Blogi / 19.12.2016

Miten biopolttoaineiden lisääminen vaikuttaisi ympäristöön?

Biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingin energiantuotannossa aiheutuisi ympäristövaikutuksia, joiden laajuus ja laatu on nyt selvitetty. Selvitykset tehtiin viime keväänä hyväksytyn ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaisesti. Selvitysten tuloksista on nyt koottu raportti, ympäristövaikutusten arviontiselostus, jonka Uudenmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville tänään.

Teksti: Minna Näsman

Selvitysten mukaan biopolttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa on mahdollista toteuttaa aiheuttamatta merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Esimerkiksi hankevaihtoehtojen vaikutukset ilmanlaatuun, pintavesiin, merenpohjan sedimentteihin, kalastoon ja kalastukseen sekä maahan ja kallioperään olisivat arvion mukaan vähäisiä.

Tärkeimmät tulokset

Merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen ja eläimistöön syntyisi paikallisesti Vuosaaren voimalaitosalueen lähellä, jos kivihiilen käyttövarasto sijoitettaisiin junaradan koillispuolelle. Tästä johtuen jatkamme hankesuunnittelua toisen vaihtoehdon pohjalta, joka myös selvitettiin YVAssa. Toinen merkittävä vaikutus olisi maisemakuvan muuttuminen Hanasaaressa, jos voimalaitostoiminta siellä loppuisi ja nykyisen kivihiilivaraston tilalle alueen eteläkärkeen rakentuisi asuinalue.

Vuosaaressa muutokset eivät arvioiden mukaan merkittävästi muuttaisi maisemaa. Vaikka Vuosaareen suunnitellut voimalaitosrakenteet ovat suurikokoisia, ne sijoittuisivat pääasiassa jo rakennetulle voimalaitosalueelle. Piippua lukuun ottamatta uudet rakenteet eivät juuri näkyisi nykyisille asuinalueille.

Biopolttoaineiden kuljetusten hiilidioksidipäästöt osoittautuivat polton päästöihin verrattuina pieniksi (0,2–2 %). Polttoainekuljetuksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenteen toimivuuteen tai liikenneturvallisuuteen voimalaitosten ympäristössä.

Nämä ja muut päätulokset on koottu seitsensivuiseen tiivistelmään YVA-selostuksen alkuun.

Kommentoi kahden kuukauden kuluessa

Mitä ”merkittävillä” tai ”vähäisillä” vaikutuksilla kussakin tapauksessa tarkoitetaan, perustellaan tarkemmin Y VA-selostuksessa. Jos joistain arvioista on eri mieltä, asia on hyvä kertoa ajalla 10.3.2014- 8.5.2014 yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle. Se ottaa huomioon kaikki asiasta jätetyt mielipiteet antaessaan selostuksesta omaa lausuntoaan. YVA-selostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto puolestaan huomioidaan ympäristölupia myönnettäessä.

Yleisötilaisuus aiheesta järjestetään 27.3. klo 18 Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, Kansakoulukatu 3, Helsinki.

Päätös siitä, miten energiantuotantoa Helsingissä kehitetään, tehdään Helsingin kaupunginvaltuustossa ensi vuonna. Ympäristövaikutusten arviointi toimii pohjatietona päätöksenteolle.

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö