristöinvestoinnit

  milj. euroa
2011 8.4
2012 2.2
2013 2.0
2014 10.5
2015 24.4

Ympäristökulut laskivat

Ympäristökulut laskivat hieman edellisvuodesta ja olivat 16,6 miljoonaa euroa. Niiden osuus kaikista kuluista oli 2,9 % (3,5 %).

Suurimmat ympäristökulut kertyivät savukaasujen puhdistuksesta (4,7 miljoonaa euroa) sekä jätehuollosta ja sivutuotteiden hyötykäytöstä ja loppusijoittamisesta (3,0 miljoonaa euroa). Sivutuotteiden kulut laskivat, sillä käsiteltäviä tuhkia muodostui vähemmän.

Ympäristötuotot kasvoivat 0,8 miljoonaan euroon. Tuotot kertyivät pääasiassa päästöjä vähentävien ratkaisujen myymisestä, tutkimus- ja kehitystoimintaan saaduista avustuksista ja romun myynnistä.

Ympäristötilinpäätös 

 2015 
1 000 €
muutos %2014 
1 000 €

Ympäristökulut

     
Ilman, maaperän ja vesistöjen suojelu      
   Rikinpoisto 4 150 42  2 919 
   Typenpoisto 164  -69  533 
   Hiukkasten poisto 346  20  288 
   Palamistuotteiden jätehuolto ja hyötykäyttö 1 947 -36  3 050
   Muu jätehuolto 1 021 -34  1 538 
   Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu 89 -50  179 
   Maaperän ja pohjaveden suojelu 32  -30   46 
Vuorovaikutus      
   Energiansäästöneuvonta 1 261 22 1 036 
   Ympäristöviestintä ja -markkinointi 595 2 581
Ympäristöhallinto ja -koulutus 1 358 -25 1 806 
Ympäristönsuojelun tutkimus ja -kehitys 1 904  -8  2 068
Melun ja tärinän torjunta   33
Ekotehokkuuden parantaminen 574 -62  1 502 
Ympäristönsuojeluinvestointien poistot 3 167 -3  3 253 

Ympäristökulut yhteensä

16 610  -12  18 832
   % liikevaihdosta 2,6 %    2,7 % 
   % kaikista kuluista 2,9 %    3,5 % 

Ympäristöinvestoinnit

24 358  131  10 530 
   % kaikista investoinneista 32,9 %    11,8 % 

Ympäristötuotot

779  35 578