Yhteiskuntasuhteet

Päätöksentekijöiden, virkakunnan, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten välinen yhteistyö on toimivan yhteiskunnan perusta. Osallistumme yrityksenä energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun sekä vaikutamme lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon.

Uskomme, että Helenin asiantuntemuksen avulla lainsäädäntö kehittyy entistä paremmaksi. Pyrimme edunvalvonnallamme varmistamaan, että energia- ja ilmastopolitiikka palvelevat asiakkaita, yrityksiä, ympäristöä ja yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Helenin edunvalvonnan periaatteet ovat:

 • Edunvalvontamme on avointa ja läpinäkyvää, ja päätöksentekijät luottavat asiantuntemukseemme.
 • Olemme näkyvä ja aktiivinen, asiakkaan etua ajava energiayhtiö.
 • Edunvalvonta tukee saumattomasti liiketoimintaamme.

Kommunikoimme säännöllisesti poliittisten päättäjien ja virkakunnan kanssa Helenille tärkeimmistä poliittisista teemoista ja lainsäädäntöhankkeista. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kaikessa viestinnässämme.

Olemme rekisteröityneet EU:n avoimuusrekisteriin. Kannatamme avoimuusrekisterin luomista myös Suomeen.

Rakennamme uutta energia-aikakautta

Energiamarkkinat ovat murroksessa, kun Eurooppa luopuu fossiilisista polttoaineista ja siirtyy hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Helenin yhteiskuntasuhteiden tavoitteena on rakentaa uutta energia-aikakautta yhdessä päätöksentekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Yhteiskuntasuhdetyössämme ennakoimme ja hallitsemme poliittisia riskejä sekä luomme edellytyksiä kasvulle ja uusille liiketoiminnoille. Merkittävimmät yhteiskunnalliset teemat liiketoimintamme kannalta ovat vähäpäästöinen energiantuotanto, verotus, energiajärjestelmän sääntely ja eri energiamuotojen hyväksyttävyys.

Helenin näkökulmia sääntelyn kehittämiseen ovat:

 • Lainsäädännön ja verotuksen on oltava mahdollisimman ennustettavia, jotta ne mahdollistavat investoinnit kustannustehokkaaseen ja kestävään energiantuotantoon ja palveluihin.
 • Uusi teknologia kaupallistuu kovaa vauhtia, mutta julkista tukea tarvitaan uusien ratkaisuiden pilotointiin ja isojen hankkeiden investointeihin. Vähäpäästöisiä ratkaisuja on tuettava teknologianeutraalisti.
 • Lainsäädännön vaikutukset on arvioitava huolella lainvalmistelun aikana. Vaikutustenarvioinneissa on huomioitava energian hinta, toimitusvarmuus ja kestävyys.

Järjestöjäsenyytemme

Vaikutamme energia-alan kehitykseen useiden eri järjestöjen kautta Helsingissä, Suomessa ja Euroopassa. Ensisijainen edunvalvontajärjestömme on Energiateollisuus ry. Vuonna 2022 maksoimme jäsenmaksuja seuraaville järjestöille yhteensä noin 480 000 euroa:

 • Adato Energia oy
 • Aikakauslehtien Liitto ry
 • Bioenergia ry
 • CLIC Innovation oy
 • Climate Leadership Coalition ry
 • Energiateollisuus ry
 • FiBAN - Finnish Business Angels Network ry
 • Finnish Business & Society ry
 • Finnish data center forum ry
 • Finnsecurity ry
 • Forum Virium Helsinki oy
 • Green Building Council Finland ry
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry
 • International Flame Research Foundationin Suomen kansallinen osasto ry
 • IT Service Management Forum Finland ry
 • Kemesta ry
 • Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
 • Projektiyhdistys ry
 • PSK Standardisointiyhdistys ry
 • Pääomasijoittajat ry
 • RAKLI ry
 • SIAPWS Suomi ry
 • Sisäilmayhdistys ry
 • Smart City Innovation Cluster osk
 • Startup Maria oy
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointi oy
 • Suomen Automaatioseura ry
 • Suomen Lvi-Liitto SuLVI ry
 • Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen Riskienhallintayhdistys ry
 • Suomen Tuulivoimayhdistys ry
 • Suomen Voimalaitosyhdistys ry
 • Sähköinen liikenne ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Varalaite ry
 • VGB PowerTech e.V. der Grosskraftwerksbetreiber
 • World Energy Council Finland ry

Sidosryhmätoiminta

Meille on tärkeää tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Tavoitteemme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön avoimesti kaikkien keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmämme mukaan hiilineutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Sidosryhmä

Sidosryhmän odotukset

Toimenpiteet

Mittarit ja edistyminen vuonna 2022

Asiakkaat

 • Toimitusvarmuus

 • Vastuullisuus

 • Reilu hinta

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys

 • Hiilineutraalisuus

 • Tehokkaat ja toimivat palvelut

 • Hyvä asiakaskokemus

 • Vuorovaikutus

 • Hukkalämpöjen hyödyntäminen

 • Innovatiiviset ratkaisut

 • Energiansäästövinkit

 • Sähköasioiden hoitamisen ja kulutuksen seuraamisen mahdollistaminen Oma Helen -palvelussa

 • Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

 • Sähkön hinnoittelun kehittäminen

 • Laajamittainen viestintä energiansäästöstä kuluttajille ja taloyhtiöille syksyllä 2022

