Uutinen / 26.4.2019

HELEN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2019

Helen jatkaa investointeja uusiutuvaan energiaan: Vuosaareen uusi lämpöpumppu ja biolämpölaitos

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Helenin liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti, mikä on seurausta onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla ja voimalaitosten hyvästä käytettävyydestä. Helen jatkaa investointeja päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Vuosaareen rakennetaan meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu ja alueelle suunnitellaan lisäksi uutta biolämpölaitosta, joka täydentää Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksen tuotannon korvaamiseen liittyvät ratkaisut.

- Helenillä on keinot korvata kivihiili. Tavoitteemme on päästöjen vähentäminen, mutta haluamme myös varmistaa energian kilpailukykyisen hinnan ja liiketoiminnan kannattavan kasvun. Tuotannon kehittämisen lisäksi jatkamme vahvaa panostamista uusiin energiaratkaisuihin ja palveluihin. Alkuvuonna olemme jo tuoneet markkinoille monia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä palveluita, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden saman ajanjakson vertailukelpoisiin lukuihin.

TAMMI-MAALISKUU 2019

  • Konsernin alkuvuoden tulos parani edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi ja oli 352 milj. euroa (326 milj. euroa) ja liikevoitto oli 90 milj. euroa (63 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun ja hyvään tulokseen vaikuttivat onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla ja voimalaitosten hyvä käytettävyys. Liiketoiminnan syklisyydestä johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos muodostaa suurimman osan koko vuoden tuloksesta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 124 milj. euroa (33 milj. euroa).
  • Leuto alkuvuosi vähensi lämmön myyntiä 9 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 2 708 GWh (2 983 GWh).
  • Sähkön kokonaismyynti toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 2 540 GWh (2 531 GWh).
  • Kaukojäähdytyksen myynti toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 26 GWh.
  • Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 2 % ja oli 1 215 GWh (1 239 GWh).  

KONSERNIN AVAINLUVUT  

   1-3/2019   1-3/2018 Muutos
Liikevaihto, M€ 352 326 8 %
Liikevoitto, M€ 90 63 42 %
Liikevoitto, % 25,5 19,3 32 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€ 86 58 48 %
Investoinnit, M€ 10 13 21 %
Omavaraisuusaste, % 76 71 7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kk), % 5,4 2,7 100 %
Henkilöstön määrä 31.3. 1 074
1 122 -4 %
Taseen loppusumma, M€ 2 767
2 822 -2 %

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan pysyvän korkeana ja lisääntyvän tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kehitämme edelleen aktiivisesti kaukolämmön kilpailukykyä tilanteessa, jossa lämmitysmarkkinoille tulee uusia aktiivisia ja näkyviä toimijoita sekä teknologioita. Kaukojäähdytyksessä haetaan lisää asiakkaita aktiivisella myynnillä ja markkinoinnilla.

Kahdeksan eduskuntapuoluetta linjasi viime joulukuussa ilmastopolitiikan tavoitteista. Siinä sitouduttiin kunnianhimoiseen EU ilmastopolitiikkaan, päästökaupan kehittämiseen EU:ssa sekä tehtiin linjauksia kansallisen ilmastopolitiikan vahvistamiseksi. Nämä viitoittavat seuraavan hallituksen ilmastotyötä ja ovat linjassa Helenin hiilineutraalisuus-tavoitteen kanssa. Helenin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuonna 2035 ja tätä kohden edetään määrätietoisesti. Lähitulevaisuuden etappina Helen tulee vähentämään päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Investointeja kohdennetaan hukkalämmön laajamittaiseen hyödyntämiseen lämpöpumpuilla, samoin jatketaan hankkeita lämmön varastointiin sekä kestävän bioenergian lisäämiseen. Pidemmällä aikajänteellä selvityksessä on useita päästöttömiä teknologioita, kuten esimerkiksi geoterminen lämpö, meriveden hyödyntäminen ja modulaariset pienydinvoimalat.

Helenillä on keinot korvata kivihiili. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja Salmisaaressa kivihiili tullaan korvaamaan usealla uusiutuvan energian ratkaisulla. Käytettävissä oleva aikataulu, eri ratkaisuiden teknologinen kehittyminen sekä lämmön saatavuus myös talven pakkasjaksoilla määrittävät, mitä keinoja voidaan käyttää. Näin ollen vuotta 2029 koskevien ratkaisujen hankkeet on käynnistettävä seuraavien vuosien kuluessa. Selvityksessä on useita päästöttömiä teknologioita, kuten esimerkiksi geoterminen lämpö, meriveden lämmön hyödyntäminen ja modulaariset pienydinvoimalat.

Eduskunta teki päätöksen kivihiilen käytön lopettamisesta. Tähän liittyen olisi tärkeätä päättää myös vapautuvien päästöoikeuksien mitätöinnistä, jotta päästöt aidosti vähenisivät.  

Helsingissä 26.4.2019  

Pekka Manninen
Toimitusjohtaja

Lataa Helenin osavuosikatsaus.