Uutinen / 29.11.2022

Energia-alaa ravisuttaa pian työvoimapula – Nuorten kuva alan töistä on yksipuolinen ja tietoa työmahdollisuuksista kaivataan

Suomalaiset nuoret eivät tunne energia-alan tarjoamia monipuolisia työmahdollisuuksia, selviää energiayhtiö Helenin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta. Nuoret näkevät alan yhteiskunnallisesti merkittävänä, mutta työn alalla teknisenä ja kompleksisena.

Kantar TNS:llä marraskuussa 2022 teetetyssä tutkimuksessa kartoitettiin 16–29-vuotiaiden suomalaisten näkemyksiä energia-alasta, sen tulevaisuudesta ja työllisyysmahdollisuuksista. Tulosten mukaan energia-ala on nuorille vieras eikä sen tarjoamia monipuolisia työmahdollisuuksia tunneta kunnolla. Ala ja sen kehitys nähdään kuitenkin merkittävänä tulevaisuuden kannalta ja etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Vaikka huomio kiinnittyy tällä hetkellä ymmärrettävästi energiakriisiin, on samaan aikaan meneillään laajempi energiamurros. Koko ala muuttuu ja kehittyy kovaa vauhtia. Tarvitsemme uudenlaista osaamista, ajattelutapoja sekä eri alojen törmäytystä ratkaistaksemme ilmastonmuutoksen haasteet, sanoo Helenin henkilöstö- ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Rauha Bato-Liukkonen.

Ala nähdään yksipuolisena – alan toimijoilla vastuu laajentaa kuvaa

Suomalaiset nuoret eivät juurikaan tunne energia-alaa. Kyselyn mukaan lähes puolet (49 %) nuorista ei tiedä, millaisia työmahdollisuuksia energia-ala tarjoaa. Jopa 15 % vastaajista sanoo, että ei ole kuullut alasta ja sen työmahdollisuuksista ollenkaan. Alaa kohtaan olisi kuitenkin kiinnostusta: 40 % suomalaisista nuorista toivoisi saavansa lisää tietoa energia-alan työmahdollisuuksista.

Nuorten vastauksissa korostuu hyvin perinteiset ja tiukkarajaiset näkemykset energia-alan tarjoamista työtehtävistä. Alalla nähtiin olevan eniten tarvetta tekniikkaan ja mekaniikkaan liittyvistä taidoista (43 %), IT- ja automaatiotaidoista (32 %) ja matemaattisista taidoista (27 %). Yli puolet (54 %) nuorista myös näkee, että ala on tulevaisuudessa miehinen.

– Energia-ala on paljon muutakin kuin vain insinöörien pelikenttä. Alalla on hyvin erityyppisiä tehtäviä aina koodarista salkunhoitajaan, ja tulevaisuudessa tehtävien kirjo ja monialaisen osaamisen tarve tulee vain kasvamaan. Tutkimustulosten valossa päättelen, että olemme epäonnistuneet viestimään nuorille, kuinka monipuolisia tehtäviä energia-alan yrityksissä on. Meidän alan toimijoiden pitäisi pystyä kertomaan laajasti näistä mahdollisuuksista, jotta Suomessa riittää energiantekijöitä tulevaisuudessakin, Bato-Liukkonen jatkaa.

Kehittyvä ja innovatiivinen, mutta vielä ei olla maalissa

Vaikka mielikuva alan työtehtävistä on perinteinen, itse energia-alan nähdään menevän eteenpäin. Valtaosa (74 %) suomalaisista nuorista uskoo energia-alan kehittyvän lähivuosina ja lähes yhtä moni (71 %) vastaajista uskoo, että alalla tullaan tekemään uusia innovaatioita. Kaksi kolmesta (66 %) myös näkee, että alalla on tulevaisuudessa tarjolla monipuolisia työtehtäviä.

– Alalla luodaan jatkuvasti uusia innovaatiota ja harppauksia otetaan tiheään tahtiin. Hienoa, että myös nuoret näkevät tämän. Innovaatioiden syntymiseen tarvitaan eri alojen yhteistyötä ja paljon erilaisia nopeita kokeiluja. Rekrytoivilla esihenkilöillä on valtava vastuu pitää katse tulevaisuudessa. Poistuvaa osaamista ei kannata korvata samanlaisella vaan entistä monipuolisemmalla osaamisella, Bato-Liukkonen sanoo.

Kuitenkin myös maailmantilanne ja ympäristöhuolet värittävät alan tulevaisuutta nuorten silmissä negatiiviseksi: lähes puolet (48 %) uskoo energia-alan saastuttavan ympäristöä ja lähes yhtä moni (47 %) uskoo alan olevan kriisissä tulevaisuudessa.

– Tulosten valossa nuoret haluaisivat kuitenkin selvästi nähdä selkeämmän muutoksen kohti ympäristöystävällisempää ja konkreettista toimintaa, ennen kuin olisivat valmiita harkitsemaan energia-alaa, Bato-Liukkonen jatkaa.

Nuoret pitävät energian roolia yhteiskunnassa merkittävänä, mutta eivät näe itseään työskentelevän alalla

Yli puolet (64 %) nuorista pitää energia-alaa tulevaisuuden kannalta merkittävänä: valtaosa (76 %) näkee sillä olevan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä yhteiskunnassa (75 %).
Tästä huolimatta alle puolet (42 %) nuorista näkee itsensä työskentelevän energia-alalla tulevaisuudessa. Naisista ainoastaan alle kolmannes (31 %) voisi kuvitella työskentelevänsä alalla. Samaan aikaan yli kolmannes (35 %) nuorista näkee, että alalle on vaikea kouluttautua.

– Energiasivistystä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. On koko alan tehtävä murtaa myyttejä ja nostaa alan monipuolisuutta esiin. Mitä jos lasten ja nuorten tulevaisuuden unelma-ammatti olisikin lääkärin tai opettajan ohella energiantekijä? kysyy Bato-Liukkonen.

Tutkimuksesta:

Tutkimuksen teetti Helen Oy ja sen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimukseen vastanneet edustavat suomalaisia 16–29-vuotiata nuoria (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kysely toteutettiin nettipaneelina, ja siihen vastasi 1 018 henkilöä 3.11.–14.11.2022 välisenä aikana. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,1 prosenttiyksikköä.

Lue lisää aiheesta

Helen