 • Oma Helen -palvelun käyttäjämäärä: 390 000

 • Keskimääräinen keskeytysaika: sähkö 4,0 min, kaukolämpö 1,81 h ja kaukojäähdytys 1,34 h

 • Sustainable Brand Index: 2. sija energia-alalla Suomessa

 • EPSI Rating: sähkön vähittäismyynti yksityisasiakkaille 64,2

Omistaja (Helsingin kaupunki)

 • Vakaa liikevaihto

 • Hyvä taloudellinen tulos

 • Hiilineutraalisuus

 • Hyvä hallintotapa

 • Kestävä toimintamalli

 • Kannattava liiketoiminta

 • Tiivis yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa hiilineutraalisuushankkeiden edistämiseksi

 • Avoimet päättäjätilaisuudet ja päättäjäuutiskirje kaksi kertaa vuodessa

 • Vuorovaikutteinen viestintä eri valtuustoryhmien kanssa

 • Hallitustyöskentely

 • Positiivinen tulos ja osingonmaksu Helsingin kaupungille: tulos 142 miljoonaa euroa ja osingot 19 miljoonaa euroa

 • Päivitetyt hiilineutraalisuustavoitteet julkaistu joulukuussa 2022 ja niissä edistymisestä viestitty erityisesti vastuullisuusraportissa

 • Avoimet päättäjätilaisuudet järjestetty syksyllä 2022 kaikille valtuutetuille ja päättäjäuutiskirje lähetetty kaksi kertaa vuonna 2022

Kaupunkilaiset ja naapurit

 • Hiilineutraalisuus

 • Avoin viestintä

 • Toimitusvarmuus

 • Infrastruktuuri mm. sähköautoille

 • Kalankulku vesivoimalaitosten ohi

 • Sujuvat työmaat

 • Hyväksyttävyys kaupunkikuvassa

 • Tilaisuudet

 • Viestintä

 • Yhteiset hankkeet

 • Taidejakokaapit osana kaupunkikuvaa

 • Investoinnit infrastruktuuriin sekä tutkimukseen ja kehitykseen

 • Investoinnit hiilineutraaliin energiantuotantoon 221 miljoonaa euroa

Valtio ja EU

 • Aktiivinen vuoropuhelu

 • Vaatimustenmukaisuus

 • Tulevaisuuden energiaratkaisuiden toimintaedellytyksiin vaikuttaminen

 • Energia-alan trendien seuraaminen sekä niihin vastaaminen ja vaikuttaminen

 • Lausunnot: 15 kansallista lausuntoa ja 4 EU-tason lausuntoa

Viranomaiset

 • Vaatimustenmukaisuus

 • Sujuvat lupaprosessit

 • Aktiivinen dialogi

 • Yhteistyön kehittäminen

 • Poikkeamat: Yhteensä neljä ympäristöpoikkeamaa Salmisaaren, Hanasaaren, Vuosaaren ja Katri Valan laitoksissa

Henkilöstö

 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus

 • Kehittyminen ja koulutus

 • Tasapuolisuus

 • Yhdenvertaisuus

 • Vastuullisuus

 • Politiikat

 • Hyvä johtaminen

 • Koulutukset

 • Työturvallisuuden kehittäminen

 • Esihenkilöiden 360-arviointi: 1,34

 • eNPS joka toinen vuosi (seuraavan kerran vuonna 2023)

Toimialajärjestöt

 • Aktiivinen vuoropuhelu

 • Jatkuva kehittäminen

 • Yhteisten teemojen edistäminen

 • Aktiivinen osallistuminen energia-alan toimikuntiin ja työryhmiin

 • Lista järjestöjäsenyyksistä julkaistu verkkosivuilla

 • Jäsenmaksut 480 000 euroa

Kansalaisjärjestöt

 • Hiilineutraalisuus

 • Luonnon monimuotoisuus

 • Vastuullisuus

 • Avoin viestintä

 • Kalankulku vesivoimalaitosten ohi

 • Yhteistyö ja järjestöjen osallistaminen toiminnan kehittämiseen

 • Tapaamiset ja webinaarit

 • Blogi

 • Sidosryhmätilaisuudet, osallistujat ja palaute: ei tilaisuuksia vuonna 2022

Kumppanit

 • Strategiset kumppanuudet

 • Yhteistyöprojektit

 • Sijoitukset startup-yrityksiin

 • Yhteiset vastuullisuusteemat

 • Tutkimus ja kehitys

 • Hiilineutraalin energiatulevaisuuden rakentaminen yhdessä

 • Sijoitukset startup-yrityksiin

 • Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen

 • Yhteiset tavoitteet ja mittarit kumppaneiden kanssa

Toimitusketju

 • Maksuvalmius

 • Suunnitelmalliset projektit

 • Vaatimustenmukaisuus

 • Kumppanuus

 • Turvallisuus

 • Vastuullisuus

 • Vastuullisuuskyselyyn vastanneet ja korjaavien toimenpiteiden toteutuminen

 • Toimittajien vastuullisuusauditoinnit: 225 uutta toimittajaa, joista 30 arvioitiin vastuullisuuskriteerien mukaisesti. Kolmella toimittajalla tunnistettiin nykyisiä tai potentiaalisia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja kahdella toimittajalla nykyisiä tai potentiaalisia negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia. 5 auditointia, joissa arvioimme muun muassa Helen Sähköverkko Oy:n pääkumppanit.

Media

 • Avoin ja luotettava viestintä

 • Tavoitettavuus vuoropuheluun

 • Aktiivinen dialogi

 • Selkeät ja oikea-aikaiset tiedotteet